Menu

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


pl. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Lublin
woj. lubelskie

tel. 815375870

www.umcs.pl


Opis

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie to największa uczelnia publiczna po wschodniej stronie Wisły. Wszechstronna oferta edukacyjna oraz bogate doświadczenie są naszymi atutami. Co roku proponujemy nowe kierunki studiów, a także wprowadzamy unikalne specjalizacje. Kształcimy na 11 Wydziałach, 51 kierunkach oraz ponad 200 specjalnościach, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zaocznym i wieczorowym na studiach jednolitych magisterskich, pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) i drugiego stopnia (magisterskich). Prowadzimy także studia trzeciego stopnia (doktoranckie) oraz podyplomowych. Uczelnia stwarza możliwość dodatkowego rozwoju również poprzez członkowstwo w ponad 130 kołach naukowych i organizacjach studenckich.

 

Uniwersytet stale współpracuje ze środowiskami biznesowymi oraz innymi ośrodkami akademickimi z kraju i z zagranicy. Jest miejscem pracy znakomicie wykształconej kadry naukowej. Dysponujemy nowoczesnymi laboratoriami i pracowniami. Inwestujemy w infrastrukturę oraz modernizację już istniejących obiektów. Możemy poszczycić się jednym z najnowocześniejszych budynków na Lubelszczyźnie - Instytutem Informatyki.

 

UMCS, pośród innych uczelni, nie tylko w regionie, ale i w Polsce, wyróżnia unikatowy kampus studencki, zlokalizowany w centrum miasta, na który składają się: budynki dydaktyczne, 9 domów studenckich, kluby, obiekty sportowe i kulturalne (wśród nich Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka").

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA UMCS:

 • największa uczelnia we wschodniej Polsce
 • Miasteczko Akademickie zlokalizowane w centrum Lublina
 • 11 Wydziałów
 • 51 kierunków
 • ponad 200 specjalności
 • ponad 130 kół naukowych i organizacji studenckich
 • bogata oferta studiów podyplomowych
 • kierunki unikatowe w skali Polski
 • kierunki zamawiane
 • ponad 25 tysięcy studentów
 • ponad 180 tysięcy absolwentów
 • siła tradycji
 • nowoczesna baza dydaktyczna
 • programy pomocy materialnej dla studentów
 • 9 akademików
 • współpraca międzynarodowa
 • programy studenckich wymian międzynarodowych i krajowych
 • nowoczesne laboratoria i pracownie
 • duży wybór zajęć i sekcji sportowych
 • imprezy kulturalne
 • Uczelnia Przyjazna Pracodawcom
 • Uczelnia Liderów
 • Miejsce Odkrywania Talentów

Oferta edukacyjna

KIERUNKI STUDIÓW NA UMCS

 

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Grafika
 • Jazz i muzyka estradowa
 • Malarstwo

 

WYDZIAŁ BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII

 • Biologia
 • Biotechnologia

 

WYDZIAŁ CHEMII

 • Chemia
 • Ochrona środowiska

 

WYDZIAŁ EKONOMICZNY

 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka - NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie

 

WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII

 • Filozofia
 • Interdyscyplinarne studia religioznawcze
 • Europeistyka
 • Kognitywistyka
 • Socjologia
 • Zarządzanie w politykach publicznych - NOWOŚĆ!

 

 

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 • Archeologia
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 • Etnologia
 • Filologia polska
 • Filologie
 • Filologia angielska
 • Filologia germańska
 • Filologia iberyjska, iberystyka
 • Filologia romańska
 • Filologia rosyjska z drugim językiem słowiańskim
 • Filologia ukraińska
 • Informacja w e-społeczeństwie
 • Rosjoznawstwo
 • Slawistyka
 • Historia
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Kulturoznawstwo
 • Lingwistyka stosowana
 • Logopedia z audiologią
 • Turystyka historyczna

 

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

 • Fizyka
 • Fizyka techniczna
 • Fizykochemia nowych materiałów - NOWOŚĆ!
 • Informatyka
 • Matematyka

 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 • Geoinformatyka - NOWOŚĆ!
 • Geografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka i rekreacja

 

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

 • Animacja kultury
 • Pedagogika
 • Pedagogika specjalna
 • Praca socjalna
 • Psychologia

 

WYDZIAŁ POLITOLOGII

 • Bezpieczeństwo narodowe - NOWOŚĆ!
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Politologia
 • Polityka spraw publicznych - NOWOŚĆ!
 • Stosunki międzynarodowe
 • Studia wschodnioeuropejskie

 

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

 • Administracja
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Prawo

 

STUDIA MIĘDZYKIERUNKOWE

 • Matematyka i finanse

Zasady rekrutacji

REKRUTACJA KROK PO KROKU

 

Krok I
Sprawdź ofertę dydaktyczną UMCS
www.irk.umcs.lublin.pl
www.umcs.lublin.pl - zakładki: Rekrutacja lub Oferta edukacyjna

 

Krok II
Internetowa Rejestracja Kandydatów
www.irk.umcs.lublin.pl

założenie osobistego konta w systemie IRK, wprowadzenie danych osobowych i edukacyjnych
wybór kierunku studiów (ewentualnie specjalności) / rejestracja na wybrany kierunek studiów

 

Krok III
Opłata rekrutacyjna
Dla każdego kandydata system IRK generuje indywidualne konto kandydata, na które należy dokonać opłaty rekrutacyjnej w terminie podanym w szczegółowym terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

 

Krok IV
Ogłoszenie wyników
Komisja Rekrutacyjna ogłasza listę osób zakwalifikowanych na studia.

 

Krok V
Po zakwalifikowaniu na studia:

 • wydruk kwestionariusza osobowego
 • zamówienie w systemie IRK legitymacji UMCS oraz indeksu i dokonanie opłat z tego tytułu
 • wprowadzenie do systemu IRK elektronicznej wersji fotografii w postaci pliku JPG
 • złożenie kompletu dokumentów w terminie i miejscu właściwym danemu kierunkowi studiów; niezłożenie kompletu dokumentów w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.

 

Dokumenty

 1. Uzupełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wydrukowany z IRK.
 2. Świadectwo maturalne/dojrzałości (w tym aneks do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego) oraz dyplom ukończenia studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia).
 3. Fotografia w wersji cyfrowej i dwie fotografie w wersji papierowej (jak do dowodu osobistego: lewy półprofil z odkrytym lewym uchem, rozmiar 35x45mm).
 4. Kserokopia dowodu osobistego.
 5. Kserokopia indeksu - dotyczy kandydatów na studia II stopnia, kiedy kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z ukończonych studiów (dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS).
 6. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - na kierunkach, na których studenci mogą być narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia (m.in. biologia, biotechnologia, chemia, ochrona środowiska).

 

ZASADY PRZELICZANIA OCEN MATURALNYCH NA PUNKTY REKRUTACYJNE

 

Wynik procentowy z pisemnego egzaminu nowej matury:
Poziom Podstawowy - 1% = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony - 1% = 2 pkt.
Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

1%D = 4/3%R
(D - poziom dwujęzyczny; R - poziom rozszerzony;
wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%)
Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.
UWAGA: przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.

 

Galeria

1199
1199
1200
1200
1201
1201
1202
1202
1203
1203
1204
1204
1206
1206
1952
1952
1953
1953
Previous Next Play Pause
1199 1200 1201 1202 1203 1204 1206 1952 1953