Politechnika Poznańska


pl. Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań
Poznań
woj. wielkopolskie

tel. 616653640

www.put.poznan.pl


Oferta edukacyjna

KIERUNEK STUDIA STUDIA
stacjonarne, rozpoczynające się niestacjonarne rozpoczynające się
I stopień II stopień I stopień II stopień
2012/13 2011/12 2012/13 2012/13
1 ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING*   st. niestacj.    
2 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA        
3 AUTOMATYKA I ROBOTYKA        
4 BIOINFORMATYKA**        
5 BUDOWNICTWO        
6 CHEMICAL TECHNOLOGY        
7 CIVIL ENGINEERING        
8 EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH        
9 EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA        
10 ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS        
11 ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA        
12 ELEKTROTECHNIKA        
13 ENERGETYKA        
14 FIZYKA TECHNICZNA        
15 INFORMATICS        
16 INFORMATYKA        
17 INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA        
18 INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA        
19 INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA        
20 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA        
21 INŻYNIERIA ŚRODOWISKA        
22 LOGISTYKA        
23 MANAGEMENT        
24 MATEMATYKA        
25 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN        
26 MECHATRONICS        
27 MECHATRONIKA        
28 TECHNICZNE ZASTOSOWANIA INTERNETU**        
29 TECHNOLOGIA CHEMICZNA        
30 TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA        
31 TRANSPORT        
32 ZARZĄDZANIE        
33 ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI        

* studia niestacjonarne II stopnia rozpoczynają się w semsetrze letnim 2011/2012

** studia stacjonarne II stopnia rozpoczynją się w semestrze zimowym

Zasady rekrutacji

KROK PO KROKU - REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA

 

Krok pierwszy: Rejestracja elektroniczna oraz wybór kierunków
Rejestracja elektroniczna: https://rekrutacja.put.poznan.pl/Ksantypa/ Kandydat rejestruje się w systemie KSANTYPA, podaje swoje dane osobowe i edukacyjne oraz ustala preferowaną kolejność kierunków, na które chce się ubiegać.

Krok drugi: Opłata rekrutacyjna
Opłata rekrutacyjna - dla każdego kandydata generowane jest indywidualne konto bankowe, na które uiszcza się opłatę. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Krok trzeci: Ogłoszenie wyników
Udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji (po dostarczeniu wymaganych dokumentów kandydat zostanie przyjęty na pierwszy rok studiów).

Krok czwarty: Składanie dokumentów
Składanie dokumentów - kandydat składa komplet dokumentów http://www.put.poznan.pl/rekrutacja/wymagane_dokumenty w białej wiązanej teczce (tylko na jeden kierunek) w dziekanacie wydziału, który prowadzi wybrany kierunek. Na teczce należy napisać:

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • tryb studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
 • wydział
 • kierunek studiów.

 

KROK PO KROKU - REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA

 

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest:

 • przedłożenie dyplomu ukończenia studiów I stopnia tego samego lub pokrewnego kierunku/specjalności (ew. zaświadczenia dziekanatu uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego). Określenie pokrewnych kierunków albo specjalności jest w kompetencji rady wydziału prowadzącego dany kierunek (http://www.put.poznan.pl/studia/kierunki_pokrewne).
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Krok pierwszy: Rejestracja elektroniczna oraz wybór kierunków
Rejestracja elektroniczna - kandydat rejestruje się w systemie KSANTYPA, podaje swoje dane osobowe i edukacyjne oraz ustala ranking kierunków (specjalności), na które chce się ubiegać.
Krok drugi: Opłata rekrutacyjna
Opłata rekrutacyjna - dla każdego kandydata generowane jest indywidualne konto bankowe, na które uiszcza się opłatę. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
Krok trzeci: Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa kwalifikacyjna, która obejmuje treści programowe podstawowe i kierunkowe studiów pierwszego stopnia danego kierunku studiów
Krok czwarty: Ogłoszenie wyników:
udostępnienie kandydatom informacji o wynikach kwalifikacji (po dostarczeniu wymaganych dokumentów kandydat zostanie przyjęty na pierwszy rok studiów)
Krok piaty: Składanie dokumentów
Składanie dokumentów - kandydat składa komplet dokumentów http://www.put.poznan.pl/rekrutacja/wymagane_dokumenty w wiązanej teczce (tylko na jeden kierunek) w dziekanacie wydziału, który prowadzi wybrany kierunek. Na teczce należy napisać:

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny,
 • tryb studiów (stacjonarne/niestacjonarne),
 • wydział
 • kierunek studiów/specjalność.

Wymagane dokumenty:

 • podanie (możliwość wydruku z systemu rejestracyjnego Ksantypa po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych do przyjęcia),
 • w przypadku studiów pierwszego stopnia: świadectwo dojrzałości, a kandydaci z tzw. starą maturą, legitymujący się dwustronicowym świadectwem dojrzałości, składają także świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • w przypadku studiów drugiego stopnia: świadectwo dojrzałości oraz odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, jeżeli ze względu na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia jest ono wymagane do studiowania na danym kierunku studiów lub specjalności.
 • fotografia w wersji cyfrowej (format JPG, TIF, BMP lub PNG) i 2 w wersji papierowej o wymiarach 35 x 45 mm (szczegółowe informacje na stronie internetowej: http://www.put.poznan.pl/rekrutacja/dokumenty/zdjecia-cyfrowe
 • kopia dowodu osobistego,
 • ewentualnie zaświadczenie o niepełnosprawności.

Warto wiedzieć:
Kandydatów na studia I stopnia na kierunek architektura i urbanistyka obowiązuje egzamin wstępny z rysunku.
Finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności, zgodnie z Uchwałą Nr 50 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 27 maja 2009 r.
W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są jako stacjonarne (dawniej dzienne) i niestacjonarne (dawniej zaoczne, wieczorowe). Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych, bądź w systemie sesji wieczorowych.
Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów (specjalność), ale ma prawo wskazać kilka kierunków (specjalności), określając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków.
Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że podanie powinno być przez kandydata osobiście podpisane.
Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. Należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów.
Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów. http://www.put.poznan.pl/niepelnosprawni