×

Uwaga

Could not instantiate mail function.

Atrakcyjna nazwa kierunku oraz realizowany program studiów zawierający nowe przedmioty o szerokim charakterze, wychodzą naprzeciw aktualnej sytuacji w rolnictwie między innymi produkcji roślin alternatywnych z wykorzystaniem do celów energetycznych i paliwowych. Nowy kierunek Farmerstwo jest powrotem do całościowego traktowania rolnictwa, podzielonego, w minionym okresie tworzenia wielkich gospodarstw rolnych, na produkcję roślinną i zwierzęcą. Z pewnością jest to ciekawa alternatywa dla tradycyjnego rolnictwa, które wybiera sporo kandydatów na studia.

W trakcie studiów:

Przykładowe przedmioty w toku studiów:
- podstawy prawa, technologia informacyjna, botanika i fizjologia roślin, chemia, zoologia, agroekologia i ochrona środowiska, agrometeorologia, anatomia i fizjologia zwierząt, grafika inżynierska, statystyka matematyczna, biochemia, biofizyka,
- mikrobiologia, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, gleboznawstwo, genetyka ogólna, język obcy, ekonomia i organizacja gospodarstw, hodowla roślin i nasiennictwo, genetyczne podstawy hodowli zwierząt, przyrodnicze podstawy nawożenia, mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, użytkowanie łąk i pastwisk,
- uprawa roli i roślin, ochrona roślin, higiena, profilaktyka i dobrostan zwierząt, technologia produkcji zwierząt przeżuwających, trzody chlewnej i drobiu, użytkowanie i hodowla koni, sadownictwo, warzywnictwo, rachunkowość i gospodarka finansowa,
- pszczelarstwo, łowiectwo, melioracje rolne, przechowalnictwo produktów rolniczych, utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych, podstawy rekreacji konnej i hipoterapii, ochrona przyrody w agroekosystemach, przydomowe oczyszczalnie ścieków i gospodarka odpadami, biznes plan- projekt przedsięwzięcia, fundusze unijne dla obszarów wiejskich, uprawa roślin alternatywnych.

Po studiach:
Absolwent znajdzie pracę:
- w kierowaniu produkcją roślinną i zwierzęcą,
- w prowadzeniu gospodarstwa agroturystycznego,
- w doradztwie rolniczym,
- w stacjach hodowli roślin,
- w nadzorze hodowlanym i służbach inseminacyjnych,
- w skupie i obrocie produktów roślinnych i zwierzęcych,
- w przemyśle rolno-spożywczym,
- w administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem i ochroną środowiska na obszarach wiejskich,
- w szkolnictwie.

Komentarze obsługiwane przez CComment