Nowe kierunki na Wydziale Filologicznym UGWydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do zapoznania się z ofertą czterech nowych kierunków i dwóch nowych specjalności, które od roku akademickiego 2015/2016 dołączą do oferty kształcenia Wydziału.

Na dzień Otwarty Wydziału Filologicznego UG zapraszamy 30 marca 2015 w godz. 10.00-13.00 w auli 1.43 ul. Wita Stwosza 55 Gdańsk Oliwa. Organizatorzy czekają na kandydatów zainteresowanych kierunkami filologicznymi, neofilologicznymi (nowożytne języki obce), kulturoznawczymi (kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia), artystycznymi i menedżerskimi, jak: zarządzanie instytucjami artystycznymi.

Tu znajdziesz program Dnia Otwartego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Nie podjąłeś decyzji o swojej przyszłości? Dołącz do 5 000 studentów Wydziału Filologicznego! Masz do wyboru 24 kierunki na 70 specjalnościach. Zapraszamy!

Studia bałkańskie (I stopień, studia stacjonarne)

Studia bałkańskie pozwalają na zdobycie umiejętności językowych, pogłębionej wiedzy z zakresu kultury, komunikacji międzykulturowej, realioznawstwa oraz podstawowej wiedzy z zakresu prawa, biznesu, handlu, dyplomacji, stosunków etnicznych i gospodarki obszaru Półwyspu Bałkańskiego. Studenci poznają jeden język słowiański z regionu Bałkanów (serbski lub chorwacki) oraz jeden język niesłowiański z obszaru Europy Południowej (włoskiego lub tureckiego). Pozostałe przedmioty zapewniają rzetelną wiedzę o krajach bałkańskich, którą student pogłębi i rozwinie realizując swoją ścieżkę zawodową. Państwa i narody Półwyspu Bałkańskiego tworzą skomplikowaną, a zarazem niezwykle interesującą mozaikę geopolityczną, multietniczną i wielokulturową, która jest polem ścierania się europejskich i światowych wpływów oraz interesów, a w konsekwencji dynamicznych zmian, są obiektem zainteresowań różnych dziedzin gospodarki, polityki i kultury. Absolwent Studiów bałkańskich znajdzie zatrudnienie w wielu dziedzinach gospodarki i kultury, zarówno w kraju, jak i w instytucjach UE m.in.: jako konsultant ds. regionu przy instytucjach europejskich, pracownik służb dyplomatycznych, specjalista w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych współpracujących lub inwestujących w regionie, ekspert i negocjator ds. mniejszości narodowych regionu, animator kultury, redaktor portali internetowych, przedstawiciel handlowy, pracownik sektora turystycznego, specjalista ds. wymiany zagranicznej w regionie. Absolwent Studiów bałkańskich może kontynuować kształcenie na II stopniu oraz na kierunkach związanych z prawem, ekonomią, politologią, socjologią.
studia bałkańskie UG


Studia wschodnie (I stopień, studia stacjonarne). Specjalność: język rosyjski z językiem chińskim
To nowatorski kierunek, który jest odpowiedzią na aktualne potrzeby pracodawców, przede wszystkim firm prowadzących działalność na rynkach wschodnich – w Rosji i państwach azjatyckich. Program studiów zakłada intensywną naukę dwóch języków od podstaw: języka rosyjskiego i chińskiego, a także doskonalenie języka angielskiego w zakresie komunikacji biznesowej. Studenci zdobędą nie tylko poszukiwane umiejętności językowe, ale także wiedzę ekonomiczną i prawną, dzięki przedmiotom wyjaśniającym szeroko te konteksty. Atutem kierunku będzie możliwość realizowania części programu studiów w uczelniach zagranicznych, np. w Chinach. Kierunek przygotowuje do zawodowego funkcjonowania w międzynarodowych relacjach gospodarczych i kulturowych związanych z szeroko rozumianym obszarem Wschodu. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w korporacjach, firmach handlowych, agencjach reklamowych i informacyjnych, mediach, obsłudze ruchu turystycznego, izbach gospodarczych, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, w dyplomacji i instytucjach politycznych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka rosyjskiego i drugiego języka wschodniego, np. chińskiego, lecz także mających wiedzę i umiejętności realizacji zadań gospodarczych oraz orientację w regulacjach prawa handlowego i różnych aspektach kultury Wschodu.
studia wschodnie UG
Studium humanitatis-tradycje cywilizacji europejskiej (I stopień, studia stacjonarne). Specjalności: filologiczna i historyczna
Celem studiów jest poznanie i zrozumienie istoty cywilizacji europejskiej, którą tworzyły dwa zasadnicze nurty wywodzące się ze starożytności – kultura grecko-rzymska i chrześcijaństwo.
Kierunek ma charakter międzywydziałowy (Wydział Filologiczny z Wydziałem Historycznym), interdyscyplinarny, daje nie tylko dużą porcję konkretnej i ugruntowanej wiedzy z zakresu literatury, historii, historii sztuki, historii myśli religijnej i filozoficznej, rozwoju kultury, zjawisk społecznych, ale także – zależnie od wyboru specjalności – wprowadza w warsztat badawczy filologa lub historyka. Pozwala też oswoić się z problematyką i nabyć sprawność w posługiwaniu się pojęciami z zakresu prawa i ekonomii, dzięki czemu absolwenci będą mogli w pełni świadomie uczestniczyć w różnych formach współczesnego życia społecznego i gospodarczego oraz realizować się w najrozmaitszych zawodach z korzyścią dla rozwoju własnej osobowości i społeczeństwa.
Absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w instytucjach kultury, takich jak: biblioteki, muzea, w jednostkach samorządu terytorialnego i organizacjach pozarządowych, m.in. w fundacjach, które wśród form i celów swej działalności uwzględniają kulturę, w turystyce krajowej i zagranicznej, w szkolnictwie lub w świetlicach i klubach środowiskowych (po zaliczeniu dodatkowej specjalności nauczycielskiej). Studium humanitatis przygotowuje do zdobywania dalszego wykształcenia na studiach II stopnia na innych kierunkach o profilu humanistycznym m.in. na Wydziale Filologicznym UG.
Studium Humanitatis
Tempietto, renesansowa świątynia na dziedzińcu kościoła św. Piotra in Montorio w Rzymie

Teatrologia (II stopień Wiedzy o teatrze, studia stacjonarne).
Specjalność dramaturgiczno-krytyczna
Studia na Teatrologii poszerzają wiedzę historyczną i teoretyczną w zakresie teatru i dramatu. Oferują w pełni oryginalny i przekrojowy kurs poświęcony rozmaitym formom i tradycjom widowiskowo-dramaturgicznym, połączony z obszernym blokiem specjalistycznych zajęć warsztatowych, prowadzonych przez uznanych artystów i praktyków piszących o teatrze i dla teatru. Głównym celem studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności umożliwiających zawodowe zajmowanie się teatrem na polu dramaturgii, krytyki teatralnej, dokumentacji teatralnej, promocji i animacji życia teatralnego, a także edytorstwa ukierunkowanego na prace z zakresu teatru. Absolwent jest przygotowany do pracy w teatrach oraz instytucjach kultury, prasie teatralnej i kulturalnej, archiwach artystycznych oraz wydawnictwach zajmujących się wydawaniem publikacji z dziedziny humanistyki. Ukończenie kierunku umożliwia zajęcie się krytyką artystyczną i szeroko pojętą popularyzacją kultury teatralnej w charakterze krytyka/ recenzenta komentującego spektakle i zdarzenia teatralne, a także podjęcie pracy dramaturga jako głównego partnera reżysera lub sekretarza/ kierownika literackiego, do którego obowiązków należy pozyskiwanie licencji autorskich, redagowanie wydawnictw, promocja teatru w mediach, a także dokumentowanie spektakli.
teatrologia UG
Międzynarodowa Konferencja Naukowa " Ogród Sztuk - Taman Seni Indonesia" na Wydziale Filologicznym UG

Język, kultura, gospodarka Finlandii. Specjalność na kierunku Skandynawistyka (I stopień, studia stacjonarne)
Nowa specjalność na kierunku Skandynawistyka umożliwia poznawanie języka fińskiego do poziomu B2, a także doskonalenie znajomości języka angielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem elementów języka biznesowego.
Studia na tej specjalności, tak jak na całym kierunku Skandynawistyka, są nie tylko studiami filologicznymi, ale także studiami o profilu praktycznym. Oferta ma charakter interdyscyplinarny, łączy przedmioty filologiczne i kulturoznawcze z rozbudowanym pakietem kursów o społeczeństwie i gospodarce Finlandii. Część tego pakietu będzie prowadzona w języku angielskim, a omawiane w nim treści skonsultowane zostały z przedstawicielami fińskich firm działających na Pomorzu.
Studia I stopnia na specjalności Język, kultura, gospodarka Finlandii trwają cztery lata, co daje gwarancję jakości i dobrego opanowania trudnego języka fińskiego. Wyjazdy na stypendia w ramach działającego na naszej uczelni programu Erasmus+, umacniają kulturowe i językowe kompetencje przyszłych absolwentów.
skandynawistyka specjalnosc fińska UG
 
Port Południowy w Helsinkach, widok na ratusz i katedrę ewangelicko-luterańską

Nauczanie języka polskiego jako obcego. Specjalność na kierunku Filologia polska (II stopień, studia stacjonarne)
Nauczanie języka polskiego jako obcego pozwala zdobyć uprawnienia do nauczania obcokrajowców języka polskiego. Podczas studiów zapewniamy praktyki wśród studentów z Harbinu w Chinach, studiujących Filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim.
nauczanie języka polskiego jako obcego UG
Na Wydziale Filologicznym Koreańczycy uczą się języka polskiego

Komentarze obsługiwane przez CComment