Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

 al. Chruściela 103
 00-910 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 261813401

www.aon.edu.pl


Opis

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ prowadzi studia wyższe (licencjackie i magisterskie o profilu ogólnoakademickim) i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności. Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego (AON nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych), lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej. Służy temu funkcjonujący w AON system, umożliwiający odbycie służby przygotowawczej w trakcie studiów pierwszego stopnia, otwierającej drogę do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych i w konsekwencji powołanie do zawodowej służby wojskowej.

 

Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości.
Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata.
Niestacjonarne studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy.

 

Czas trwania:
studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne): 3 lata (6 semestrów),
studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne): 2 lata (4 semestry),
niestacjonarne studia podyplomowe: 1 rok (2 semestry),
Liczba miejsc na wszystkich kierunkach studiów wyższych i podyplomowych jest ograniczona.

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
(budynek nr 101)
e-mail: dziekanat.wzid@aon.edu.pl;
faks 261 813 189
Punkt rekrutacyjny
studia stacjonarne I i II stopnia -  261 814 358;
studia podyplomowe - tel. 261 813 104

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
(budynek nr 25)
e-mail: dziekanat.wbn@aon.edu.pl;
faks: 261 813 145.
Punkt rekrutacyjny
studia I i II stopnia - tel. 261 813 894;
studia podyplomowe - tel. 261 814 657

 

Dojazd:
1. Autobusami komunikacji miejskiej (ZTM) nr 143, 199, 345 N24.
2. Pociągami "Kolei Mazowieckich (KM)" - kierunek MIŃSK MAZ; WOŁOMIN;
3. Pociągami SKM - kierunek SULEJÓWEK - MIŁOSNA.

Oferta edukacyjna

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
Kierunki studiów i poziomy kształcenia (stacjonarne i niestacjonarne):

 

ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE w specjalnościach:

 • zarządzanie i dowodzenie  w organizacjach- I° i II°
 • zarządzanie zasobami ludzkimi; - I° i II°
 • zarządzanie bezpieczeństwem - I°
 • zarządzanie w środowisku informacyjnym- I°
 • finanse i rachunkowość w zarządzaniu-  I°
 • zarządzanie lotnictwem - II°

 

LOGISTYKA w specjalnościach:

 • logistyka systemów gospodarczych - I° i  II°
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych - I°
 • transport -I°

 

EKONOMIKA OBRONNOŚCI w specjalności:

 • ekonomika obronności państwa - I°

 

LOTNICTWO w specjalnościach:

 • organizacje lotnicze - I i II°
 • ruch lotniczy - I i II°

 

OBRONNOŚĆ w specjalności:

 • obronność państwa - I° i II°

W Wydziale Zarządzania i Dowodzenia prowadzone są również niestacjonarne studia podyplomowe w zakresie:

 • logistyka systemów gospodarczych
 • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
 • zarządzanie lotnictwem
 • zarządzanie w sztabach wojskowych - wymagane studia II°
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • zarządzanie w organizacjach publicznych
 • współpraca cywilno-wojskowa
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • dowodzenie w organizacjach wielonarodowych- wymagane studia II°
 • zarządzanie i dowodzenie w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
 • zarządzanie zasobami informacyjnymi
 • polemologia - nauka o wojnie i pokoju
 • przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego
 • komunikacja międzykulturowa w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego
 • wojskowe zabezpieczenie medyczne w operacjach połączonych ( dla ratowników medycznych)

 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Kierunki studiów i poziomy kształcenia (stacjonarne i niestacjonarne):

 

1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE w specjalnościach:

 • zarządzanie kryzysowe - I° i II°
 • ochrona i obrona narodowa - I° i II°
 • przygotowania obronne - I° i II°
 • bezpieczeństwo militarne - I° i II°
 • bezpieczeństwo lotnicze - I° i II°
 • bezpieczeństwo informacyjne - I° i II°
 • polityka bezpieczeństwa i obronności -I° i II°
 • national and international security - I° i II°

 

2. STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE w specjalnościach:

 • współczesna dyplomacja - I°
 • bezpieczeństwo międzynarodowe - I° i II°
 • studia wschodnie- I° i II°
 • studia europejskie- I° i II°
 • polityka bezpieczeństwa i obronności -I° i II°

 

3. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE w specjalnościach:

 • bezpieczeństwo publiczne - I° i II°
 • bezpieczeństwo powszechne - I° i II°
 • bezpieczeństwo społeczne - I° i II°

 

4. ADMINISTRACJA w specjalnościach:

 • administracja rządowa - I°
 • administracja bezpieczeństwa narodowego - I°
 • samorząd terytorialny - I°
 • administracja bezpieczeństwa - II°
 • administracja elektroniczna- II°
 • administrowanie nieruchomościami- II°
 • administracja gospodarcza- II°

 

5. INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA w specjalnościach:

 • inżynieria systemów bezpieczeństwa informacyjnego - I°
 • inżynieria systemów bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie - I°
 • inżynieria systemów bezpieczeństwa pracy - I°

 

W Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego prowadzone są również niestacjonarne studia podyplomowe w zakresie:

 • analiza informacji w bezpieczeństwie narodowym- wymagane studia II°
 • bezpieczeństwo informacji w administracji- wymagane studia II°
 • bezpieczeństwo narodowe- wymagane studia II°
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • bezpieczeństwo zdrowotne
 • bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP - wymagane studia II°
 • edukacja dla bezpieczeństwa - wymagane studia II°
 • media a bezpieczeństwo - wymagane studia II°
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • pozyskiwanie środków z Funduszy Unijnych
 • prawo bezpieczeństwa
 • przygotowanie obronne państwa - wymagane studia II°
 • strategiczne studia bezpieczeństwa narodowego - wymagane studia II°
 • turystyka historyczno-wojskowa
 • użycie siły w konfliktach zbrojnych - wymagane studia II°
 • wartościowanie technologii bezpieczeństwa - wymagane studia II°
 • współczesne konflikty zbrojne - wymagane studia II°
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie projektami systemów bezpieczeństwa - wymagane studia II°
 • zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie - wymagane studia II°
 • zarządzanie strategiczne i kontrola zarządcza w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego - wymagane studia II°

 

 

STUDIA I PRAKTYKI ZAGRANICZNE "PROGRAM ERASMUS"
Jako student Akademii Obrony Narodowej będziesz mieć możliwość część swoich studiów lub praktyki odbyć w uczelni lub instytucji partnerskiej w następujących krajach:

 • Austria (Wiener Neustadt, Wiedeń);
 • Belgia (Bruksela, Li?ge);
 • Bułgaria (Sofia, Varna, Veliko Trnowo, Svishtov);
 • Chorwacja (Zadar, Zagreb);
 • Republika Cypryjska (Nikozja);
 • Czechy (Brno, Ostrava, Pardubice, Praga, Přerov, Zlin);
 • Estonia (Tallin, Tartu);
 • Finlandia (Helsinki);
 • Francja (Chanay, Lyon, Montpellier);
 • Grecja (Ateny, Pythagoreio);
 • Hiszpania (Almeria, Cuenca);
 • Litwa (Wilno);
 • Łotwa (Daugavpils, Ryga, Łotwa);
 • Malta (Birkirkara, Gzira);
 • Niemcy (Drezno, Hamburg);
 • Portugalia (Lizbona, Porto);
 • Rumunia (Brasov, Oradea, Sibiu);
 • Słowacja (Bańska Bystrzyca, Kosice, Liptovský Mikuláš, Zilina);
 • Słowenia (Ljubliana);
 • Turcja (Ankara, Isparta, Izmir);
 • Węgry (Budapeszt, Eger, Szeged);
 • Wielka Brytania (Londyn Swindon, Kent, Kingston);
 • Włochy (Campobasso, Brescia, Macerata, Pesaro, Wenecja).

Uczestnicząc w Programie Erasmus, otrzymasz także stypendium (do 500 euro miesięcznie) na pokrycie różnic kosztów utrzymania pomiędzy Polską a krajem Twojego pobytu.

Zasady rekrutacji

 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest wyłącznie w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Data aktywacji systemu zostanie ogłoszona na stronie internetowej AON.

Warunkiem zarejestrowania kandydata na studia jest:

 • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w tym zamieszczenie aktualnego zdjęcia wykonanego w kolorowej technice cyfrowej w formacie JPG, JPEG o wymiarach 242 x 301 pikseli i rozdzielczości minimum 300 DPI (tzw. "zdjęcie legitymacyjne" lub "do dowodu osobistego")
 • uiszczenie opłaty rekrutacyjnej na wskazane konto bankowe

Kandydaci zakwalifikowani na studia składają następujące dokumenty:
1) podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii;
2) ankieta osobowa - wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Akademii;
3) świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub organizację International Baccalaureate Organization w Genewie (dotyczy kandydatów na studia I stopnia);
4) odpis dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych (dotyczy kandydatów na studia II stopnia i studia podyplomowe );
5) kserokopia dowodu osobistego;
6) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego;
7) 3 fotografie formatu 35 x 45 mm (na studiach podyplomowych - 2).
8) suplement do dyplomu z wyliczoną oceną średnią ukończenia studiów (jeśli w suplemencie brak wyliczonej średniej - zaświadczenie z uczelni) - dotyczy kandydatów na studia II stopnia

Termin składania dokumentów upływa 7 dni od daty ogłoszenia list osób zakwalifikowanych na studia. Niedotrzymanie ww. terminu skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

 

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA
w roku akademickim 2015/2016

 

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich) odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, natomiast kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu lub w przypadku jeśli kandydat nie zdawał określonego przedmiotu na egzaminie dojrzałości na podstawie oceny końcowej z odpowiedniego przedmiotu, uzyskanej w szkole średniej.
Podstawą przyjęcia na studia są wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego oraz wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, wybranych spośród przewidzianych w warunkach rekrutacji na określony kierunek studiów.
Liczbę punktów z języka obcego oraz przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym określa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
Przedmioty stanowiące podstawę rekrutacji na studia są wybierane przez kandydata (jeden język obcy i dwa inne przedmioty):

 

Kierunek studiów

Przedmioty do wyboru

Bezpieczeństwo narodowe

- geografia

- historia

- wiedza o społeczeństwie

- filozofia

- informatyka

Bezpieczeństwo wewnętrzne

- geografia

- historia

- wiedza o społeczeństwie

- filozofia

- informatyka

Inżynieria systemów bezpieczeństwa

- geografia

- matematyka

- wiedza o społeczeństwie

- fizyka

- chemia

- informatyka

Stosunki międzynarodowe

- geografia

- historia

- wiedza o społeczeństwie

- filozofia

Administracja

- geografia

- historia

- matematyka

- wiedza o społeczeństwie

Logistyka

- geografia

- matematyka

- informatyka

- wiedza o społeczeństwie

Ekonomika Obronności

- geografia

- matematyka

- informatyka

- wiedza o społeczeństwie

Zarządzanie i Dowodzenie

- geografia

- matematyka

- informatyka

- wiedza o społeczeństwie

Obronność

- informatyka

- geografia

- historia

- matematyka

- wiedza o społeczeństwie

Lotnictwo

- informatyka

- geografia

- historia

- matematyka

- wiedza o społeczeństwie

Na pierwszy rok studiów z pominięciem postępowania rekrutacyjnego przyjmowani są laureaci olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego.
Finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu będącego treścią olimpiady i stanowiącego podstawę rekrutacji na wybrany kierunek studiów. Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.

 

O kolejności przyjmowania na pierwszy rok studiów w ramach limitu miejsc decyduje łączna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Przyjęcie kandydatów na studia II stopnia odbywa się według następujących zasad:
1) kandydaci muszą posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo magistra.
2) podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie oraz średnia ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia.

 

W przypadku gdy liczba kandydatów na studia przekracza limit ustalony dla danego kierunku, przeprowadza się dodatkowo test kwalifikacyjny.

 

Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia podyplomowe może się odbywać na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. Treść i liczbę pytań na rozmowę kwalifikacyjną ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Jeżeli nie przeprowadza się rozmowy kwalifikacyjnej, o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu dokumentów kandydata.