Na kierunku Geofizyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobędziesz wiedzę z zastosowania zjawisk fizycznych wykorzystywanych do poznawania wnętrza Ziemi. Możesz odkryć nie tylko historyczne artefakty - geofizyk to osoba niezbędna przy poszukiwaniach ropy naftowej, gazu czy minerałów.


Geofizyka to dyscyplina w dziedzinie nauk o Ziemi, w której bada się Ziemię jako planetę metodami naukowymi używanymi w fizyce. Przedmiotem badań w Geofizyce są procesy fizyczne zachodzące w geosferach: litosferze, atmosferze i hydrosferze. Celem badań geofizycznych jest wyjaśnienie zjawisk obserwowanych w Ziemi na gruncie pojęć i terminów fizyki, wykorzystując prawa i teorie fizyki. Student kierunku Geofizyka powinien cechować się ambicją w stawianiu sobie niestandardowych problemów badawczych oraz wyobraźnią przestrzenną i zdolnościami plastycznymi.

W trakcie studiów


Geofizyka jest nauką teoretyczną i praktyczną. Po zdobyciu wiedzy z zakresu nauk ścisłych takich jak: fizyka, matematyka, informatyka oraz specjalizacyjnych geologia, mineralogia, sejsmologia, petrologia, student zapoznaje się z obsługą nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej i jest gotowy przystąpić do doświadczeń oraz eksperymentów terenowych.

Po studiach

Absolwenci geofizyki mogą znaleźć pracę w:
  • Instytucie Geofizyki PAN,
  • przedsiębiorstwach badań geofizycznych,
  • Państwowym Instytucie Geologicznym,
  • Głównym Instytucie Górnictwa,
  • działach geologicznych i geofizycznych kopalń,
  • firmach geodezyjnych,
  • instytucjach związanych z ochroną środowiska,
  • laboratoriach badawczych,
  • szkołach.

Komentarze obsługiwane przez CComment