×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
logo spoleczna 2Studia na kierunku pedagogika ze specjalnością „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną" mogą otworzyć jego absolwentowi drogę do ciekawej kariery zawodowej, a pracownikom służb mundurowych, bądź placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych, umożliwić podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem. 
Istotą tej specjalności jest, oprócz typowych dla pedagogiki umiejętności pracy z każdym człowiekiem, przekazanie wiedzy z zakresu problemów społecznych, sposobów zapobiegania im oraz naprawiania ich w procesie resocjalizacyjnym.

W programie specjalności znajdują się m. in. elementy:


 - Pedagogiki ogólnej, społecznej, dydaktyki, teorii i historii wychowania, wiedzy o społeczeństwie i problemach społecznych
 - Wiedzy i umiejętności psychologicznych, w tym przygotowanie do wypełniania testów psychologicznych, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności psychospołeczne niezbędne  do pracy w środowiskach tzw. trudnych.
 - Wiedzy ogólnohumanistycznej, w tym umiejętność filozoficznego, czyli szerokiego, ujmowania problemów, celem ich właściwej analizy.
 - Wiedzy o systemie prawno-społecznym, w tym o funkcjonowaniu instytucji państwowych takich jak policja, ponadto sporo przydatnych elementów prawa, w tym prawa  karnego i prawa wykroczeń.
 - Wiedzy z dziedziny resocjalizacji – diagnostyki resocjalizacyjnej, metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem;

PRACA

Absolwent kierunku Pedagogika ze specjalnością „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną" uzyska przygotowanie przede wszystkim do pracy z ludźmi jako: policjant, strażnik, strażak, celnik, pogranicznik, funkcjonariusz służby więziennej, wychowawca w zakładzie karnym, wychowawca w ośrodku poprawczym, bądź szkolno-wychowawczym, pracownik domu dziecka, street-worker, kurator sądowy lub społeczny, socjoterapeuta, pracownik fundacji i stowarzyszeń pomagającym ludziom z tzw. środowisk trudnych, pedagog szkolny w środowisku zagrożonym, pracownik administracji państwowej odpowiedzialny za profilaktykę i rozwiązywanie problemów społecznych, osoba pracująca z uzależnionymi.

Pomysłodawcy nowej specjalności podkreślają, że studia w Społecznej Akademii Nauk są dostosowane do rzeczywistości, uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy. Program studiów jest szybko dostosowywany do rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego. Studia te są interdyscyplinarne. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach. Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych wykładowców Społecznej Akademii Nauk.

Więcej informacji na stronie www.san.edu.pl

Komentarze obsługiwane przez CComment