Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni


ul. Śmidowicza 69
81-103 Gdynia
Gdynia
woj. pomorskie

tel. 261262520

www.amw.gdynia.pl


Opis

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Rektorem-Komendantem AMW jest kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz. Uczelnia znajduje się w Gdyni, mieście województwa pomorskiego, tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. Obiekty uczelniane tworzą zwarty kampus - wszystkie zajęcia odbywają się w położonych blisko siebie budynkach. Studenci nie muszą więc pokonywać zbyt dużych odległości.

 

Strukturę uczelni stanowią: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, a także trzy jednostki międzywydziałowe: Studium Języków Obcych, Studium Ogólnomorskie i Studium Ogólnowojskowe. Studenci wojskowi kształcą się na dwóch kierunkach: nawigacji oraz mechanice i budowie maszyn. Studenci cywilni mają z kolei do wyboru: nawigację, informatykę, oceanotechnikę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, stosunki międzynarodowe, pedagogikę oraz historię. W Akademii Marynarki Wojennej można również poszerzać swoją wiedzę na czternastu kierunkach studiów podyplomowych: zarządzaniu kryzysowym, zarządzaniu logistyką, zastosowaniu systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej, hydrografii, inżynierii systemów - komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa, systemy informacji przestrzennej, bezpieczeństwa morskich granic państwa, edukacji dla bezpieczeństwa, przygotowaniu pedagogicznym, ochronie danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych, marketingu politycznym, pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, zamówieniach publicznych oraz użyciu siły na morzu w prawie międzynarodowym. W Ośrodku Szkoleniowym AMW uczelnia organizuje kursy zgodnie z konwencją STCW 78/95, w tym kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne zatwierdzone przez IMO.

 

W roku akademickim 2009/2010 Akademia Marynarki Wojennej przeszkoliła ponad 7500 studentów, kursantów, oficerów. W październiku 2010 roku naukę rozpoczęło w niej prawie 2000 nowych studentów, a obecnie uczelnia kształci na I i II stopniu studiów prawie 5000 studentów. Liczba studentów systematycznie wzrasta, gdyż w roku 2010/2011 w uczelni wiedzę poszerzy około 8500 osób. W murach AMW studenci i kursanci zdobywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w szereg symulatorów wiernie oddających rzeczywistość morską. Do dyspozycji studentów są m.in. symulatory GMDSS, nawigacji, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii. Najnowocześniejszym i jednocześnie ciągle rozbudowywanym jest symulator mostka nawigacyjnego. Bazę dydaktyczną doskonale uzupełniają nowoczesne multimedialne sale wykładowe, hala sportowa i biblioteka. Uczelnia ma własne wydawnictwo, służbę zdrowia i Akademicki Ośrodek Szkoleniowy w m. Czernica.

 

Akademia Marynarki Wojennej stanowi zaplecze naukowo-badawcze morskiego rodzaju sił zbrojnych. Jej działalność naukowo-badawcza jest ściśle związana z potrzebami MW RP oraz procesem technicznej modernizacji okrętów, uzbrojenia i sprzętu. Szeroki profil badań prowadzonych w ostatnim okresie sprawia, że uzyskiwane rezultaty, mające często uniwersalny i unikalny charakter, znajdują swoje zastosowanie w gospodarce morskiej, przemyśle i ochronie środowiska. Uczelnia ma ugruntowaną w kraju i Europie pozycję ośrodka badawczo-naukowego. Sukcesami międzynarodowymi mogą pochwalić się podchorążowie, którzy regularnie reprezentują uczelnię na konferencjach i w zawodach sportowych we Francji, Turcji i Włoszech. Są aktualnymi mistrzami świata wojskowych akademickich szkół morskich, w konkurencji wielobój morski. Zawody co roku organizowane są przez Turecką Akademię Marynarki Wojennej.

 

Misją Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest tworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej na morzu poprzez: szerzenie wszechstronnej wiedzy, prowadzenie badań naukowych, kształcenie i wychowanie podchorążych i studentów cywilnych, a także doskonalenie żołnierzy zawodowych oraz pracowników administracji i gospodarki morskiej.

 

Historia Akademii MW rozpoczęła się 1 października 1922 roku, kiedy to Szef Departamentu dla Spraw Morskich wiceadmirał Kazimierz Porębski nakazał utworzyć Oficerską Szkołę Marynarki Wojennej. Nowa szkoła powstała w Toruniu i składała się z jednego wydziału. Pierwszym jej komendantem został komandor porucznik Adam Mohuczy. 19 października 1928 roku zmieniono nazwę szkoły, przekształcając ją w Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej. Był to wyraz szacunku dla tradycji szkół wojskowych Królestwa Kongresowego. II wojna światowa w zasadzie nie przerwała procesu dydaktycznego. Już 25 listopada 1939 roku reaktywowano w Wielkiej Brytanii Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej. Mieściła się w bazie morskiej w Devonport na ORP "Gdynia", a w 1944 r. została przeniesiona do Okehampton. Naczelny dowódca Wojska Polskiego marszałek Polski Michał Rola-Żymierski 18 stycznia 1946 wydał rozkaz utworzenia wojskowej szkoły morskiej. Tak powstała Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej, która 11 czerwca 1955 roku została przekształcona w Wyższą Szkołę Marynarki Wojennej. Uczelnia nieustannie rozwijała się naukowo oraz dydaktycznie i 17 lipca 1987 roku otrzymała pełne prawa akademickie. Doprowadziło to do utworzenia Akademii Marynarki Wojennej, która do dziś kultywuje swoje przesłanie "AMOR PATRIAE SUPREMA LEX".

Oferta edukacyjna

Studia wojskowe na kierunkach:

 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  • Nawigacja
  specjalność - eksploatacja okrętowych systemów pokładowych
 • Wydział Mechaniczno-Elektryczny
  • mechanika i budowa maszyn
  specjalność - eksploatacja siłowni okrętowych

 

Studia cywilne na kierunkach (stacjonarne i niestacjonarne):

 • Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
  Dla studentów cywilnych I stopnia trwają 8 semestrów.

  Po zakończeniu I semestru studenci wybierają wariant studiów:
  • morski - umożliwiający uzyskanie dyplomu oficera Polskiej Marynarki Handlowej absolwentom:
   a) studiów I stopnia nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na poziomie operacyjnym
   b) studiów II stopnia nabycie wiedzy teoretycznej na poziomie zarządzania
  • ogólny - przygotowujący absolwenta do pracy w administracji morskiej
   Po zakończeniu II semestru studenci wybierają specjalność. Aktualnie istnieje możliwość wyboru następujących specjalności:
   • informatyczne wspomaganie nawigacji
   • akustyka morza
   • hydrografia i Systemy Informacji Przestrzennej
   • nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim
 • nawigacja II stopień
  specjalność - nawigacja morska
 • informatyka I stopień
  specjalność - administracja sieciami komputerowymi
 • oceanotechnika I stopień
  specjalność - inżynieria i eksploracja środowiska morskiego

 

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

 • mechanika i budowa maszyn I stopień
  specjalności:
  • eksploatacja siłowni okrętowych
  • inżynierskie zastosowania komputerów
 • mechanika i budowa maszyn II stopień
  specjalności:
  • eksploatacja siłowni okrętowych
  • inżynierskie zastosowania komputerów
 • automatyka i robotyka I stopień
  specjalności:
  • elektroautomatyka okrętowa
  • informatyka stosowana
 • mechatronika I stopień
  specjalności:
  • eksploatacja systemów mechatronicznych
  • techniki komputerowe w mechatronice

 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

 • bezpieczeństwo narodowe I i II stopień
  specjalności:
  • bezpieczeństwo morskie państwa
  • edukacja dla bezpieczeństwa
  • bezpieczeństwo publiczne
 • bezpieczeństwo wewnętrzne I stopień
  specjalności:
  • zarządzanie kryzysowe
  • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 • pedagogika I stopień
  specjalności:
  • wychowanie obronne i resocjalizacja
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
  • edukacja dla bezpieczeństwa
 • stosunki międzynarodowe I stopień
  specjalności:
  • bezpieczeństwo państwa w XXI wieku
  • samorząd w państwach Unii Europejskiej
 • stosunki międzynarodowe II stopień
  specjalności:
  • regiony świata
  • służby specjalne i policyjne
  • polityka edukacyjna i społeczna w UE i USA
  • bezpieczeństwo we współczesnym świecie
 • historia I stopień
  specjalności:
  • historia wojskowości
  • historia Europy
  • animacja historii i turystyka historyczna
  • Pomorzoznastwo

 

Uczelnia prowadzi również studia podyplomowe na kierunkach:

 • Zastosowanie systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej
 • Hydrografia
 • Inżynieria systemów - komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa
 • Systemy informacji przestrzennej
 • Bezpieczeństwo morskich granic państwa
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Zarządzanie logistyką
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Marketing polityczny
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych
 • Zamówienia publiczne
 • Użycie siły na morzu w prawie międzynarodowym