Kierunek studiów Dialog i doradztwo społeczne mieści się w obszarze nauk społecznych. Ze względu na swój charakter odnosi się również do obszaru nauk humanistycznych i wykorzystuje częściowo efekty kształcenia przypisane do tego obszaru nauk. Dialog i doradztwo społeczne to nowy kierunek studiów stworzony z myślą o osobach świeckich, które chciałyby pogłębiać swoją wiarę i wiedzę o Bogu studiując teologię, a jednocześnie zdobyć konkretny zawód, inny niż katecheta. Student w trakcie studiów zdobywa podstawową wiedzę filozoficzną, etyczną, psychologiczną i pedagogiczną.


W trakcie studiów:

Studenci zdobywają:
- wiedzę o podstawowych dokumentach dotyczących zasad działalności ewangelizacyjnej, pastoralnej i charytatywnej Kościoła katolickiego,
- w stopniu podstawowym zagadnienia etyki i bioetyki oraz zasady i metodologię etycznej oceny zjawisk społecznych,
- wiedzę o relacjach psychologii do nauk teologicznych, 
- podstawową wiedzę na temat społecznego funkcjonowania człowieka, wpływu sytuacji społecznych na przebieg procesów psychicznych i zachowania ludzi, rodzajów struktur społecznych, zasad treningu interpersonalnego,
- wiedzę o prawie karnym i cywilnym w zakresie potrzebnym do prowadzenia procedur mediacyjnych,
- wiedzę o mechanizmach patologii społecznych oraz uzależnień i ich szkodliwości dla zdrowia fizycznego i duchowego, a także problematyki zagrożeń społecznych i ich profilaktyki,
- podstawową wiedzę o instytucjach kultury i w współczesnym życiu kulturalnym, roli mas mediów w procesach wewnątrz i międzygrupowych, 
-wiedzę o podstawowych pojęciach z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa własności intelektualnej oraz zasady poufności i bezstronności w procesie mediacyjnym.
Dodatkowo: 
- posiada umiejętności badawcze w zakresie nauk teologicznych i dyscyplin pomocniczych oraz zajmujących się komunikacją społeczną, 
- potrafi analizować i oceniać sytuację polityczno-społeczno-gospodarczą w świetle nauczania Magisterium Kościoła oraz dokonywać i uzasadniać wybory etyczne,
- potrafi wskazywać sposoby przezwyciężania trudności w sytuacji osób nieletnich, rodzin i małych grup społecznych oraz uchwycić istotę negocjacji typu win-win,
- umie przygotować wystąpienia pisemne i ustne w języku polskim i obcym z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas studiów, 
- potrafi podjąć działania w zakresie przygotowania do małżeństwa i poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego.


Po studiach:
Absolwent w zależności od ukończonej specjalizacji znajdzie pracę:
- w szkolnictwie oraz instytucjach naukowych jako trener (coach) indywidualny i grupowy aktywizujący kapitał ludzki, doradca public relations w sprawach aktywizacji zasobów ludzkich lub też jako mediator w sprawach cywilnych, karnych i sporów wielostronnych., 
- jako asystent rodzinny w urzędach samorządu terytorialnego, nauczyciel przedmiotu "Wychowanie do życia w rodzinie", doradca życia rodzinnego w poradniach rodzinnych czy mediator w sprawach rodzinnych.

Komentarze obsługiwane przez CComment