Uczelnie prowadzące kierunek unikatowy Inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów z zakresu budowy obiektów hydrologicznych oraz ochrony środowiska przed wodą i suszą. Kierunek o charakterze przyrodniczo-technicznym bazującym na podstawowych przedmiotach  ścisłych i przyrodniczych. Program studiów obejmuje treści związane z ogólnymi przedmiotami ścisłymi: matematyką, fizyką czy chemią oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu: planowania zagospodarowania przestrzennego, zaopatrzania w wodę i jej odprowadzania czy zachowania czystości zbiorników i akwenów.


W trakcie studiów:

Kierunek o charakterze przyrodniczo-technicznym bazującym na podstawowych przedmiotach  ścisłych i przyrodniczych.
Podczas pierwszych semestrów studiów studenci zdobywają wiedzę podstawową z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, podstaw informatyki,  języka obcego oraz wiedzę techniczną, która w następnych semestrach studiów pozwoli im na poszerzenia wiedzy z problematyki dotyczącej: budownictwa wodnego, ziemnego, metalowego i betonowego, odwadniania i nawadniania terenów rolnych, inżynierii rzecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zagrożenia powodziowego, oczyszczania  ścieków i zagospodarowania osadów  ściekowych, technologii i organizacji robót budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanego gospodarowania wodą.
Podczas pierwszych semestrów studiów studenci zdobywają wiedzę podstawową z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, podstaw informatyki,  języka obcego oraz wiedzę techniczną, która w następnych semestrach studiów pozwoli im na poszerzenia wiedzy z problematyki dotyczącej: budownictwa wodnego, ziemnego, metalowego i betonowego, odwadniania i nawadniania terenów rolnych, inżynierii rzecznej, zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, zagrożenia powodziowego, oczyszczania  ścieków i zagospodarowania osadów  ściekowych, technologii i organizacji robót budowlanych, planowania i zagospodarowania przestrzennego, zintegrowanego gospodarowania wodą.

 

Po studiach:
Absolwenci mogą być zatrudniani w biurach projektowych, przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne. Mogą pracować w administracji rządowej i samorządowej, w szkolnictwie, instytucjach badawczych oraz jako rzeczoznawcy z zakresu budownictwa wodno-melioracyjnego.

Komentarze obsługiwane przez CComment