ul logoStudia na kierunku Ekobiznes wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych, ale też w obszar nauk przyrodniczych, przez co pozwalają na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu ekonomii ochrony środowiska, a także umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej. Jak piszą pomysłodawcy kierunku jest on odpowiedzią na wizję rozwoju Polski i Unii Europejskiej do 2020 roku, zgodnie z którą istnieje pilna potrzeba kształcenia na wysokim poziomie i zatrudniania ekonomistów zawodowo ukierunkowanych na problematykę ekonomii ochrony środowiska. 

Główne przedmioty
Mikro- i makroekonomia, zrównoważony rozwój, gospodarka a środowisko, ekonomia zasobów naturalnych, prawo i polityka ochrony środowiska, gospodarka oparta na wiedzy, społeczna odpowiedzialność w biznesie. 
 
Absolwent
Jest przygotowany do potrzeb rynku pracy, w szczególności w „zielonych" sektorach gospodarki, do działalności we współczesnej globalnej gospodarce ukierunkowanej na innowacyjne technologie i zrównoważony rozwój.

Studia I stopnia
(licencjackie, 3-letnie) - stacjonarne
O R I E N T A C Y J N Y  L I M I T  M I E J S C - 120 (min. 35)
 
Studia I stopnia
(licencjackie, 3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)
O R I E N T A C Y J N Y  L I M I T  M I E J S C - 60 (min. 35)

Więcej informacji o Uniwersytecie Łódzkim do przeczytania tutaj

Komentarze obsługiwane przez CComment