×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
ul logo
Uniwersytet Łódzki, jako pierwsza uczelnia w Polsce, uruchomił studia na kierunku Biomonitoring. Badania naukowe z zakresu nauk biologicznych stanowiących podstawę dla monitoringu środowiska są prowadzone na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ od kilkudziesięciu lat. Uniwersytet oferuje ww. studia ze względu na wymóg wdrożenia biomonitoringu wynikający z dyrektyw Unii Europejskiej.Biomonitoring opiera się na analizie biowskaźników – szczególnych organizmów, które wykorzystywane są do jakościowej i ilościowej oceny stanu i stopnia przekształcenia środowiska. Biowskaźniami są gatunki należące do bakterii, glonów, porostów, grzybów, roślin i zwierząt, charakteryzujące się specyficznymi cechami, w szczególności wąskim zakresem tolerancji na warunki środowiska. Wyznaczniki stresu środowiskowego opracowano również dla człowieka, zatem jego parametry osobnicze i populacyjne również mogą być stosowane w biomonitoringu.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Biomonitoring adresowane są do osób o zainteresowaniach przyrodniczych, ukierunkowanych na pracę w terenie i wiążących swoją przyszłość zawodową z rolą specjalisty z zakresu oceny wpływu działalności gospodarczej na środowisko przyrodnicze, w szczególności na podstawie oceny biologicznej. Studenci tego kierunku nabędą umiejętności doboru odpowiednich środków minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko oraz poznają zasady monitorowania wpływu inwestycji na środowisko na różnych etapach jej realizacji. 

Studia trwają trzy lata i kończą się obroną pracy licencjackiej oraz uzyskaniem na jej podstawie tytułu licencjata. Program studiów obejmuje zajęcia z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych, stanowiących podstawę biomonitoringu. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów i laboratoriów w nowoczesnych salach wykładowych i ćwiczeniowych Wydziału BiOŚ UŁ, jak i podczas ćwiczeń terenowych w stacjach przyrodniczych. Studenci poznają metody pozyskiwania danych terenowych, oznaczania zebranego materiału biologicznego oraz opracowania raportów środowiskowych. W toku studiów zaplanowano 4-miesięczną praktykę zawodową.  


Przykładowe przedmioty i bloki zajęciowe: 

• Podstawy algologii i mykologii 

• Podstawy geomonitoringu 

• Technologie informacyjne 

• Ewolucja różnorodności biologicznej 

• Zróżnicowanie taksonomiczne – bezkręgowce 

• Zróżnicowanie taksonomiczne – kręgowce 

• Zróżnicowanie taksonomiczne – rośliny 

• Ekologia ogólna 

• Ochrona środowiska przyrodniczego 

• Środowiskowe uwarunkowania rozwoju biologicznego człowieka 

• Fizyczne/ Chemiczne podstawy biomonitoringu 

• Stres środowiskowy a tolerancja organizmów 

• Państwowy Monitoring Środowiska.


Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biomonitoring ma możliwość ubiegania się o zatrudnienie w: 

• jednostkach administracji rządowej i administracji samorządowej zajmujących się ochroną środowiska; 

• służbach ochrony środowiska (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska); 

• laboratoriach badań środowiska; 

• firmach konsultingowych zajmujących się wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko inwestycji różnego typu; 

• firmach realizujących ekspertyzy związane z przygotowywaniem planów ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną oraz przygotowywaniem programów rolno-środowiskowych; 

• parkach narodowych lub krajobrazowych; 

• społecznych organizacjach ekologicznych. 

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Biomonitoring może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunkach: Ochrona środowiska i Biologia prowadzonych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ lub na wybranych, pokrewnych kierunkach z obszarów nauk przyrodniczych. 


Studia stacjonarne I stopnia. 
Orientacyjny limit miejsc: 60. 

Więcej informacji o Uniwersytecie Łódzkim można znaleźć tutaj

Komentarze obsługiwane przez CComment