logo.ug.napis
W ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego na rok akademicki 2014/2015 znajdzie się kilka nowych kierunków studiów. Będzie to Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, Biologia medyczna, Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód, Ichtiologia morska, Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej oraz studia w języku angielskim – European and International Business Law and EU Administration. Nową ofertą UG w języku angielskim są także studia na kierunkach: Matematyka, Fizyka i Fizyka medyczna (Mathematics, Physics, Medical Physics).

Ichtiologia morska na Wydziale Oceanografii i Geografii

Studenci tego kierunku zdobędą wiedzę z zakresu ichtiologii morskiej, bezpieczeństwa pracy na morzu, podstaw hodowli ryb i akwarystyki morskiej oraz nurkowania i prowadzenia podwodnych przyrodniczych prac badawczych. Praktyki zawodowe realizowane w trakcie studiów będą się odbywały w instytucjach zarządzających zasobami i przestrzenią morską, jednostkach naukowych lub parkach narodowych i krajobrazowych.

Oprócz tego zapoznają się z podstawami bezpieczeństwa pracy na morzu, będą mieli możliwość poznania podstaw nurkowania swobodnego oraz zasad prowadzenia podwodnych przyrodniczych prac badawczych - scientific diver, odbędą ćwiczenia morskie po I oraz II roku studiów, zapoznają się z podstawami hodowli ryb i akwarystyki morskiej, zdobędą wiedzę o najnowszych osiągnięciach w zakresie ichtiologi morskiej w ramach przedmiotów: Toksykologia rybacka i biomarkery, Podstawy technologii przetwórstwa ryb, Zarządzanie rybołówstwem, Historia rybołówstwa i socjologia środowisk rybackich.

Przedmioty

Podstawy anatomii ryb, Podstawy fizjologii ryb, Podstawy genetyki ryb, Podstawy systematyki ryb, Podstawy behawioru i ekologii ryb, Choroby i pasożyty ryb, Podstawowe statystyczne modele rybackie, Podstawy hydroakustyki rybackiej, Ochrona i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów mórz, Ichtiofagi morskie.

Gdzie szukać pracy

Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia w krajowych i międzynarodowych instytucjach administrujących i zarządzających zasobami morza oraz ochroną środowiska morskiego, w placówkach akademickich, morskich instytutach naukowych i biurach konsultacyjnych, a także w parkach narodowych i krajobrazowych, pozarządowych organizacjach społecznych oraz w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z rybołówstwem i przetwórstwem rybnym.

Będzie mógł zajmować stanowiska od specjalisty po stanowiska kierownicze instytucji zarządzających zasobami morza oraz ochroną środowiska morskiego (obszar polityki krajowej i międzynarodowej), stanowiska przewidziane karierą naukową, właściciel firmy powiązanej z gospodarką morską, inspektor, nurek-badacz, twórca projektów, edukator.

Rodzaj studiów: trzyletnie studia stacjonarne pierwszego stopnia

W ramach tego kierunku nie przewidziano podziału na specjalności.

Limit przyjęć - 36.

Komentarze obsługiwane przez CComment