Menu

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


al. Piastów 17
70-310 Szczecin
Szczecin
woj. zachodniopomorskie

tel. 914494111

www.zut.edu.pl


Opis

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma swój początek? no właśnie. Badający historię uczelni będą mieli problem. Czy w grudniu 1946 roku, kiedy powołano do życia Szkołę Inżynierską, czy w 1954 r., kiedy powstała Akademia Rolnicza, czy może w 1956 r., kiedy Szkołę Inżynierską podniesiono do rangi Politechniki? A może są to czasy bardziej nam współczesne? Może XXI wiek, bo zapewne jako odpowiedź na wyzwania XXI wieku zrodziła się idea połączenia dwóch uczelni. Kiedy to się stało?
5 lipca 2007 r. senaty Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej podjęły jednobrzmiące uchwały o połączeniu obu uczelni, a w styczniu 2008 r. podobne stanowisko przedstawiły Konwenty Samorządów Studenckich i Sejmików Doktorantów Akademii Rolniczej i Politechniki Szczecińskiej. Wieloetapowy i długotrwały proces legislacyjny zamknęła ustawa sejmowa o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z 5 września 2008 r., a całość starań zwieńczył podpis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 30 września 2008 r. Uczelnia rozpoczęła działalność 1 stycznia 2009 r.

 

Konsolidacja, bardzo rozdrobnionego w kraju, potencjału naukowo-dydaktycznego uczelni wyższych, wobec postępującego niżu demograficznego, konkurencyjności na rynku szkolnictwa wyższego oraz oczekiwań, co do ich wpływu na rozwój nowych technologii i gospodarki, wydaje się procesem nieuchronnym. Powołanie uniwersytetu, poza rozszerzeniem oferty dydaktycznej o nowe kierunki i specjalności studiów, stwarza perspektywy dalszego, szybkiego postępu nowych koncepcji technologicznych, obejmujących zarówno nauki techniczne, jak i przyrodnicze. Wspólny dorobek obu uczelni w tych właśnie dziedzinach oraz ich wykwalifikowane kadry pracowników naukowo-dydaktycznych tworzą nową jakość szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma szansę skorzystania z efektu synergii, mającego początek w połączeniu dwóch znanych uczelni. W murach kilkunastu obiektów dydaktycznych studiować będzie około 17 tysięcy studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pod opieką ponad 1100 nauczycieli akademickich, w tym prawie 280 pracowników z tytułem naukowym profesora i stopniem naukowym doktora habilitowanego. W strukturach ZUT znajduje się 10 wydziałów:

 • Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt
 • Wydział Budownictwa i Architektury
 • Wydział Ekonomiczny
 • Wydział Elektryczny
 • Wydział Informatyki
 • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 • Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • Wydział Techniki Morskiej
 • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej,
  na których prowadzonych jest 47 kierunków studiów.

 

Już wiadomo, że powstaną nowe - odpowiadające na zmieniające się uwarunkowania gospodarcze i potrzeby rynku pracy. W perspektywie możliwe będzie utworzenie nowych kierunków i specjalności studiów dotyczących m.in. inżynierii bezpieczeństwa, energii odnawialnych, technologii drewna i agrobiologii.
Obydwie uczelnie wniosły do ZUT system oferujący studentom pełen zakres kształcenia akademickiego: studia I stopnia (licencjackie i inżynierskie), studia II stopnia (magisterskie), jednolite studia magisterskie oraz studia III stopnia (doktoranckie), a także bogaty wachlarz studiów podyplomowych. W ostatnich latach laboratoria i baza dydaktyczna Akademii Rolniczej oraz Politechniki Szczecińskiej były systematycznie modernizowane. Działania te w nowo powstałej uczelni będą kontynuowane. Jednym z priorytetów uczelni nadal będzie rozwijanie współpracy międzynarodowej, obejmującej zarówno proces dydaktyczny kształcenia studentów, jak i realizację projektów naukowych.

 

W wyniku utworzenia Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wzmocnione zostaną zespoły badawcze zajmujące się m.in.: inżynierią, ochroną i kształtowaniem środowiska, źródłami energii odnawialnych, bio- i nanotechnologiami, polimerami, a także ekonomią oraz technologiami produkcji przemysłowej i rolnej.

 

Uniwersytet ma 17 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora i 9 pełnych uprawnień akademickich - do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł naukowy profesora w zakresie: elektrotechniki, informatyki, budowy i eksploatacji maszyn, inżynierii chemicznej, technologii chemicznej, rolnictwa, agronomii, rybactwa oraz technologii żywności i żywienia.

To ogromny i cenny potencjał, który gwarantuje jej studentom właściwe przygotowanie do życia zawodowego, uczelni zaś rozwój naukowy godny współczesnych wyzwań.

Oferta edukacyjna

Wydział Biotechnologii i Hodowli ZwierzĄt

 • Biologia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Biotechnologia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Zootechnika Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Bioinformatyka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków

 

Wydział Budownictwa i Architektury

 • Architektura i Urbanistyka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Budownictwo Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Inżynieria środowiska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Wzornictwo Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków

 

Wydział Ekonomiczny

 • Ekonomia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Zarządzanie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Turystyka i Rekreacja Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków

 

Wydział Elektryczny

 • Automatyka i robotyka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Elektronika i telekomunikacja Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Elektrotechnika Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Teleinformatyka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków

 

Wydział Informatyki

 • Informatyka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Inżynieria cyfryzacji NOWY KIERUNEK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków

 

Wydział InŻynierii Mechanicznej i Mechatroniki

 • Mechanika i budowa maszyn Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Inżynieria materiałowa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Transport Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Mechatronika Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Energetyka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków

 

Wydział KsztaŁtowania Środowiska i Rolnictwa

 • Architektura krajobrazu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Gospodarka przestrzenna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Ochrona środowiska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Ogrodnictwo Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Rolnictwo Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Technika rolnicza i leśna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków

 

 

Wydział Nauk o ŻywnoŚci i Rybactwa

 • Technologia żywności i żywienie człowieka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Rybactwo Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Towaroznawstwo Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Mikrobiologia stosowana Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Eksploatacja mórz i oceanów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków

 

 

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

 • Oceanotechnika Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Transport Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Inżynieria bezpieczeństwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Budowa jachtów Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Jachting Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków

 

 

Wydział Technologii i InŻynierii Chemicznej

 • Inżynieria chemiczna i procesowa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Ochrona środowiska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Technologia chemiczna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków
 • Nanotechnologia Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Spis Kierunków