alk logoWedług rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2012 program magisterski Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu zarządzania został sklasyfikowany na 28. miejscu na świecie. Jest najlepszy w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (kolejna uczelnia z naszego regionu to SGH na miejscu 56). Kierunek zarządzanie (dawniej: zarządzanie i marketing) prowadzony na tej uczelni uzyskał w 2004 r. - jako pierwszy i jedyny w Polsce - najwyższą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010  Polska Komisja Akredytacyjna dokonała ponownej kontroli kierunku i PODTRZYMAŁA ocenę wyróżniającą.

alk zarzadzanie1
 
alk  zarzadzanie2W TRAKCIE STUDIÓW UZYSKUJESZ WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE M.IN. Z ZAKRESU:

- zarządzania przedsiębiorstwem, dokonywania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów,
- wiodących koncepcji zarządzania strategicznego i wyników najnowszych badań,
- narzędzi w zakresie formułowania, ewaluacji oraz wdrożenia strategii firmy,
- antycypowania i reagowania na gwałtowne zmiany otoczenia,
- uwarunkowań, sposobów i konsekwencji działania przedsiębiorstw i organizacji w konkurencyjnych warunkach rynkowych,
- przekształcania organizacji w podmioty skutecznie działające na współczesnych rynkach,
- najważniejszych pojęć i koncepcji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi,
- nowoczesnych sposobów realizacji funkcji personalnej we współczesnych przedsiębiorstwach,
- psychologicznych i społecznych przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod kształtowania tych zachowań,
- europejskich regulacji w zakresie normalizacji, certyfikacji i oceny zgodności, a także wdrażania i dokumentowania systemu zarządzania jakością wg współczesnych standardów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz zalecanych technik i narzędzi zarządzania jakością,
- strategii i metod zarządzania stosowanych przez światowych liderów, np. firmę Toyota,
- całościowego, strategicznego spojrzenia na firmę/organizację.

alk zarzadzanie4 
 
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę:

- w każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów,
- w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego,
- w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych,
- w departamentach planowania i rozwoju strategicznego,
- w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej,
- w firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi,
- w polskich i zagranicznych podmiotach gospodarczych na stanowisku asystenta, menedżera jakości, audytora systemów jakości, pełnomocnika kierownictwa ds. wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania jakością (wymagane zdanie egzaminu przed komisją Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji),
- menedżerem wysokiego szczebla rozumiejącym złożoności strategicznych wyborów firmy,
- w firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm,
- we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie.