×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
Nowe kierunki na Uniwersytecie Wrocławskim - Chemia medyczna oraz Chemia i toksykologia sądowaChemia medyczna oraz Chemia i toksykologia sądowa to dwa nowe kierunki studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. To bardzo ciekawe propozycje dla kandydatów zainteresowanych medycznymi aspektami chemii i kryminalistyką.

"Chemia medyczna" od trzech lat była na Uniwersytecie Wrocławskim specjalnością na kierunku Chemia. - Zainteresowanie tym programem studiów było tak duże, że zdecydowaliśmy się przekształcić go od roku akademickiego 2014/15 w odrębny kierunek studiów - mówi prof. dr hab. Anna Trzeciak, Dziekan Wydziału Chemii UWr. - Jednocześnie tworzymy kierunek „chemia i toksykologia sądowa" jako kolejny, interdyscyplinarny program studiów na naszym Wydziale - dodaje prof. Trzeciak. Wydział Chemii wrocławskiej uczelni od kilku lat rozbudowuje przyszłościowe programy studiów. Ponadto na kierunku Chemia oferujemy studentom kilka nowych specjalności, m. in. Analityka chemiczna lub Chemia materiałów dla nowoczesnych technologii..

Chemia medyczna
Chemia medyczna jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, dzięki któremu jej absolwent uzyska teoretyczną i praktyczną wiedzę z pogranicza chemii, biochemii, farmacji, fizjologii, medycyny i nauk pokrewnych. Nasze studia wszechstronnie przygotują do izolacji, projektowania, syntezy i oczyszczania związków biologicznie aktywnych oraz ich analogów. Dzięki wysokim kompetencjom kadry naukowo-dydaktycznej i wykorzystaniu najnowszych technik badawczych studenci nabędą umiejętności analizy właściwości fizyko-chemicznych substancji o znaczeniu farmakologicznym, badania ich oddziaływań na poziomie molekularnym, przemian metabolicznych, jak również zależności pomiędzy strukturą
a aktywnością.

U nas, oprócz szerokiej wiedzy z czterech podstawowych obszarów chemii (chemia analityczna, fizyczna, nieorganiczna i organiczna) studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę i kompetencje z zakresu chemii medycznej. Wykształcenie, które otrzymają w toku studiów, obejmie także znajomość zagadnień z dziedzin m. in. takich jak: biologia, biochemia, chemia bionieorganiczna i bioorganiczna, chemia leków, toksykologia, czy też analiza chemiczna związana z diagnostyką laboratoryjną. Połączenie wiedzy z różnych obszarów jest niezbędne na przykład przy projektowaniu, syntezie i modyfikacji leków, czy też charakterystyce ich odziaływań z celami biologicznymi.
Nowe kierunki na Uniwersytecie Wrocławskim - Chemia medyczna oraz Chemia i toksykologia sądowa
Absolwent kierunku Chemia medyczna będzie przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych oraz diagnostycznych w branży chemicznej, farmaceutycznej, kosmetycznej, biochemicznej, biotechnologicznej, spożywczej i diagnostycznej. Zostanie przygotowany do obsługi aparatury badawczej oraz do stosowania podstawowych technik, metod i narzędzi badawczych. Ponadto absolwent naszego kierunku zdobędzie kwalifikacje do pracy w działach rozwoju, produkcji, regulacji, sprzedaży/marketingu firm i koncernów chemicznych oraz farmaceutycznych.

Ukończenie studiów na kierunku Chemia medyczna I stopnia będzie podstawą do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Chemia medyczna lub kierunkach pokrewnych.

Chemia i toksykologia sądowa
Chemia i toksykologia sądowa to nowe, unikatowe, trzyletnie, interdyscyplinarne studia stacjonarne pierwszego stopnia, realizowane wspólnie przez dwie wrocławskie uczelnie - Uniwersytet Wrocławski (UWr) i Uniwersytet Medyczny (UM). Zajęcia kierunkowe będą się odbywać na Wydziale Chemii UWr i Wydziale Lekarskim UM. Jest to pierwszy w Polsce kierunek, kształcący przyszłych specjalistów z zakresu chemii i toksykologii sądowej.

U nas, podczas studiów studenci uzyskają nie tylko szeroką wiedzę, ale i umiejętności praktyczne ze wszystkich dziedzin chemii oraz zapoznają się w rozszerzonym zakresie z metodami i procedurami analitycznymi, stosowanymi w chemii sądowej, poznają także wybrane elementy medycyny i toksykologii sądowej.

Celem naszych studiów jest przygotowanie do pracy zawodowej wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych i twórczych absolwentów z tytułem licencjata z chemii, wykorzystujących różne metody chemii analitycznej w rozwiązywaniu problemów sądowych. Absolwenci naszego kierunku mają szansę znaleźć zatrudnienie w interdyscyplinarnych zespołach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, diagnostycznych i naukowych o różnym profilu, w zakładach medycyny sądowej i instytucjach wydających opinie z zakresu chemii i toksykologii oraz w laboratoriach kryminalistycznych policji i innych służb mundurowych. Będą przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami, policją i sądami w zakresie wykonywania ekspertyz.
Nowe kierunki na Uniwersytecie Wrocławskim - Chemia medyczna oraz Chemia i toksykologia sądowa
W trakcie studiów na kierunku Chemia i Toksykologia sądowa studenci będą mogli zdobyć wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznej, analitycznej, fizycznej, organicznej, a także z biochemii klinicznej i immunochemii. W trakcie zajęć z praktycznej spektrometrii mas, biochromatografii, diagnostyki pośmiertnej, toksykologii klinicznej i sądowej, podstaw prawoznawstwa oraz kryminalistyki i nauk sądowych będą mogli rozwijać i pogłębiać wiedzę z toksykologii i medycyny sądowej. Ponadto w programie studiów zaplanowanych jest wiele przedmiotów fakultatywnych, które studenci będą mogli wybrać w zależności od swoich zainteresowań, są to m.in. chemia katastrof, zarządzanie chemikaliami, ocena i kontrola wyników pomiarów analitycznych, chemometria w analityce chemicznej, biomateriały, procedury preanalityczne, spektroskopowe metody wyznaczania struktur związków organicznych, podstawy metod obrazowania materiałów i tkanek oraz analiza środków dopingujących.

Ważnym elementem programu tych studiów jest duży udział zajęć laboratoryjnych, w czasie których studenci nauczą się posługiwać specjalistyczną aparaturą naukową oraz zapoznają się ze sposobami przygotowania i postępowania z próbkami chemicznymi i biologicznymi od momentu ich pobrania, przez proces przygotowania i badań analitycznych, aż do sporządzenia końcowego raportu.

Komentarze obsługiwane przez CComment