Celem kształcenia studentów na kierunku Geoinformacja jest wszechstronne rozwinięcie ich umiejętności w zakresie twórczego myślenia i działania oraz krytycznego oceniania problematyki dotyczącej funkcjonowania środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego w różnej skali przestrzennej i czasowej. Absolwent kierunku Geoinformacja dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na wyjaśnianie w sposób kompleksowy procesów i zjawisk fizycznych i społecznych występujących w środowisku geograficznym, ich rozkładu przestrzennego i zmienności czasowej.

W trakcie studiów:

Student geoinformacji uzyskuje umiejętności posługiwania się różnymi nowoczesnymi metodami i technikami komputerowymi. Przygotowanie teoretyczne absolwenta powiązane będzie z opanowaniem praktycznych umiejętności realizacji złożonych przedsięwzięć analitycznych. Znajomość pracy w terenie i laboratorium komputerowym da mu umiejętność wnikliwej analizy i wnioskowania na podstawie danych pochodzących z monitoringu środowiska. Będzie umiał w pełni korzystać z nowoczesnych środków technicznych z zakresu lokalnej i globalnej telekomunikacji.

Po studiach:
Ukończenie Geoinformacji daje szanse na podejmowanie pracy w instytucjach, urzędach i przedsiębiorstwach, których działalność związana jest z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, działalnością gospodarczą człowieka itp.

Komentarze obsługiwane przez CComment