×

Uwaga

Could not instantiate mail function.
phoca_thumb_s_kudrycka3Specjalne finansowanie kierunków strategicznych dla rozwoju Polski, podnoszenie jakości studiów i współpraca z sektorem gospodarczym to główne cele 3 konkursów dla uczelni ogłoszonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 16 lutego br. na łączną kwotę 900 mln złotych.

W programie „Kierunki zamawiane” finansowane będzie powstawanie dodatkowych miejsc na kierunkach studiów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, zajęcia wyrównawcze, wprowadzenie innowacyjnych metod i form kształcenia oraz wysokie motywacyjne stypendia. 

W dwóch pozostałych konkursach – w ramach wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni - wysoko punktowane przy ocenie będą projekty przewidujące realizację kierunków studiów w języku angielskim, współpracę z pracodawcami, a także uwzględniające zatrudnianie wybitnych naukowców z zagranicy.

Konkursy na projekty

Ogłoszone 3 programy to kolejne edycje konkursów na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wszystkich 3 konkursów upływa w dniu 31 marca br. 

1. Program KIERUNKI ZAMAWIANE, czyli „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. 

W ramach konkursu wsparciem objęte zostaną projekty uwzględniające:
- tworzenie programów stypendialnych dla studentów powyższych kierunków zamawianych (1000 zł miesięcznie)
- tworzenie i wdrażanie programów wyrównawczych adresowanych do studentów I roku kierunków zamawianych,
- inne formy działalności dydaktycznej określone przez uczelnię, podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych (np. wprowadzenie innowacyjnych metod i form kształcenia, zajęć 
dodatkowych, współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów nauczania (staże, praktyki studenckie), udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych itp.

Przewidywana kwota na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 200 000 000 PLN.
Przedmiotem konkursu są projekty obejmujące realizację nauczania na kierunkach wskazanych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (lista kierunków poniżej), poprzez uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na tych kierunkach. Projekty te przyczyniać się mają do zwiększenia liczby absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych, rozszerzenia i wzbogacenia oferty edukacyjnej oraz poprawy jakości kształcenia na poziomie wyższym. 

Kierunkami wybranymi do wsparcia w ramach tej edycji konkursu są:
1.automatyka i robotyka,
2.biotechnologia,
3.budownictwo,
4.chemia,
5.energetyka  
6.fizyka/fizyka techniczna,
7.informatyka,
8.inżynieria materiałowa,
9.inżynieria środowiska,
10.matematyka,
11.mechanika i budowa maszyn,
12.mechatronika,
13.ochrona środowiska,

 

Komentarze obsługiwane przez CComment