Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny

adres:
 ul. Wojska Polskiego 28
 60-637 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 618487098

wles.up.poznan.pl


Opis

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu łączy długą tradycję sięgającą początków studiów leśnych w Poznaniu, w 1919 roku z nowoczesnością.

 

Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA), oceniając jakość kształcenia na kierunku "leśnictwo" prowadzonym na Wydziale Leśnym UP w Poznaniu, przyznała najwyższą ocenę - wyróżniającą.

 

Wydział umożliwia rozwój zainteresowań przyrodniczych w prężnie działających 10 sekcjach Koła Naukowego Leśników. Każdy znajdzie coś dla siebie: między innymi botanicy, ornitolodzy czy chiropterolodzy. Istnieje możliwość rozwoju zainteresowań przyrodniczych na skalę światową, poprzez aktywne działania w światowej organizacji IFSA (International Forestry Students' Association). Dla spragnionych wrażeń i przygody, proponujemy dalekie podróże przyrodnicze w ramach wypraw "Lasy Świata" lub cyklicznych wyjazdów w syberyjską tajgę.

Oferta edukacyjna

Kierunek Leśnictwo

studia realizowane są w systemie dwustopniowym

I stopień studiów umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera leśnictwa

Forma:
Studia stacjonarne - 7 semestrów
Studia niestacjonarne - 8 semestrów

 

Na początkowych latach studiów wykłada się przedmioty ogólne i podstawowe (na przykład botanika leśna z dendrologią i fitosocjologią; zoologia leśna, gleboznawstwo leśne). Na wyższych latach pojawiają się przedmioty kierunkowe, zawodowe i specjalistyczne, dotyczące głównie hodowli i ochrony lasu, użytkowania zasobów leśnych oraz urządzania i organizacji leśnictwa.
Specyfiką wydziału są liczne zajęcia terenowe, które nie tylko utrwalają w praktyce wcześniejszą zdobytą wiedzę teoretyczną, ale także integrują studentów.
Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych, administracji Dyrekcji Ochrony Środowiskach oraz w firmach związanych z leśnictwem, w tym w zakładach usług leśnych. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

 

II stopień studiów - umożliwia uzyskanie tytułu magistra leśnictwa

Forma:
Studia stacjonarne - 3 semestry
Studia niestacjonarne - 4 semestry

Specjalności:
Gospodarka Leśna
Gospodarka Leśna z Łowiectwem
Gospodarka Leśna z rynkiem drzewnym

Specjalność: Gospodarka leśna
Wykorzystując nauki przyrodnicze, techniczno-leśne i ekonomiczne, absolwent nabywa umiejętności i wiedzę z zakresu m.in. projektowania, organizowania i prowadzenia gospodarstw leśnych; hodowli i ochrony lasu; gospodarki łowieckiej; pozyskiwania i transportu drewna; projektowania, wykonywania i doskonalenia prac leśnych; inwentaryzacji zasobów leśnych oraz dokonywania ekonomicznych analiz wyników działalności gospodarczej w leśnictwie.

Specjalność: Gospodarka leśna z rynkiem drzewnym
Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę o surowcu drzewnym, budowie drewna, jego właściwościach, z uwzględnieniem warunków środowiskowych i stosowanych zabiegów gospodarczych. Posiada rozszerzoną wiedzę o budowie i eksploatacji maszyn do prac hodowlanych, ochronnych, inżynieryjnych oraz do pozyskania, zrywki i wywozu drewna.

Specjalność: Gospodarka leśna z łowiectwem
Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt w ekosystemach. Ma zaawansowaną wiedzę o leśnictwie wielofunkcyjnym i prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej . Ma świadomość wpływu leśnictwa na rozwój obszarów wiejskich i jakość życia człowieka.

 

Kierunek Ochrona Przyrody

Poziom studiów drugiego stopnia. Umożliwia uzyskanie tytułu mgr ochrony przyrody

Forma:
Studia stacjonarne 4 semestry
Studia niestacjonarne 4 semestry
Studia te wypełniają efekty kształcenia w dwóch dziedzinach nauk: leśnych i biologicznych i są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia w zakresie leśnictwa, biologii i ochrony środowiska.

W trakcie studiów:
W czasie studiów student zdobędzie wiadomości o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabędzie on umiejętności sporządzania i merytorycznej oceny dokumentacji, przygotowania ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych.

Po studiach:
Studia przygotowują do podejmowania pracy w: regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, jednostkach lasów państwowych (np. stanowiska ds. ochrony przyrody w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, leśnych kompleksach promocyjnych), parkach narodowych i zarządach oraz zespołach parków krajobrazowych, jednostkach zajmujących się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itp.), jednostkach administracji publicznej (urzędy gmin np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, urzędy miejskie - wydziały ochrony środowiska i wojewódzkie -inspektoraty ochrony środowiska), Inspekcji Ochrony Środowiska.

Pod lupą

Ochrona Przyrody na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu
Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy otworzył jedyny w Polsce kierunek Ochrona Przyrody. Są to studia dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia kierunków: leśnictwo, biologia i ochrona środowiska. Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry. Absolwenci otrzymują tytuł zawodowy magistra ochrony przyrody.