Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

 al. Chruściela 103
 00-910 Warszawa
 Warszawa
 mazowieckie

tel. 261813401

www.akademia.mil.pl


Opis

Akademia Sztuki Wojennej prowadzi studia wyższe (studia licencjackie i magisterskie o profilu ogólno akademickim), doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej.

Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego (Akademia nie prowadzi kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych), lecz ułatwia przyjęcie absolwenta do zawodowej służby wojskowej.

Studia I stopnia (licencjackie) przeznaczone są dla osób posiadających świadectwo dojrzałości.

Studia II stopnia (magisterskie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł inżyniera lub licencjata.

Studia III stopnia (doktoranckie) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra.

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających tytuł zawodowy.

Okres pobierania nauki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi:

 • studia I stopnia - 3 lata (6 semestrów),
 • studia II stopnia - 2 lata (4 semestry),
 • studia doktoranckie - 4 lata (8 semestrów),
 • studia podyplomowe - 1 rok (2 semestry).

 

 

Wydział Zarządzania i Dowodzenia
(budynek nr 94)
e-mail: dziekanat.wzid@aon.edu.pl
Dziekanat WZiD- tel./faks: 261 813 189
Informacje o rekrutacji:
Studia stacjonarne I i II stopnia - tel. 261 813 754
Studia doktoranckie - tel. 261 813 555
Studia podyplomowe - tel. 261 813 104

 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
(budynek nr 25)
e-mail: dziekanat.wbn@aon.edu.pl
Dziekanat WBN - tel./faks: 261 813 145
Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia - tel. 261 813 894
Studia doktoranckie - tel. 261 814 657
Studia podyplomowe - tel. 261 814 657

 

Wydział Wojskowy
(budynek nr 101)
e-mail: r.grzybek@aon.edu.pl
Dziekanat WWoj - tel./faks: 261 813874
Informacje o rekrutacji:
Studia I i II stopnia - tel. 261 813 874
Dojazd
1. Autobusami komunikacji miejskiej ZTM linii: 115, 143, 196, 199, N24 (przystanek Rembertów-AON).
2. Szybką Koleją Miejską (SKM S2) w kierunku: Sulejówek Miłosna
(przystanek PKP Rembertów).
3. Pociągiem Kolei Mazowieckich, jadącym z Warszawy w kierunku: Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siedlce, Wołomin (przystanek PKP Rembertów).

Oferta edukacyjna

Wydział Zarządzania I Dowodzenia
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Kierunki studiów i poziomy kształcenia:

Zarządzanie i Dowodzenie

Zarządzanie i Dowodzenie jest kierunkiem obejmującym podstawy teoretyczne z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczących istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent kierunku będzie wykazywał znajomość w diagnozowaniu i kreowaniu procesów zarządzania zasobami ludzkimi, informacyjnymi, rzeczowymi i finansowymi oraz wykorzystywał nowoczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami. Uzyskane wykształcenie pozwoli podjąć pracę w charakterze specjalisty analityka i projektanta w zespołach występujących w jednostkach administracji państwowej oraz kierownika na podstawowych szczeblach zarządzania w organizacjach pozamilitarnych i militarnych.

Specjalności:

 • zarządzanie i dowodzenie w organizacjach publicznych (I i II stopnia)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (I i II stopnia)
 • finanse i rachunkowość w zarządzaniu (I i II stopnia)
 • zarządzanie jakością (I i II stopnia)

Logistyka
Logistyka jest kierunkiem studiów należących do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, humanistycznych, technicznych i ścisłych. Przedmiotem badań logistyki są przepływy fizyczne i informacyjne oraz świadczenie usług z nimi związanych, występują zarówno w działalności podmiotów gospodarczych, jak i innych organizacji.

Specjalności:

 • logistyka systemów gospodarczych (I i II stopnia)
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych (I i II stopnia)
 • transport (I i II stopnia)

Ekonomika Obronności
Ekonomika obronności jest kierunkiem studiów mieszczącym się w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych. Ten specyficzny i nowoczesny kierunek edukacji ekonomiczno-obronnej stanowi swoistą fuzję pierwiastków wiedzy ekonomicznej, zarządczej, politycznej i obronnej. Ekonomika obronności jako nauka zajmuje się odzwierciedleniem i uogólnieniem więzi między zjawiskami obrony państwa i systemu gospodarczego.

Specjalności:

 • ekonomika obronności (I stopnia)

Lotnictwo
Lotnictwo jest kierunkiem studiów należących do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych, a w szczególności dyscyplin naukowych o obronności, bezpieczeństwie, zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, które dotyczą istoty, prawidłowości i problemów związanych z funkcjonowaniem instytucji i organizacji lotniczych, a także struktur bezpieczeństwa państwa. Absolwent studiów na kierunku lotnictwo będzie posiadał: umiejętności stosowania narzędzi menedżera, metod i technik planowania, organizowania, koordynowania, kontrolowania, motywowania.

Specjalność:

 • organizacje lotnicze (I i II stopnia)
 • ruch lotniczy (I stopnia)
 • zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie (II stopnia)

Studia podyplomowe w zakresie:

 • logistyki systemów gospodarczych
 • ochrony i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 • kontroli zarządczej
 • obsługi celnej w transporcie międzynarodowym
 • zarządzania lotnictwem
 • zarządzania w sztabach wojskowych
 • bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
 • zarządzania w organizacjach publicznych
 • współpracy cywilno-wojskowej
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • dowodzenia w organizacjach wielonarodowych
 • zarządzania i dowodzenia w środowisku zautomatyzowanych systemów teleinformatycznych
 • polemologii - nauce o wojnie i pokoju
 • przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym
 • ekologicznego aspektu zarządzania środowiskowego
 • komunikacji międzykulturowej w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego
 • zarządzania kryzysowego w systemie obronnym państwa
 • przywództwa wojskowego i komunikacji

 

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Kierunki studiów i poziomy kształcenia:

Administracja
Administracja publiczna to tworzenie nowej wizji państwa opartego na fachowości, bezstronności, rzetelności i odpowiedzialności jego służb. Kwestią wartą szczególnego podkreślenia jest fakt ukierunkowania kształcenia specjalistycznego na problematykę bezpieczeństwa narodowego w tym na administrację wojskową.

Specjalności:

 • administracja publiczna (I stopnia)
 • administracja bezpieczeństwa (I i II stopnia)
 • administracja wojskowa (I stopnia)
 • administracja elektroniczna (II stopnia)
 • administracja gospodarcza (II stopnia)

Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo Międzynarodowe to kierunek powstały z myślą o aktualnym i innowacyjnym sposobie kształcenia. Celem kierunku jest kreowanie nowych umiejętności w połączeniu z szeroką wiedzą specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa. Ukończenie studiów na tym kierunku pozwoli na podjęcie pracy w służbach mundurowych, administracji publicznej, przedsiębiorstwach, organizacjach międzynarodowych i ośrodkach analitycznych.

Specjalność:

 • bezpieczeństwo międzynarodowe (I stopnia)

Bezpieczeństwo Narodowe
Bezpieczeństwo narodowe to kierunek wszechstronny, obejmujący zarówno zagadnienia z obszaru służb mundurowych, nauk wojskowych, jak i geopolityki czy strategii. Główne treści rozpatrywane w czasie trwania studiów obejmują swoim zakresem problematykę bezpieczeństwa państwa, polityki obronnej, bezpieczeństwa powszechnego i publicznego, zarządzania kryzysowego, analizy systemowej bezpieczeństwa narodowego oraz przygotowań obronnych państwa i mobilizacji. 

Specjalność:

 • zarządzanie kryzysowe (I i II stopnia)
 • ochrona i obrona narodowa (I i II stopnia)
 • przygotowania obronne (I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo militarne (I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo lotnicze (I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo informacyjne (I i II stopnia)
 • polityka bezpieczeństwa i obronności (I i II stopnia)
 • national and international security (I i II stopnia)

Bezpieczeństwo Wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w której szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanych oraz wyszkolonych kadr do pracy w administracji publicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, w służbach specjalnych oraz niepublicznych podmiotach ochrony osób i mienia.

Specjalność:

 • bezpieczeństwo publiczne (I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo powszechne (I i II stopnia)
 • bezpieczeństwo (I i II stopnia)

Studia podyplomowe w zakresie:

 • analizy informacji w bezpieczeństwie narodowym*
 • bezpieczeństwa informacji w administracji*
 • bezpieczeństwa narodowego*
 • bezpieczeństwa wewnętrznego
 • bezpieczeństwa zdrowotnego
 • bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP*
 • edukacji dla bezpieczeństwa*
 • mediów a bezpieczeństwa*
 • międzynarodowych stosunków wojskowych
 • pozyskiwania środków z Funduszy Unijnych
 • prawa bezpieczeństwa
 • przygotowania obronnego państwa* 
 • strategicznych studiów bezpieczeństwa narodowego*
 • turystyki historyczno-wojskowej
 • użycia sił w konfliktach zbrojnych*
 • wartościowania technologii bezpieczeństwa*
 • współczesnych konfliktów zbrojnych* 
 • zarządzania kryzysowego
 • zarządzania projektami systemów bezpieczeństwa*
 • zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie*
 • zarządzania strategicznego i kontroli zarządczej w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego*

 

Wydział Wojskowy
Studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia
Kierunki studiów i poziomy kształcenia:

Obronność

Misją kierunku obronność jest prowadzenie badań naukowych w obszarze nauk społecznych w dyscyplinie nauk o obronności i nauk o bezpieczeństwie oraz przygotowanie
i doskonalenie zawodowe wykwalifikowanych kadr dowódczych na wszystkich poziomach dowodzenia: taktycznym, operacyjnym i strategicznym, a także kształcenie osób cywilnych dla potrzeb sił zbrojnych i systemu obronnego państwa.
Absolwenci studiów cywilnych są poszukiwanymi ekspertami na rynku pracy związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa. (instytucje rządowe, samorządy).

Specjalność:

 • obronność państwa (I i II stopnia)