umcs logoNowy kierunek na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ma kształcić specjalistów dla prężnie rozwijającego się rynku wydawniczego, funkcjonującego zarówno w formie elektronicznej, jak i tradycyjnej, jest odpowiedzią na potrzeby związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Poszczególne moduły kierunku „E-edytorstwo i techniki redakcyjne” poświęcone są różnorodnym aspektom komunikacji i działalności nowych oraz tradycyjnych form edytorstwa.


Specjalności: 

E-edytorstwo w nowych mediach: po tej specjalności absolwent kierunku ma wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: kulturowych kontekstów funkcjonowania nowych mediów; procesów konwergencji w mediach cyfrowych; tworzenia e-podręczników i e-booków; redagowania i projektowania witryn internetowych oraz komunikatów audiowizualnych; przygotowania tekstów użytkowych przeznaczonych do rozpowszechnienia w cyberprzestrzeni; tworzenia edukacyjnych materiałów multimedialnych; zasad e-learningu.

Wydawnictwo: absolwent specjalności ma wiedzę i umiejętności ogólne w zakresie: funkcjonowania wydawnictwa i firm pokrewnych; zarządzania dokumentami oraz informacją; projektowania i przygotowywania do druku publikacji zwartych i ciągłych; copywritingu; komunikacji interpersonalnej; PR i marketingu wydawniczego. Wymienione umiejętności pozwalają mu na samodzielne redagowanie: książek, czasopism, pism użytkowych. W szczególności służą one: redagowaniu tekstów naukowych (w tym: sporządzania bibliografii i przypisów) i popularnonaukowych; przygotowaniu do rozpowszechnienia tekstów użytkowych; zgodnemu z zasadami edytorstwu tekstów literackich (od staropolskich do współczesnych).

Po studiach:

Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę z zakresu edytorstwa, technik redakcyjnych oraz z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i literaturze. Ma podstawową wiedzę informatyczną, ekonomiczną i prawną potrzebną do pracy w instytucjach edytorskich.

Może starać się o zatrudnienie w wydawnictwach, biurach redakcyjno-korektorskich, redakcjach czasopism, firmach specjalizujących się w obsłudze edytorskiej, instytucjach prowadzących działalność wydawniczą, firmach o profilu e-edytorskim, marketingowym, reklamowym, portalach i wortalach internetowych, mediach. Jest również przygotowany do pracy w różnych instytucjach funkcjonujących w sferze kultury (np.: bibliotekach, domach kultury, księgarniach).

 
e - Edytorstwo i techniki redakcyjne

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata


Dostępne specjalności:

- e - edytorstwo w nowych mediach

- wydawnictwo

Limit miejsc: 60.

Komentarze obsługiwane przez CComment