Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

 ul. Śmidowicza 69
 81-103 Gdynia
 Gdynia
 pomorskie

tel. 261262520

www.amw.gdynia.pl


Opis

  Polub nas na Facebooku


Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Rektorem-Komendantem AMW jest komandor prof. dr hab. Tomasz Szubrycht. Uczelnia znajduje się w Gdyni, tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. Obiekty uczelniane tworzą zwarty kampus. Wszystkie zajęcia odbywają się w położonych blisko siebie budynkach, dzięki czemu studenci nie muszą pokonywać zbyt dużych odległości.

 

W Akademii można podjąć naukę na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydziale Mechaniczno - Elektrycznym, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Studenci i kursanci zdobywają tu nie tylko wiedzę, ale także umiejętności praktyczne dzięki ćwiczeniom na różnego rodzaju symulatorach. Mogą oni korzystać z doskonale wyposażonych multimedialnych sal wykładowych, a także m.in. różnego rodzaju symulatorów (GMDS, mostka nawigacyjnego, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii, symulatora ARPA, symulatora spawania, symulatora strzeleckiego Śnieżnik).

 

Bazę dydaktyczną uczelni uzupełniają Główna Biblioteka AMW, w najbliższym czasie pojawi się nowy kompleks sportowy, który będzie w pełni zaspokajał potrzeby osób interesujących się różnego rodzaju dyscyplinami sportowymi. Dodatkowym zapleczem szkoleniowym i wypoczynkowym jest Akademicki Ośrodek Szkoleniowy w Czernicy. Akademia Marynarki Wojennej posiada także własną przychodnię, dzięki temu istnieje szybka możliwość skonsultowaniem się z lekarzem. Atutem uczelni jest posiadanie Domów Studenckich, w których osoby spoza okolic mogą starać się o zakwaterowanie.

Oferta edukacyjna

Studia I, II i III stopnia:

 

WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH:

 

I stopnia
Bezpieczeństwo Morskie Państwa
Siły morskie współczesnego państwa,
Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej,
Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej,
Bezpieczeństwo w transporcie,
Spedycja i logistyka

 

I stopnia
Bezpieczeństwo narodowe:
Bezpieczeństwo morskie państwa;
Bezpieczeństwo publiczne;
Stacjonarne - niestacjonarne

 

II stopnia
Bezpieczeństwo narodowe:
Bezpieczeństwo Morskie Państwa;
Międzynarodowe prawo humanitarne i migracje;
Bezpieczeństwo publiczne.
Stacjonarne - niestacjonarne

 

I stopnia II stopnia
Bezpieczeństwo wewnętrzne:
Zarządzanie kryzysowe;
Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Stacjonarne - niestacjonarne

 

I stopnia II stopnia
Systemy informacyjne w bezpieczeństwie;
Analiza danych;
Informatyka śledcza.
Stacjonarne - niestacjonarne

Nauki o bezpieczeństwie - III stopnia;
Stacjonarne - niestacjonarne

WYDZIAŁ NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO

II stopnia
Nawigacja:
Nawigacja morska;
Stacjonarne - niestacjonarne

 

I stopnia
Nawigacja:
Hydrografia i systemy informacji przestrzennej;
Nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim;
Nadzór i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich.
Stacjonarne - niestacjonarne

 

I stopnia
Informatyka:
Technologie internetowe;
Informatyzacja organizacji;
Informatyczne systemy decyzyjne.
Stacjonarne - niestacjonarne

 

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNY

I stopnia II stopnia
Mechanika i Budowa Maszyn:
Eksploatacja siłowni okrętowych;
Inżynierskie zastosowania komputerów
Stacjonarne - niestacjonarne

 

I stopnia
Automatyka i Robotyka:
Elektroautomatyka okrętowa;
Informatyka stosowana.
Stacjonarne - niestacjonarne

 

I stopnia
Mechatronika:
Eksploatacja systemów mechatronicznych;
Techniki komputerowe w mechatronice.
Stacjonarne - niestacjonarne

 

WYDZIAŁ NAUK HUMANISTY-CZNYCH I SPOŁECZNYCH

 

I stopnia
Studia Marynistyczne

 

I stopnia
Stosunki Międzynarodowe:
Bezpieczeństwo państwa w XXI w.;
Bezpieczeństwo społeczne;
Samorząd w państwach Unii Europejskiej.
Stacjonarne-niestacjonarne

 

II stopnia
Analiza stosunków międzynarodowych;
Bezpieczeństwo we współczesnym świecie;
Służby specjalne i policyjne.

 

I stopnia
Pedagogika:
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
Wychowanie obronne i resocjalizacja;
Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

II stopnia
Pedagogika:
Pedagogika dorosłych z gerontologią społeczną
Pedagogika społeczna z edukacją dla bezpieczeństwa
Stacjonarne- niestacjonarne

 

I stopnia
Wojsko w Systemie Służb Publicznych
Stacjonarne, niestacjonarne

Studia podyplomowe:
Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

 • Zastosowania systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej
 • Hydrografii
 • Inżynierii systemów - komputerowe wspomaganie bezpieczeństwa
 • Systemów informacji przestrzennej
 • Bezpieczeństwa morskich granic państwa

 

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

 

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych prowadzi studia podyplomowe w zakresie:

 • Edukacji dla bezpieczeństwa 
 • Marketingu politycznego
 • Przygotowania pedagogicznego
 • Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 • Ochrony danych osobowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia wojskowe:

 • konkurs świadectw dojrzałości: wynik egzaminu maturalnego z matematyki i języka angielskiego zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (więcej punktów za R),
 • test sprawności fizycznej,
 • test z języka angielskiego (opcja dla osób, które nie posiadają oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości),
 • rozmowa kwalifikacyjna.

 

Ogólne zasady rekrutacji na studia stacjonarne:

 • konkurs świadectw dojrzałości; przy obliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego bierze się pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu z poziomu podstawowego lub rozszerzonego; wyższy współczynnik dla R.

 

Zasady przyjęć na studia niestacjonarne:

 • wg kolejności składania dokumentów do wyczerpania limitu miejsc