×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Filologia z logopedią nauczycielskąChcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy i zdobyć podwójne uprawnienia zawodowe w ramach jednego kierunku studiów? Filologia z logopedią nauczycielską to nowa propozycja Uniwersytetu Opolskiego, która dołączy do oferty kształcenia uczelni w roku akademickim 2016/2017.

Od roku akademickiego 2016/2017 będziesz miał niepowtarzalną okazję, by uzyskać dwa uprawnienia zawodowe w ciągu jedynie trzech lat nauki na studiach licencjackich: nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej oraz nauczyciela logopedy.

Specjalność nauczycielska
Program na tej specjalności jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli i obejmuje zarówno zajęcia o charakterze teoretycznym (z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i dydaktyki przedmiotowej), jak i zajęcia praktyczne przeprowadzane na terenie placówek edukacyjnych. W trakcie studiów studenci uzyskują uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć z języka polskiego w klasach IV-VI w szkołach podstawowych. Pełne uprawnienia nauczycielskie można nabyć po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku filologia polska.

Specjalność logopedyczna
Studenci tej specjalności zdobędą wymagane uprawnienia zawodowe z zakresu logopedii szkolnej oraz umiejętności wczesnego rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz diagnozowania różnych postaci dyslalii. Program studiów obejmuje ponadto zajęcia teoretyczne, w trakcie których studenci zdobędą wiedzę na temat logopedii. Umożliwi to im prowadzenie terapii logopedycznej z uczniami z dyslalią oraz współpracę z logopedą i rodzicami na rzecz rozwijania języka dzieci z niskim poziomem kompetencji językowej i komunikacyjnej.

Ukończenie specjalności logopedycznej jest podstawą do rozpoczęcia pracy w szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego oraz świetlicach środowiskowych i prowadzenia w nich zajęć logopedycznych w ramach zespołów korekcyjno-wyrównawczych.

Komentarze obsługiwane przez CComment