Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

adres:
 ul. Wojska Polskiego 28
 60-637 Poznań
 Poznań
 wielkopolskie

kontakt:
 tel. 618466400

puls.edu.pl


Opis

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia przyrodnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

 

W swej misji nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu - Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.
Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.

 

Dużą popularnością od lat cieszą się: biotechnologia, dietetyka, technologia żywności i żywienie człowieka, leśnictwo, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz architektura krajobrazu, a ponadto: weterynaria i ekoenergetyka.
W odpowiedzi na potrzeby otoczenia gospodarczego uruchomiono nowe kierunki na studiach pierwszego stopnia: inżynierię biotworzyw, inżynierię rolniczą. A na studiach drugiego stopnia: analitykę żywności i neurobiologię.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu kształci łącznie około 11 tysięcy studentów na 26 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 24 kierunkach studiów drugiego stopnia.
Atutem naszego kształcenia jest to, że większość kierunków kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego "inżynier". Wyjątkiem jest architektura krajobrazu, po której absolwent otrzymuje tytuł "inżynier architektury krajobrazu" oraz weterynaria, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich, która kończy się uzyskaniem tytułu "lekarz weterynarii".

 

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możliwe jest podjęcie dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia.
Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i 12 zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

 

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 • druga uczelnia rolnicza w kraju
 • nowe kierunki studiów
 • innowacyjne programy kształcenia
 • praktyki krajowe i zagraniczne
 • uznanie wśród pracodawców

 

Lokalizacja uczelni:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią naszego miasta.
Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28

adresy Wydziałów:

1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618 48 70 91, 618 48 70 92 ,618 48 70 94, 618 46 60 60
biotechnologia, ekoenergetyka, informatyka i agoinżynieria
inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, rolnictwo
www.up.poznan.pl/wrib
e-mail: wrib@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 291, 507 927 276

 

2. Wydział Leśny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618 48 70 98, 618 48 70 99 fax. 61 848 70 99
leśnictwo, ochrona przyrody
www.up.poznan.pl/wles
e-mail: dziekles@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 286

 

3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618 48 71 04, 618 48 72 44 fax. 61 848 70 86
biologia, neurobiologia, turystyka i rekreacja, turystyka przyrodnicza, weterynaria,
zootechnika
www.jay.up.poznan.pl
e-mail: dziekanat-student@jay.up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 504 626 189

 

4. Wydział Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618 48 71 05, 618 48 70 51
architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo
www.up.poznan.pl/wogr
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 258

 

5. Wydział Technologii Drewna
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28a,
tel.: 618 48 71 01/02, 618 48 72 45
inżynieria biotworzyw, projektowanie mebli, technologia drewna
www.up.poznan.pl/wtd, www.studiswdeche.pl
e-mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 981

 

6. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 61 48 70 95, 618 48 70 97
analityka żywności, dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka
www.up.poznan.pl/wnoziz
e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 256

 

7. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618 48 70 73, 618 48 71 03
gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska
www.up.poznan.pl/wmiis
e-mail: melior@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 9254

 

8. Wydział Ekonomiczno-Społeczny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618 46 67 40/43 fax. 618 46 67 44
ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna
www.wes.up.poznan.pl
e-mail: dziekwes@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 248

 

Facebook: www.facebook.com/pages/Uniwersytet-Przyrodniczy-w- Poznaniu

Pomoc materialna:
Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne
 • stypendium rektora
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za osiągnięcia sportowe, artystyczne

 

Zasady przyznawania pomocy materialnej:
1. Stypendia przyznawane są na rok, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 895,70 zł. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - szczegóły na stronie uczelni: www.up.poznan.pl.
2. Student studiów stacjonarnych o dochodzie na osobę do 895,70 zł może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, który mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.
3. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
4. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.

 

Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych. Stypendia wypłacane są co miesiąc.
Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.
Zwiększenie wysokości stypendium socjalnego jest możliwe z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym.

 

Stypendium z tytułu niepełnosprawności, zapomogi z tytułu śmierci rodziców, opiekunów prawnych, z tytułu ciężkiej choroby, wypadku studenta lub innych,
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

Regulamin pomocy materialnej (który zawiera szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu) oraz wszelkie potrzebne formularze wniosków znajdują się na stronie www.up.poznan.pl.

 

Praktyki studenckie
Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. W zależności od kierunku studiów, praktyki studenckie realizowane są w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych.

 

Biuro Karier
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostało powołane w 2002 roku dla studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie i wiedzę zgodną z kierunkiem studiów lub w całkiem innej dziedzinie udziela pomocy w organizacji praktyk nadobowiązkowych na terenie kraju. Oferuje wiele szkoleń, wykładów, warsztatów, konsultacji i spotkań, które mają wprowadzić studentów na rynek pracy, tak aby sprostali wymaganiom pracodawców, które nieustannie wzrastają. Współpracuje z fundacjami i stowarzyszeniami, a także Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach tej ostatniej współpracy studenci i absolwenci zdobywają doświadczenie zawodowe podczas staży, praktyk ora wolontariatu.
Dodatkowo prowadzi wiele spotkań z pracodawcami, konsultacje dotyczące tworzenia dokumentów aplikacyjnych, organizuje dyżury doradców personalnych, którzy pomagają pokierować ścieżką kariery - więcej informacji: www.biurokarier.up.poznan.pl
Natomiast praktyki poza granicami kraju (min. w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Szwecji oraz w Stanach Zjednoczonych) koordynuje Biuro praktyk zagranicznych. Przebieg praktyk jest ustalany indywidualnie z przedsiębiorstwem przyjmującym i uczelnią, uwzględniając kierunek studiów. Długość wyjazdów waha się od jednego miesiąca - w przypadku zimowych wyjazdów do Wielkiej Brytanii do jednego roku - w przypadku wyjazdów do USA, Australii i Nowej Zelandii. Jesteśmy członkiem międzynarodowej organizacji GrowAbroad International Training, która przygotowuje staże w ramach współpracy około czterdziestu podmiotów na całym świecie.

 

Organizacje studenckie:

Samorząd Studencki
Organizacja Studencka zrzeszająca studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z różnych wydziałów, kierunków i specjalności. Współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni, zatem ma charakter współdecyzyjny a zarazem doradczy w kwestiach dotyczących uczelni i studentów. Organizuje Agronalia, obóz adaptacyjny dla studentów pierwszego roku studiów, Otrzęsiny, Bal Przyrodnika, Andrzejki, Dzień Kobiet oraz wiele innych imprez cyklicznych i spotkań studenckich.

Niezależne Zrzeszenie Studentów
to organizacja, która narodziła się w 1980 roku, przeciwstawiając się ówczesnemu reżimowi politycznemu. Studenci na własny sposób postanowili zawalczyć o wolność i demokrację w naszym kraj i stworzyli studencki odpowiednik "Solidarności". Dzisiaj NZS chęć zmiany otoczenia wyraża przez liczne inicjatywy, które jedocześnie organizuje. Najbardziej znana to "Wampiriada", czyli studenckie honorowe krwiodawstwo. "Bałwan stoi, Ty pomagasz", "Ołówek dla Afryki", "Studencki Nobel" i inne.

Klub Uczelniany AZS
to studenci zrzeszeni w Klubie AZS, którzy reprezentują nasz Uniwersytet Przyrodniczy w różnego typu zawodach sportowych, startując w Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski AZS, turniejach uczelnianych i rozgrywkach międzywydziałowych. Członkowie skupiają się w 17 sekcjach sportowych Klubu. W ostatnich latach największe sukcesy w ramach np. Akademickich Mistrzostw Wielkopolski odniosły sekcje: jeździecka, kolarstwa górskiego, unihokeja, siatkówki kobiet, streetbasket kobiet, lekkiej atletyki, tenisa stołowego. Z powodzeniem wystartowały nowe dyscypliny: badminton, aquash, dart i bowling.

Zespół Pieśni i Tańca "Łany"
od 40 lat zachwyca i odnosi sukcesy na całym świecie. Podstawowym obszarem twórczości zespołu jest polski folklor taneczno - muzyczny. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni. Obecnie tworzy go 120-osobowa grupa studentów i absolwentów. Funkcjonuje na dwóch poziomach zaawansowania wraz z kapelą, w której grają także muzycy Akademii Muzycznej w Poznaniu. Zespół dał kilkaset koncertów, ma na swym koncie nagrania foniczne, radiowe i telewizyjne, reprezentował naszą uczelnię oraz nasz kraj na wielu renomowanych imprezach i festiwalach w Europie, Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator"
to grupa studentów Wydziału Leśnego wykonująca muzykę myśliwską już od 1984 roku; wtedy to grupa studentów - leśników postanowiła stworzyć koło artystyczne skupiające miłośników gry na rogu myśliwskim. Zespół zapewnia oprawę muzyczną podczas wielu podniosłych uroczystości uczelnianych i wydziałowych, promuje też kulturę łowiecką wśród różnych środowisk i społeczności. Dorobek artystyczny "Venatora" to liczne koncertowania w kraju i za granicą, oprawa mszy Hubertowskiej jak również biesiadowanie. Jest jedną z najbardziej utytułowanych grup tego typu w Polsce.

Chór Akademicki "Coro da Camera"
od 20 już lat śpiewem świętuje uroczystości uczelniane. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego, jak również innych poznańskich uczelni. Odnosi sukcesy na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Co roku koncertuje w wielu poznańskich kościołach oraz charytatywnie w Wielkopolskim Centrum Onkologii. Z okazji swego jubileuszu wydał płytę. Wykonywany repertuar obejmuje różne style i formy muzyczne.

Ruch Akademicki "Pod Prąd"
RAPP jest studencką organizacją chrześcijańską działającą na największych uczelniach w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Warszawie i Łodzi. Na naszym Uniwersytecie działa od 1995 roku. Zrzesza katolickich i protestanckich studentów. Studenci zaangażowani w tej organizacji dbają o rozwój indywidualny, społeczny i duchowy. Organizują spotkania dyskusyjne, wykłady, warsztaty, kursy, wyjazdy weekendowe, spływy kajakowe, majówki itd.

Współpraca z zagranicą
Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS.
Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z parterami krajów Unii Europejskiej i z nią stowarzyszonych. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Działalność pozadydaktyczna
Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie samą nauką żyje. Uczestniczy aktywnie w sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, gdzie ma do wyboru udział w obozach jeździeckich, narciarskich i żeglarskich. Odbywa treningi na obiektach własnych - w nowoczesnej hali sportowej oraz na czterech kortach tenisowych.
Swoje zdolności i zamiłowania rozwija w 21 kołach naukowych: Koło Naukowe Architektów krajobrazu, Biotechnologów "OPERON", Botaników, Dietetyków, Ekoenergetyków, Ekonomistów Agrobiznesu, Gospodarki Przestrzennej, Informatyków, Inżynierii Rolniczej, Inżynierów Środowiska, Leśników, Młodych Menedżerów, Ochrony Środowiska, Ogrodników, Rolników, Turystyki "AGROTUR", Zootechników i Biologów, Medyków Weterynaryjnych, Technologów Drewna, Technologów Żywności, działających przy każdym Wydziale. Podstawową formą ich działalności są obozy naukowe takie jak "Ochrona Przyrody w Słowińskim Parku Narodowym" i inne. Student swoje badania i obserwacje prezentuje na corocznie organizowanej Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz sesjach ogólnopolskich i międzynarodowych np. Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Do cieszących się dużym zainteresowaniem są Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Zawody Leśników, konferencja INTERFOB, spływy kajakowe, wyjazdy edukacyjne. Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadza się szkolenia "Stwórz swój biznes", "Inwestowanie bez tajemnic", także szkolenia o tematyce giełdowej.
Nie obca studentom jest także kultura. Śpiewać i tańczyć, a przy tym zwiedzać świat może student naszej Uczelni w Zespole Pieśni i Tańca "Łany", w Chórze Akademickim "Coro da Camera".Na chętnych czeka również Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator".
Nie ma więc czasu na nudę, każdy bowiem, kto tylko zechce, znajdzie coś dla siebie. Samorząd Studencki naszej Uczelni należy do czołowych grup studenckich w Polsce. Posiada silne reprezentacje w Parlamencie Studentów RP, Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych oraz ważną pozycję wśród poznańskich uczelni. Każdy chętny do pracy w strukturach samorządowych jest mile widziany.

 

Warunki studiowania

biblioteka - tak
sale komputerowe- tak
stołówka - tak
akademiki - tak
laboratoria - tak
basen - tak - wynajem
biuro karier - tak
udogodnienia dla niepełnosprawnych - tak

 

STUDIUJ Z NAMI

więcej informacji na naszej stronie: www.up.poznan.pl

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA 2016/2017

studia I stopnia czas trwania tytuł
  stacjon. niestacjon. zawodowy
1. Architektura krajobrazu 7 8 inż. ak
2. Biologia 6 - lic.
3. Biotechnologia 7 - inż.
4. Dietetyka 6 6 lic.
5. Ekoenergetyka 7 8 inż.
6. Ekonomia 6 6 lic.
7. Finanse i rachunkowość 6 6 lic.
8. Gospodarka przestrzenna 7 8 inż.
9. Informatyka i agroinżynieria 7 8 inż.
10. Inżynieria biotworzyw 7 - inż.
11. Inżynieria i gospodarka wodna 7 8 inż.
12. Inżynieria rolnicza 7 8 inż.
13. Inżynieria środowiska 7 8 inż.
14. Leśnictwo 7 8 inż.
15. Medycyna roślin 7 8 inż.
16. Ochrona środowiska 7 - inż.
17. Ogrodnictwo 7 8 inż.
18. Polityka społeczna 6 6 lic.
19. Projektowanie mebli 7 - inż.
20. Rolnictwo 7 8 inż.
21. Technologia drewna 7 8 inż.
22. Technologia żywności i żywienie człowieka 7 7 inż.
23. Towaroznawstwo 7 - inż.
24. Turystyka i rekreacja 6 7 lic.
25. Weterynaria (jednolite studia magisterskie) 11 - lek. wet.
26. Zootechnika 7 8 inż.

 

Studia artystyczne:

 • architektura krajobrazu
 • projektowanie mebli

Studia ekonomiczne:

 • ekonomia
 • finanse i rachunkowość
 • towaroznawstwo

Studia matematyczno-informatyczne:

 • informatyka i agroinżynieria

Studia przyrodnicze:

 • biologia
 • biotechnologia
 • leśnictwo
 • medycyna roślin
 • ochrona przyrody
 • ochrona środowiska
 • ogrodnictwo
 • rolnictwo
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • weterynaria
 • zootechnika

Hotelarstwo, turystyka i sport:

 • turystyka przyrodnicza
 • turystyka i rekreacja

Studia techniczne:

 • ekoenergetyka
 • gospodarka przestrzenna
 • inżynieria biotworzyw
 • inżynieria i gospodarka wodna
 • inżynieria rolnicza
 • inżynieria środowiska
 • technologia drewna

Studia medyczne:

 • analityka żywności - st. interdyscyplinarne
 • dietetyka
 • neurobiologia - st. interdyscyplinarne

Studia społeczne:

 • polityka społeczna

 

Kierunki studiów oraz opis:

Architektura krajobrazu - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera architekta krajobrazu. Program jest ukierunkowany na ochronę i kształtowanie szaty roślinnej w krajobrazie, inwentaryzację i rewaloryzację terenów przyrodniczych, projektowanie, budowę i konserwacje obiektów architektury krajobrazu. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, geometria wykreślna, historia sztuki i architektury, szata roślinna, rysunek, malarstwo i rzeźba, projektowanie, rekultywacja krajobrazu, konserwacja i rewaloryzacja ogrodów zabytkowych, budownictwo ogrodowe, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska przyrodniczego. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zna przepisy techniczno-budowlane, także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Posiada umiejętności gromadzenia informacji i kształtowania środowiska człowieka, zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Jest przygotowany do tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne. Zna prawo budowlane, organizację procesu inwestycyjnego i organizację procesu projektowego.

Biologia ze specjalnością biologia stosowana - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program obejmuje kształcenie z zakresu podstawowych nauk biologicznych oraz biologii stosowanej zwierząt i roślin Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, zoologia i botanika, genetyka i fizjologia roślin oraz zwierząt, anatomia kręgowców z elementami anatomii człowieka, biochemia, ewolucjonizm, biologia komórki, immunologia, rozmnażanie roślin, ochrona przyrody, hydrobiologia, kompleksowe zajęcia terenowe. Absolwent zdobywa wiedzę umożliwiającą podjęcie działalności w różnych placówkach związanych z biologią np. w laboratoriach, rezerwatach, parkach narodowych, ogrodach zoologicznych. Dobre przygotowanie z zakresu nauk podstawowych oraz umiejętności pozwalające także na podjęcie pracy o charakterze naukowo-badawczym.

Biotechnologia - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program integruje obszary współczesnej biologii eksperymentalnej i technologii w celu wykorzystania organizmów żywych dla wytworzenia zarówno nowych produktów jak i innowacyjnych procesów produkcyjnych. Procesy i produkty biotechnologiczne znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, hodowli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w produkcji materiałów nowej generacji. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia, biofizyka, biologia molekularna, genetyka, inżynieria genetyczna, genetyczne doskonalenie organizmów, biotechnologiczne metody rozmnażania roślin i rozrodu zwierząt, biotechnologia w przemyśle spożywczym, inżynieria procesów biotechnologicznych, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza rynku produktów biotechnologicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, hodowli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w laboratoriach kontrolnych i badawczych, w produkcji materiałów nowej generacji.

Dietetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci maja do wyboru zajęcia z zakresu: doradztwo i konsultacje dietetyczne i catering dietetyczny. Podstawą programu jest kształcenie w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, analizy i oceny żywności, technologii przygotowania potraw oraz podstawowej wiedzy medycznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia i mikrobiologia, anatomia i fizjologia człowieka, elementy etyki i psychologii, biochemia ogólna i żywności, parazytologia, podstawy żywienia i produkcja żywności dietetycznej, toksykologia żywności, dietoterapia, epidemiologia, ochrona zdrowia i edukacja żywieniowa. Absolwent jest przygotowany do realizacji usług żywieniowych (np. szeroko pojętej żywności, planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności) i doradztwa dietetycznego (np. stosowanie terapii dietetycznych).

Ekoenergetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program zapewnia pozyskanie wiedzy z zakresu projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ekologii. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, fizyka, grafika inżynierska, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, technika cieplna i gospodarka energetyczna, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, agroekologia, ochrona środowiska i uprawa roślin energetycznych, gospodarka odpadami, systemy monitorowania środowiska, techniki odnowy gleb i krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, szczególnie pochodzenia rolniczego.

Ekonomia - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program ma charakter interdyscyplinarny, łączy szeroką wiedzę ekonomiczną z ekonomikę gospodarki żywnościowej oraz politykę rolną. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, statystyka, makro i mikroekonomia, ekonometria, geografia ekonomiczna i historia gospodarcza, ekonomika gospodarki żywnościowej, technologie wytwarzania i przetwórstwa rolno-spożywczego, prawo gospodarcze i polityka gospodarcza, analiza ekonomiczna, system podatkowy i celny, zarządzanie jakością, fundusze Unii Europejskiej, ekonomika rolnictwa światowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką żywnościową oraz w innych sektorach gospodarki, także w administracji centralnej i lokalnej.

Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program obejmuje kształcenie ogólnoekonomiczne oraz z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, prawnych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej, analizy zjawisk gospodarczych w agrobiznesie i gospodarce żywnościowej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka i informatyka, statystyka opisowa, rachunkowość finansowa, zarządzanie, makro- i mikroekonomia, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, polityka gospodarcza, gospodarka żywnościowa. Absolwent jest przygotowany do pracy między innymi w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych instytucji prywatnych i publicznych, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych oraz w firmach doradztwa podatkowego i inwestycyjnego. Biurach księgowych, podmiotach sektora finansów publicznych, urzędach administracji samorządowej, jednostkach administracji państwowej, lokalnej i centralnej.

Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program łączy wiedzę o charakterze przyrodniczym, technicznym i prawno-ekonomicznym z zakresu gospodarowania przestrzenią, zasobami przyrody i środowiska, gospodarowania gruntami i wodami oraz infrastruktury technicznej i społecznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, grafika inżynierska, strategia rozwoju miast i regionów, geodezja i kartografia, budownictwo, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, kształtowanie krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki terenami, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, strategii rozwoju gospodarczego i promocji, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego. Ponadto w pracowniach planistycznych i urbanistycznych, agencjach nieruchomości i firmach konsultingowych i doradczych.

Informatyka i agroinżynieria - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek ten to oryginalne połączenie informatyki z inżynierią rolniczą. Program gwarantują zdobycie wykształcenia informatycznego oraz inżynierskiego w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, mechanika i wytrzymałość materiałów, architektura komputerowa i technologie multimedialne, projektowanie baz danych, inżynieria oprogramowania, analiza obrazu i wizualizacja procesów, implementacja i wdrażanie systemów internetowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej i leśnej.

Inżynieria biotworzyw - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i nauk o ziemi w zakresie niezbędnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania biomasy, jej przetwarzania do postaci biotworzyw oraz ich użytkowania. Absolwent posiada wiedzą z zakresu recyklingu materiałowego, wiadomości na temat trwałości i biodegradowalności biotworzyw. Potrafi podjąć działania związane z ich ochroną i konserwacją. Zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady związane z prawem autorskim i patentowym, prawem handlowym i rynkiem biotworzyw. Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie przetwarzania biomasy i produkcji biotworzyw pozwoli absolwentowi na przystosowanie się do potrzeb współczesnego przemysłu ukierunkowanego, w coraz większym stopniu, na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych pod kątem wytwarzania nowych materiałów.

Inżynieria i gospodarka wodna - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji: inżynierii i gospodarki wodnej, systemów ochrony przed powodzią i suszą, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, systemów wodno-melioracyjnych, regulacji cieków oraz systemów racjonalnego gospodarowania wodą. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, technologie informacyjne, ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, meteorologia i klimatologia, ekologia środowiska wodnego, hydrologia, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo wodne. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w administracji państwowej i samorządowej, w rejonowych i lokalnych zarządach gospodarki wodnej, przedsiębiorstwach projektowych i wykonawczych wodno-melioracyjnych, budownictwa wodnego oraz instalacji sanitarnych, firmach konsultingowych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących urządzenia wodne, w zakładach komunalnych, rolnictwie, leśnictwie, instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskowym w kraju i Unii Europejskiej, a także w fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią i gospodarką wodną.

Inżynieria rolnicza - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu technik i technologii stosowanych w rolnictwie, zasad organizowania i zarządzania usługami technicznymi dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, techniki komunalnej oraz gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesach produkcji, informatyki, mechatroniki i podstaw prawnych. Przygotowuje do samodzielnego i twórczego wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, występujących w rolnictwie i jego otoczeniu. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: ekonomia, fizyka, matematyka, systemy operacyjne, rysunek techniczny, technologie materiałów konstrukcyjnych i elektrotechnika, podstawy produkcji rolniczej i leśnej, automatyka, teoria maszyn, maszyny rolnicze i ich eksploatacja, podstawy agrobiznesu. Absolwent jest przygotowany do pracy w rolnictwie, przemyśle rolnym, leśnym oraz w gospodarce żywnościowej.

Inżynieria środowiska - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek techniczny o kształceniu w zakresie inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych oraz inżynierii kształtowania i ochrony środowiska; (realizowany był do lutego 2012 roku jako kierunek zamawiany - projekt "Priorytet IV PO KL"). Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, fizyka, matematyka, informatyka i programowanie, ekonomia i prawoznawstwo, ochrony środowiska, meteorologia i klimatologia, geometria wykreślna i grafika inżynierska, geodezja i kartografia, mechanika i wytrzymałość materiałów, inżynieria elektryczna, prawo w ochronie środowiska, zarządzanie środowiskiem. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczo-budowlanych i instalacyjnych, w usługach komunalnych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach produkcji, obrotu materiałami budowlanymi i instalacyjnymi, w administracji oraz w ośrodkach badań i kontroli środowiska. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Leśnictwo - studia stacjonarne stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program obejmuje kształcenie przyrodnicze oraz techniczno-ekonomiczne dla wszechstronnych potrzeb leśnictwa, gospodarowania lasami, ochrony środowiska leśnego, gospodarki łowieckiej, inwentaryzacji zasobów leśnych i pozyskiwania drewna. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, przedmioty przyrodnicze związane z leśnictwem, hodowla lasu, ochrona ekosystemów leśnych, urządzanie ekosystemów leśnych, użytkowanie zasobów leśnych, technika i inżynieria leśna, zarządzanie w leśnictwie, historia leśnictwa i polityka leśna. Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, urzędach, biurach projektowych oraz w firmach związanych z leśnictwem np. w zakładach usług leśnych. Po ukończeniu (dodatkowo) kursu nauczycielskiego absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

Medycyna roślin - studia stacjonarne stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności, kompetencji, uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza roślin. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: botanika, chemia ogólna i organiczna, matematyka - podstawy statystyki, fizyka z elementami biofizyki, ekologia i ochrona środowiska, wiedza ekonomiczno-prawna, wirusologia i bakteriologia, biochemia, genetyka i hodowla roślin. Absolwent posiada dobrą znajomość czynników sprawczych chorób: wirusy, bakterie, grzyby i inne mikroorganizmy fitopatogeniczne, rozeznanie w zagrożeniach ze strony szkodników roślin: nicienie, pajęczaki, owady, ślimaki, ptaki i ssaki oraz chwastów. Umiejętność diagnozowania chwastów, sprawców chorób roślin i szkodników, a także dobierania właściwych, bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego metod i środków do ich ograniczania lub zapobiegania. Jest przygotowany do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony roślin, pracy w placówkach służb doradczych i ochrony roślin oraz jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytucjach naukowych oraz szkolnictwie.

Ochrona środowiska - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program jest ukierunkowany na rozpoznanie zagrożeń środowiska wywołanych eksploatacją rolniczą, skażeniami komunalno - przemysłowymi i zmianami globalnymi, z drugiej strony na zapobieganie zagrożeniom i przywrócenie równowagi przyrodniczej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, klimatologia, biochemia, ekofizjologia roślin, hydrologia i gospodarka wodna, technologie ochrony powietrza, wód i gleby, zagospodarowanie ścieków i osadów, zagrożenia cywilizacyjne i globalne, zrównoważony rozwój. Absolwent przygotowany jest do pracy w administracji państwowej, w inspekcjach ochrony środowiska, jednostkach naukowo-badawczych oraz działach ds. ochrony środowiska różnych przedsiębiorstw produkcyjnych ukierunkowanych na praktyczną realizację ochrony środowiska oraz na organizowanie i kierowanie działalnością w tej dziedzinie.

Ogrodnictwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program obejmuje kształcenie ogólno-przyrodnicze, technologiczne w zakresie produkcji warzyw, owoców, roślin ozdobnych i materiału nasienno-szkółkarskiego oraz urządzania i pielęgnacji parków i ogrodów. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia i genetyka roślin, botanika i fizjologia roślin, żywienie i ochrona, inżynieria ogrodnicza, warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne zielne i drzewiaste, nasiennictwo i przemysł nasienny, produkcja szkółkarska, ekonomika i marketing ogrodniczy, projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, waloryzacja przyrodnicza. W trakcie trzeciego semestru studiów studenci mają możliwość wyboru jednej z następujących specjalności: ogrodnictwo ogólne, kształtowanie terenów zieleni, hodowla roślin i nasiennictwo lub ochrona roślin. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Zależnie od ukończonej specjalności jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni oraz w firmach hodowli roślin i przemyśle nasiennym.

Polityka społeczna - studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program ma charakter interdyscyplinarny, ułatwiający rozumienie warunków życia i pracy obywateli oraz zmian rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: logika, etyka, ekonomia, podstawy polityki społecznej, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, socjologia i pedagogika społeczna, psychologia, prawo pracy, finanse publiczne, praca socjalna, polityka społeczna wobec rodziny, zagadnienia demografii. Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie planowania oraz praktycznych zastosowań polityki społecznej w licznych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, na różnych stanowiskach w sektorze publicznym, społecznym i rynkowym, a zwłaszcza w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach.

Projektowanie mebli - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżynier projektant mebli. Program umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz. Poznanie poszczególnych etapów procesu projektowego: od pomysłu, modelowania, makietowania, wizualizacji, zapisu konstrukcji i obliczeń wytrzymałościowych. Przykładowe przedmioty: historia sztuki użytkowej, historia mebla, filozofia, socjologia, etykieta i komunikacja społeczna, polityka społeczna. Ergonomia, prawo autorskie, etyka zawodu projektanta. Rysunek projektowy, rysunek prezentacyjny, umożliwiają kształtowanie umiejętności manualnych, pozwalając na swobodne opracowania, a następnie prezentację własnych koncepcji projektowych. Pracownia projektowa, pracownia technik komputerowych, pracownia modelowania i makiet. Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie drzewnictwa i meblarstwa poprzez pryzmat osiągnięć projektowych i technologicznych. Wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli. Jest ekspertem w tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli, jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie.

Rolnictwo - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się tytułem zawodowym inżyniera. Student uzyskuje wiedzę ogólnorolniczą, szeroką znajomość zastosowania nauk biologicznych i poznania problematyki fitosanitarnej w produkcji roślinnej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: ekonomia, chemia, fizyka, przedmioty przyrodnicze, technika rolnicza, hodowla i uprawa roślin, rozród, chów i żywienie zwierząt, ekonomika i zarządzanie produkcją, biologiczne i biotechnologiczne metody w produkcji rolniczej. Absolwent zdobywa wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, do zarządzania przedsiębiorstwami w zakresie obsługi rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Technologia drewna - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek techniczny o szerokim programie dotyczącym drzewnictwa, obróbki i wykorzystania drewna, przemysłu drzewnego i meblarskiego, konserwacji drewna zabytkowego i archeologicznego. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, mechanika techniczna, elektrotechnika, automatyka, ochrona i konserwacja drewna, konstrukcje i technologie wyrobów z drewna, inżynieria chemiczna i procesowa, maszyny i urządzenia produkcyjne, technologia celulozy i papieru, stolarka budowlana, technologie wyrobów meblarskich, marketing w przemyśle drzewnym. Studia realizowane są w ramach 4 specjalności: mechaniczna technologia drewna, chemiczna technologia drewna, meblarstwo, ochrona i modyfikacja drewna. Absolwent zdobywa wiedzę i uprawnienia do wykonywania pracy operatora linii do obróbki drewna, ma możliwość zajmowania się obrotem materiałami drzewnymi, logistyką oraz organizacją procesów produkcyjnych, procesów pracy; zajmowania się projektowaniem, obrotem meblami, wyrobami z drewna i logistyką i współpracą z instytucjami konserwatorskimi.

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Studenci mają do wyboru zajęcia o charakterze technologicznym i żywieniowym. Program umożliwia zdobycie wiedzę i umiejętności z zakresu: organizowania produkcji, przetwarzania, utrwalania i przechowywania surowców i produktów spożywczych. Przeprowadzania kalkulacji ekonomicznej, zasad funkcjonowania rynku oraz zasad marketingu produktów i usług związanych z żywnością i żywieniem człowieka. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, biofizyka, biochemia i mikrobiologia żywności, biotechnologia, inżynieria procesowa, analiza żywności, żywienie człowieka, podstawy dietetyki, higieny i toksykologii. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka.

Towaroznawstwo - ze specjalnością zarządzanie jakością żywności, studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu oceny jakości produktów spożywczych, kontrolowania systemów zarzadzania jakością żywności, przetwarzania surowców, przechowywania produktów spożywczych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, fizyka, biochemia i mikrobiologia, ekonomia, podstawy zarządzania i marketingu, inżynieria i aparatura procesów produkcyjnych, towaroznawstwo artykułów przemysłowych, produktów rolnictwa i leśnictwa, zarządzanie jakością według ISO 9000, logistyka. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach analitycznych i kontroli jakości produktów spożywczych, w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z przemysłem spożywczym, urzędach celnych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Turystyka i rekreacja ze specjalnością agroturystyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program obejmuje kształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz nauk rolniczych dla potrzeb turystyki i rekreacji, dla gospodarstw agroturystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego, hoteli i organizatorów turystyki. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, psychologia, prawo, historia architektury i sztuki, krajoznawstwo, podstawy turystyki, podstawy rekreacji, hotelarstwo, ekonomika turystyki i rekreacji, biznesplan, turystyka wiejska, zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym, obsługa ruchu turystycznego, czterotygodniowa praktyka zawodowa z turystyki. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia działań o charakterze turystycznym i rekreacyjnym w odniesieniu do szerokiej grupy odbiorców. Może podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach, instytucjach i ośrodkach zajmujących się prowadzeniem działalności z zakresu zorganizowanego wypoczynku. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej a także gospodarstwa agroturystycznego.

Weterynaria - jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, trwają 11 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego lekarza weterynarii. Program umożliwia pogłębienie wiedzy z zakresu nauk podstawowych i zdobycie specjalistycznych umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu w zakresie profilaktyki weterynaryjnej, diagnostyki i terapii oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych z uwzględnieniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej. Umożliwia absolwentom sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad ochroną zdrowia publicznego, środowiska i zdrowia zwierząt, wykonywanie badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych. Absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Potrafi oceniać stan zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, wykonywać zabiegi chirurgiczne, a także prowadzić nadzór weterynaryjny. Jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w lecznicach dla zwierząt, pracy w terenie, laboratoriach diagnostycznych oraz w instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.

Zootechnika - studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Kierunek z 3 wyodrębnionymi specjalnościami w zakresie: hodowli zwierząt gospodarskich, ekologicznego chowu zwierząt oraz hodowli zwierząt wolnożyjących i amatorskich. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia i mikrobiologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, genetyka i metody hodowlane, chów zwierząt, mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, towaroznawstwo produktów zwierzęcych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia gospodarstwa rolnego, kierowania zespołami ludzi, organizacji hodowli zwierząt oraz do pracy w administracji.

 

studia II stopnia czas trwania tytuł
  stacjon. niestacjon. zawodowy
1. Analityka żywności - interdyscyplinarne 3 - mgr inż.
2. Architektura krajobrazu 3 4 mgr inż. ak
3. Biologia 4 - mgr
4. Biotechnologia 3 - mgr inż.
5. Dietetyka 4 4 mgr.
6. Ekonomia 4 4 mgr.
7. Ekoenergetyka 3 3 mgr inż.
8. Gospodarka przestrzenna 3 4 mgr
9. Informatyka i agroinżynieria 3 - mgr inż
10. Inżynieria biotworzyw 3 - mgr inż
11. Inżynieria rolnicza 3 3 mgr inż
12. Inżynieria środowiska 3 4 mgr inż
13. Leśnictwo 3 4 mgr
14. Medycyna roślin 3 4 mgr inż
15. Neurobiologia - interdyscyplinarne 4 - mgr
16. Ochrona przyrody 4 4 mgr.
17. Ochrona środowiska 3 3 mgr inż.
18. Ogrodnictwo 3 3 mgr inż
19. Rolnictwo 3 - mgr inż
20. Projektowanie mebli 3 3 mgr inż
21. Technologia drewna 3 3 mgr inż
22. Technologia żywności i żywienie człowieka 3 3 mgr inż
23. Turystyka przyrodnicza 4 - mgr
24. Zootechnika 3 3 mgr inż.

Kierunki studiów i opis:
(nowy kierunek studiów)
Analityka żywności - interdyscyplinarne studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera; realizowane wspólnie z wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stanowią ofertę edukacyjną dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków inżynierskich uniwersytetów, politechnik i uniwersytetów ekonomicznych. Studia mogą podjąć również absolwenci uniwersyteckich studiów licencjackich, po uzupełnieniu efektów inżynierskich w trakcie dodatkowego, płatnego semestru poprzedzającego 3-semestralne studia. Studia na kierunku Analityka żywności dostarcza wiedzy zarówno o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych, pod kątem jakości żywności i jej kontroli, a także wiedzę z zakresu chemii analitycznej oraz nowoczesnych technik analitycznych. Absolwenci są przygotowani do pracy zarówno w laboratoriach kontrolnych zakładów wytwarzających i dystrybuujących żywność, jak i nadzorujących jej jakość i bezpieczeństwo.

Architektura krajobrazu - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta krajobrazu. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 4 specjalizacji: planowanie i projektowanie krajobrazu; sztuka kształtowania ogrodów; zarządzanie i ochrona krajobrazu; inżynieria kształtowania krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do wykonywania prac inwentaryzacyjnych, szaty roślinnej i projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z zabytkowymi. Kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi oraz zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu. Jest także przygotowany do pracy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Biologia ze specjalnością biologia stosowana - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program obejmuje szerokie spektrum przedmiotów o charakterze podstawowym i stosowanym w zakresie biologii zwierząt i roślin. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy między innymi w laboratoriach diagnostycznych, jednostkach naukowych, szkolnictwie, rezerwatach przyrody, parkach narodowych oraz ogrodach zoologicznych.

Biotechnologia - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek integruje obszary współczesnej biologii eksperymentalnej i technologii w celu wykorzystania organizmów żywych dla wytworzenia zarówno nowych produktów jak i innowacyjnych procesów produkcyjnych. Procesy i produkty biotechnologiczne znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, hodowli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w produkcji materiałów nowej generacji. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, hodowli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w laboratoriach kontrolnych i badawczych, w produkcji materiałów nowej generacji.

Dietetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Podstawą programu jest kształcenie w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, analizy i oceny żywności, technologii przygotowania potraw oraz podstawowej wiedzy medycznej. Studenci wybierają zajęcia z zakresu: żywienia w różnych etapach ontogenezy, dietetyki w specyficznych potrzebach żywieniowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych, a także jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Znajdzie zatrudnienie w zakładach zajmujących się przetwórstwem żywności, sterowaniem procesami technologicznymi oraz prowadzących kompleksową ocenę żywności, a także instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Ekonomia - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 4 specjalności: ekonomika gospodarki żywnościowej; ekonomia regionalna i integracja europejska; ekonomia turystyki przyrodniczej; finanse w gospodarce żywnościowej. Student zdobywa wiedzę z zakresu ekonomii, gospodarowania zasobami finansowymi, zarządzania zasobami ludzkimi i materialnymi, marketingu, polityki ekonomiczno-społecznej, polityki rolno-żywnościowej oraz prawa gospodarczego. Umiejętność wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz do modelowania ich przebiegu. Kwalifikacje potrzebne do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych (zwłaszcza przemysłu rolno-spożywczego), przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, handlu krajowymi zagranicznym. Jest predysponowany do pracy w jednostkach administracji państwowej lokalnej i centralnej, instytucjach samorządowych, przedstawicielstwach dużych koncernów krajowych i zagranicznych.
Prowadzone są też studia anglojęzyczne AGRIBUSINESS w trybie stacjonarnym.

Ekoenergetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek zapewnia zdobycie zawodu, związanego z pozyskiwaniem i produkcją energii ze źródeł odnawialnych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska. Interdyscyplinarny charakter wykształcenia umożliwia projektowanie i eksploatację obiektów technicznych, nadzorowanie procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych, występujących w produkcji tzw. zielonej energii.
Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie projektowania i eksploatacji obiektów technicznych, nadzorowania procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych, szczególnie pochodzenia rolniczego.

Gospodarka przestrzenna - studia drugiego stopnia stacjonarne trwają 3 semestry a niestacjonarne 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 4 specjalizacji: budownictwo i infrastruktura na obszarach wiejskich; planowanie i zagospodarowanie przestrzenne na terenach niezurbanizowanych; zarządzanie przestrzenią i środowiskiem; gospodarka lokalna i regionalna. Student zdobywa wiedzę i umiejętności zaawansowanych metod, technik narzędzi i materiałów z zakresu gospodarki przestrzennej. Opracowywania dokumentów planistycznych, konstruowania wizji rozwoju i strategii jednostek samorządu terytorialnego oraz ofert inwestycyjnych. Oceny stanu obszarów wiejskich i czynników determinujących ich funkcjonowanie oraz rozwój w odniesieniu do wybranych zagadnień przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych i prawnych w skali lokalnej, regionalnej, krajowej. Absolwent jest przygotowany do pracy administracji publicznej, pracowniach planistycznych i urbanistycznych, biurach projektowych, agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych. Po odbyciu praktyki mogą ubiegać się o uprawnienia urbanistyczne.

Informatyka i agroinżynieria - studia drugiego stopnia stacjonarne trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Jest kierunkiem studiów, który stanowi wyjątkowe połączenie informatyki z inżynierią rolniczą. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego, twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w inżynierii rolniczej, a także w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki żywnościowej. Będzie mógł pełnić funkcję zarówno doradczą, jak i wykonawczą w zakresie rozwiązywania, przy pomocy technologii informatycznych problemów przemysłu rolno-spożywczego.

Inżynieria biotworzyw - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek ten gwarantuje interdyscyplinarność wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie pozyskiwania biomasy oraz produkcji biotworzyw. Pozwoli na przystosowanie się do potrzeb wielu gałęzi przemysłu ukierunkowanego w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych (włókienniczego, papierniczego, chemicznego, kosmetycznego, energetycznego, farmaceutycznego, motoryzacyjnego). Absolwent przygotowany jest do pracy między innymi w przedsiębiorstwach produkcji biotworzyw, obrotu surowcami naturalnymi i ich recyklingu, w przedsiębiorstwach przetwórstwa papierniczego i biomasy.

Inżynieria rolnicza - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek który rozwija zainteresowania w zakresie użytkowania i obsługi technicznej ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej, w gospodarce komunalnej oraz w przetwórstwie płodów rolnych, a także przygotowuje specjalistów do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw usługowych dla rolnictwa i jego otoczenia. Absolwent jest przygotowany do pracy w rolnictwie, przemyśle rolnym, leśnym oraz w gospodarce żywnościowej.

Inżynieria środowiska - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 2 specjalności: inżynieria wodna i sanitacja wsi, inżynieria kształtowania i ochrony środowiska. Student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania sieci wodno-kanalizacyjnej, projektowania urządzeń zabezpieczających przed zagrożeniami powodziowymi i suszą. Metod badań i oceny wpływu działalności człowieka na środowisko. Technik prognozowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku oraz zasady ich ograniczania, zapobiegania i neutralizacji. Branżowych przepisów prawnych oraz dotyczących ochrony środowiska, norm i wytycznych projektowania, w tym standardy obowiązujące w państwach UE. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczo-budowlanych i instalacyjnych oraz usług komunalnych, instytucjach związanych z zarządzaniem środowiskiem, firmach konsultingowych. Po odbyciu praktyki istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Prowadzone są też na tym kierunku studia anglojęzyczne w trybie stacjonarnym

Leśnictwo - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra leśnictwa. Studia są dedykowane przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia tego samego kierunku. Program realizowany jest w zakresie 3 specjalności: gospodarka leśna - w ramach której student nabywa zaawansowaną wiedzę o leśnictwie wielofunkcyjnym i prowadzeniu zrównoważonej gospodarki leśnej, z uwzględnieniem aspektów technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych; gospodarka leśna z rynkiem drzewnym w ramach, której nabywa się zaawansowaną wiedzę o leśnictwie oraz rozszerzoną wiedze o surowcu drzewnym; gospodarka leśna z łowiectwem w ramach której student nabywa zaawansowaną wiedzę o leśnictwie oraz rozszerzoną wiedzę w zakresie gospodarki łowieckiej i jej wpływu na kształtowanie populacji zwierząt w ekosystemach. Absolwent jest przygotowany do pracy jednostkach Lasów Państwowych, w instytucjach komunalnych, zakładach usług leśnych, biurach urządzania lasu, parkach narodowych i krajobrazowych, szkolnictwie leśnym, a także w placówkach naukowych.
Prowadzone są też prowadzone studia anglojęzyczne o specjalności gospodarka leśna trybie stacjonarnym.

Medycyna roślin - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, studia niestacjonarne 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 3 specjalizacji: ochrona roślin ogrodniczych; ochrona roślin rolniczych; ochrona lasu. Absolwent zdobywa wiedzę ogólnoprzyrodniczą, gruntowne podstawy produkcji roślin ogrodniczych i rolniczych oraz gospodarki leśnej. Ma szeroką znajomość problematyki fitosanitarnej. Jest w szczególności przygotowany do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie medycyny roślin uprawnych i ekosystemów leśnych, dystrybucją środków ochrony roślin. Do pracy w administracji różnego szczebla, jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytucjach naukowych oraz w szkolnictwie.

(nowy kierunek studiów)
Neurobiologia - interdyscyplinarne studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 4 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, realizowane przy współudziale: AWF Poznań, UAM Poznań. Neurobiologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauk przyrodniczych. Interdyscyplinarny kierunek studiów Neurobiologia obejmuje przedmioty koncentrujące się wokół budowy, funkcji i rozwoju ośrodkowego układu nerwowego zwierząt i człowieka, zarówno w warunkach fizjologicznych jak i patologicznych. Ponadto, w programie studiów dominują zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne w zakresie szeroko pojętej diagnostyki. Absolwent uzyskuje kompetencje do podjęcia pracy naukowo-badawczej w jednostkach naukowych, naukowo-dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach o profilu biologicznym, farmaceutycznym i biotechnologicznym i innych, których działalność wiąże się z wykorzystaniem wiedzy o funkcjonowaniu układu nerwowego.

Ochrona przyrody - studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra ochrony przyrody. Studia dedykowane są przede wszystkim absolwentom studiów I stopnia kierunków: leśnictwo, biologia i ochrona przyrody. Student zdobywa wiedzę o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony. Nabywa umiejętności sporządzania i merytorycznej oceny dokumentacji, ekspertyz, planów i zadań ochronnych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w: regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, jednostkach Lasów Państwowych, parkach narodowych, zarządach oraz zespołach parków krajobrazowych, jednostkach zajmujących się sporządzaniem planów ochrony przyrody zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itd.) oraz jednostkach administracji publicznej: urzędach miejskich, gminach (np. w wydziałach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska), wojewódzkich (inspektoraty ochrony środowiska) oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Ochrona środowiska - studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. To interdyscyplinarny kierunek, który umożliwia rozpoznanie zagrożeń środowiska wywołanych eksploatacją rolniczą, skażeniami komunalno - przemysłowymi i zmianami globalnymi, z drugiej strony na zapobieganie zagrożeniom i przywrócenie równowagi przyrodniczej. Absolwent przygotowany jest do ochrony i kształtowania biocenoz oraz zapobiegania skutkom niewłaściwej eksploatacji środowiska rolniczo-leśnego. Istnieje możliwość wyboru specjalizacji w zakresie ochrony przyrody, ochrony wód i powietrza, ochrony i kształtowania zasobów glebowych, biogeochemii ekosystemów, monitoringu i oceny środowiska.

Ogrodnictwo - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 3 specjalizacji: rośliny ozdobne i dendrologia; sadownictwo i szkółkarstwo; warzywnictwo i nasiennictwo; a na specjalności: kształtowanie terenów zieleni: student ma do wyboru 2 specjalizacje: architektura ogrodów; kształtowanie i ochrona krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do organizacji i kierowania produkcją ogrodniczą, podjęcia pracy w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego i firmach hodowlano-nasiennych, prowadzenia działalności marketingowej produktów ogrodniczych oraz projektowania, zakładania nowych i rewaloryzacji istniejących terenów zieleni. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie ogrodnictwa oraz kierowania działalnością związaną z ogrodnictwem na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Prowadzone są też prowadzone studia anglojęzyczne o specjalności hodowla roślin i nasiennictwo trybie stacjonarnym.

Projektowanie mebli - studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Program umożliwia zdobycie poszerzonej wiedzy z zakresu projektowania, konstruowania, wytwarzania mebli i wyposażenia wnętrz. Poznanie poszczególnych etapów procesu projektowego począwszy od pomysłu, modelowania, makietowania, wizualizacji, zapisu konstrukcji i obliczeń wytrzymałościowych. Absolwent zdobywa wszechstronne wykształcenie w dziedzinie nowoczesnych technik i technologii oraz pozwalają na podjęcie twórczej współpracy z przemysłem w charakterze projektanta lub konstruktora. Wiedzę w zakresie drzewnictwa i meblarstwa poprzez pryzmat osiągnięć projektowych i technologicznych. Posiada wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli. Jest ekspertem w tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli, jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać. Zna uwarunkowania przenoszenia wiedzy z obszaru techniki i technologii na praktykę projektową. Wykazuje się znajomością stylów w sztuce i meblarstwie.

Rolnictwo - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek umożliwia studentowi pozyskanie wiedzy w zakresie nowoczesnej agrotechniki zrównoważonego rozwoju oraz do podejmowania pracy w jednostkach związanych z rolnictwem i gospodarką żywnościową. Poszerzenie zainteresowań na wybranej specjalizacji z zakresu uprawy roli i roślin, łąkarstwa, mikrobiologii, gleboznawstwa, genetyki i hodowli roślin oraz chemii rolnej. Absolwent zdobywa wiedzę potrzebną do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, do zarządzania przedsiębiorstwami w zakresie obsługi rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Technologia drewna - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek realizowany jest w ramach 4 specjalności: mechaniczna technologia drewna - ukierunkowana na procesy obróbki oraz zabiegi powiązane z obsługą narzędzi i obrabiarek; chemiczna technologia drewna - to szeroko rozumiany chemiczny przerób drewna, związany głównie z przemysłem celulozowym, w którym dominuje papiernictwo; meblarstwo - ukierunkowana na rynek przemysłu meblarskiego z akcentem na obszar projektowania i planowania; ochrona i modyfikacja drewna - to zastosowanie środków wydłużających naturalną odporność drewna na działanie szeregu czynników zewnętrznych oraz sposób na zwiększenie zastosowań surowca. Absolwent może być operatorem linii do obróbki drewna, zajmować się obrotem materiałami drzewnymi, logistyką oraz organizacją procesów produkcyjnych, procesów pracy.

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek oferuje kształcenie w ramach 6 specjalizacji: analityka żywności; diagnostyka mikrobiologiczna i biotechnologia żywności; systemowe zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności; technologia i jakość żywności pochodzenia zwierzęcego; technologie przetwórstwa surowców roślinnych; żywienie człowieka. Absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach ochrony zdrowia, domach opieki społecznej i zakładach żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych a także jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka. Znajdzie zatrudnienie w zakładach zajmujących się przetwórstwem żywności, sterowaniem procesami technologicznymi oraz prowadzących kompleksową ocenę żywności, a także instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych. Prowadzone też są studia anglojęzyczne: Food Science and Nutrition w trybie stacjonarnym.

Turystyka przyrodnicza - studia drugiego stopnia, stacjonarne trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów koncentruje się na wycinku przestrzeni turystycznej, której podstawy działalności opierają się na lokalnych walorach przyrodniczych, wykraczając poza standardową agroturystykę. Absolwent jest gruntownie przygotowany do prowadzenia własnej działalności agroturystycznej lub agencji turystycznej oraz podjęcia pracy w punktach informacji turystycznej, hotelach, muzeach przyrodniczych, w organach administracji samorządowej odpowiedzialnych za promocję i rozwój turystyki.

Zootechnika - studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Kierunek ze specjalnościami w zakresie: hodowli i genetyki zwierząt; hodowli zwierząt wolnożyjących i amatorskich. Studia te umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu hodowli i produkcji zwierzęcej, uzupełnionych informacjami ekonomiczno-społecznymi, organizacyjnymi oraz zagadnieniami związanymi z ochroną przyrody i środowiska naturalnego, przygotowując do pracy w szeroko rozumianym rolnictwie oraz instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.

European Master of Comparative Morhology - studia anglojęzyczne trwają 4 semestry w trybie stacjonarnym, kończą się tytułem magistra. Umożliwiają poszerzenie wiedzy specjalistycznej i umiejętności w zakresie morfologii porównawczej zwierząt; dają możliwość udziału w zajęciach praktycznych zarówno w kraju jak i za granicą.

Zasady rekrutacji

Studia pierwszego stopnia

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

 

 

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek i rekrutację

Biotechnologia*
Ekoenergetyka
Informatyka i agroinżynieria
Inżynieria rolnicza
Ochrona środowiska*
Rolnictwo

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Leśny

Biologia*o specjalności: biologia stosowana
Turystyka i rekreacja o specjalności: agroturystyka
Weterynaria* (jednolite studia magisterskie)
Zootechnika

Hodowli i Biologii

Zwierząt

Inżynieria biotworzyw*
Projektowanie mebli*
Technologia drewna

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu
Medycyna roślin
Ogrodnictwo

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dietetyka
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo* o specjalności: zarządzanie jakością żywności

Nauk o Żywności
i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska

Melioracji i Inżynierii

Środowiska

Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Polityka społeczna

Ekonomiczno-Społeczny

* wyłącznie na studiach stacjonarnych

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dane z rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

 

kierunek studiów stacjonarnych

limit

liczba kandydatówna 1 miejsce 2015

próg punkt. 13.07.2015

Architektura krajobrazu

60

0,8

30,0

Biologia

45

1,7

30,0

Biotechnologia

90

3,3

43,0

Dietetyka

90

6,1

56,0

Ekoenergetyka

90

1,1

30,0

Ekonomia

150

1,1

30,0

Finanse i rachunkowość

120

2,3

45,0

Gospodarka przestrzenna (inż.)

90

1,5

30,0

Informatyka i agroinżynieria

45

0,6

30,0

Inżynieria biotworzyw

45

1,0

30,0

Inżynieria i gospodarka wodna

45

1,2

30,0

Inżynieria rolnicza

45

1,2

30,0

Inżynieria środowiska

80

1,2

30,0

Leśnictwo

180

2,1

35,0

Medycyna roślin

45

1,0

30,0

Ochrona środowiska

45

2,4

30,0

Ogrodnictwo

60

1,3

30,0

Polityka społeczna

45

0,6

30,0

Projektowanie mebli

45

0,7

30,0

Rolnictwo

60

1,6

30,0

Technologia drewna

75

1,6

30,0

Technologia żywności i żywienie człowieka

150

2,0

30,0

Towaroznawstwo

45

1,4

30,0

Turystyka i rekreacja

45

1,6

30,0

Weterynaria

60

16,8

78,0

Zootechnika

120

1,4

30,0

 

1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:
1) wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów ) - stanowiąca 80% punktów,
2) wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - 20% punktów.
Kandydaci na kierunek Projektowanie mebli przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego, potwierdzający predyspozycje graficzne.
Egzamin odbędzie się do dnia 5 lipca 2016 roku.
Z w/w egzaminu zwolnieni będą kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2014-2015 przez uczelnię publiczną.
Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości uzyskane w kraju lub za granicą ustala Rektor w terminie do dnia 31 marca 2016 roku.

Przedmioty kierunkowe: stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

Kierunek studiów

Przedmioty kierunkowe (w porządku alfabetycznym)

Architektura krajobrazu

Biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka

Biologia

Biologia albo chemia, albo matematyka

Biotechnologia

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Dietetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Ekoenergetyka

 

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ekonomia

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Finanse i rachunkowość

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Gospodarka przestrzenna

Biologia, albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Informatyka i agroinżynieria

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria biotworzyw

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria i gospodarka wodna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria rolnicza

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria środowiska

Biologia albo chemia albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka

Leśnictwo

Biologia albo matematyka

Medycyna roślin

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Ochrona środowiska

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ogrodnictwo

Biologia albo chemia, albo matematyka

Polityka społeczna

Geografia albo historia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Projektowanie mebli

Fizyka z astronomią albo informatyka, albo matematyka

(+ egzamin z rysunku odręcznego)

Rolnictwo

Biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

Technologia drewna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Technologia żywności

i żywienie człowieka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Towaroznawstwo

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Turystyka i rekreacja

Biologia albo geografia, albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Weterynaria

Biologia i chemia

Zootechnika

Biologia albo chemia, albo matematyka

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2016 roku.
Terminarz rekrutacji, zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.
Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Kandydaci zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie pozycji rankingowej i składają niezbędne dokumenty (wykaz: www.rekrutacja.puls.edu.pl).
Przy kwalifikacji kandydatów, prowadzonej na wszystkie kierunki studiów stosuje się skalę punktową w przedziale 0-100.
Minimalna liczba punktów uprawniająca do kwalifikacji kandydata na studia stacjonarne, wynosi 30 punktów.
Kwalifikacja kandydatów prowadzona jest etapowo, do wyczerpania limitu miejsc określonego przez Senat uczelni.
Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów

 

Cudzoziemcy mogą podejmować studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.572, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406, z późn. zm.). Obowiązują ich warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.
Studia niestacjonarne są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.
Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 maja 2016 roku.
Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a osoba przyjętą na studia.
Rekrutacja w 4 krokach:
1. Zarejestrować się na stronie internetowej rekrutacji. Wyniki będzie można uzupełnić zgodnie z terminarzem.
2. Uiścić opłatę rekrutacyjną (osobno na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów). Dane do przelewu znajdują się w zakładce płatności na koncie kandydata.
3. Ogłoszenie wyników: zmiana statusów na kontach kandydatów oraz wywieszenie list rankingowych w formie wydrukowanej w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28).
4. Złożenie dokumentów zgodnie z wykazem i terminarzem.
UWAGA! dokumenty składają wyłącznie kandydaci, którzy posiadają na swoim koncie status "zakwalifikowany do przyjęcia".
Jest możliwe przesłanie wymaganych dokumentów pocztą - decyduje data wpływu do Uczelni.
Adres do wysyłki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.
Prosimy na kopercie dopisać wydział, kierunek i tryb studiów.

 

Wykaz dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia pierwszego stopnia
w roku akademickim 2016/2017

1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości - dodatkowe informacje,
2. ankietę osobową kandydata - formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata (rkk), z działu: "Dane kandydata" - prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola,
3. poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego - dodatkowe informacje,
4. jedną aktualną fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - zdjęcie cyfrowe należy zamieścić na swoim rkk,
5. dowód uiszczenia opłaty za legitymację - więcej na rkk w dziale: "Płatności". Opłata pojawi się po zmianie statusu na "zakwalifikowany do przyjęcia",
6. kopię pierwszej strony świadectwa ukończonej szkoły średniej,
7. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
8. zaświadczenie w oryginale o statusie laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub laureata konkursu ogólnopolskiego,
9. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,
10. w przypadku cudzoziemców wymagane jest dołączenie certyfikatu znajomości języka polskiego na poziomie B2.

 

więcej informacji na naszej stronie:
http://rekrutacja.puls.edu.pl

 

Studia drugiego stopnia
Rekrutacja na stacjonarne studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2016/2017 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek i rekrutację

Biotechnologia*
Ekoenergetyka
Informatyka i agroinżynieria*
Inżynieria rolnicza
Ochrona środowiska
Rolnictwo

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo
Ochrona przyrody

Leśny

Biologia*
Neurobiologia*
- studia interdyscyplinarne
Turystyka przyrodnicza*
Zootechnika

Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach

Inżynieria biotworzyw*
Projektowanie mebli*
Technologia drewna

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu
Medycyna roślin
Ogrodnictwo

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Analityka żywności*- studia interdyscyplinarne
Dietetyka
Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauk o Żywności
i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna
Inżynieria środowiska

Melioracji i Inżynierii

Środowiska

Ekonomia

Ekonomiczno-Społeczny

* wyłącznie na studiach stacjonarnych

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.
Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci wyłącznie kandydaci posiadający tytuł zawodowy "inżynier architekt krajobrazu" lub "inżynier architekt". Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub absolwenci studiów licencjackich po uzupełnieniu efektów inżynierskich z zakresu danego kierunku kształcenia.
Uczelnia może prowadzić zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia, na zasadach odpłatności.

 

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:
1) 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
2) uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu/testu lub rozmowy, weryfikujących efekty kształcenia określone dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.
3) kwalifikacja na podstawie wyników egzaminu, testu lub rozmowy może mieć również zastosowanie w przypadku, gdy brak jest absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
4) dziekan może podjąć decyzję o nieweryfikowaniu efektów kształcenia, w tym jeśli kandydat osiągnął na innym kierunku co najmniej 70% zakładanych efektów kształcenia dla danego kierunku studiów pierwszego stopnia.
W przypadku gdy uczelnia nie prowadzi studiów I stopnia na danym kierunku, wymagane efekty określa uchwała właściwej rady wydziału. Rada wydziału może określić kierunki studiów, których ukończenie uprawnia kandydata do podjęcia studiów drugiego stopnia w trybie, o którym mowa w pkt. 4.
Kwalifikacja na specjalność i/lub specjalizację magisterską następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.

 

2. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia z angielskim językiem wykładowym będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki:
1) Ekonomia
2) Inżynieria środowiska,
3) Leśnictwo
4) Ogrodnictwo
5) Technologia żywności i żywienie człowieka
6) Zootechnika.

 

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie od 1 czerwca do 20 września 2016 roku dla kierunków rozpoczynających się od semestru zimowego, a od 10 stycznia do 22 lutego 2017 r. dla kierunków rozpoczynających się od semestru letniego.

Terminarz rekrutacji, zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.
Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Opłatę wnosi się na konto bankowe, którego numer jest widoczny w systemie rejestracji elektronicznej.
Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych wymagane dokumenty (wykaz: www.rekrutacja.puls.edu.pl).
Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest złożenie dokumentów przez co najmniej 20 kandydatów.
Cudzoziemcy mogą podejmować studia w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.572, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz.1406, z późn. zm.). Obowiązują ich warunki i tryb rekrutacji określone niniejszą uchwałą.

Studia niestacjonarne i studia prowadzone w języku angielskim są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.
Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 maja 2016 roku.
Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a osobą przyjętą na studia.

 

Rekrutacja w 5 krokach:
1. Zarejestrować się na stronie internetowej rekrutacji. Wyniki będzie można uzupełnić zgodnie z terminarzem.
2. Uiścić opłatę rekrutacyjną (osobno na każdy wybrany kierunek oraz formę studiów). Dane do przelewu znajdują się w zakładce płatności na koncie kandydata.
3. Egzamin kwalifikacyjny dla kandydatów, którzy posiadają na swoich kontach status "skierowany na test". Termin egzaminu oraz zagadnienia zostaną opublikowane w trakcie rekrutacji.
4. Ogłoszenie wyników: zmiana statusów na kontach kandydatów oraz wywieszenie list rankingowych w formie wydrukowanej w budynku głównym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ul. Wojska Polskiego 28).
5. Złożenie dokumentów zgodnie z wykazem i terminarzem.
UWAGA! dokumenty składają wyłącznie kandydaci, którzy posiadają na swoim koncie status "zakwalifikowany do przyjęcia".
Jest możliwe przesłanie wymaganych dokumentów pocztą - decyduje data wpływu do Uczelni.
Adres do wysyłki: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.
Prosimy na kopercie dopisać wydział, kierunek i tryb studiów.

 

Wykaz dokumentów wymaganych w rekrutacji na studia II stopnia w roku akademickim 2016/2017
1. poświadczoną przez Uczelnię kopię świadectwa dojrzałości - dodatkowe informacje,
2. poświadczoną przez Uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów - dodatkowe informacje,
3. W przypadku rekrutacji na kierunek Zootechnika o specjalności Animal production management kandydat zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Dokumentem potwierdzającym może być wpis w indeksie zaliczający lektorat lub certyfikat językowy.
(kandydaci którzy ukończyli studia, a nie otrzymali jeszcze dyplomu ukończenia tych studiów, mogą złożyć odpowiednie zaświadczenie wystawione przez dziekanat, zaświadczenie traci ważność po 30 dniach od chwili wystawienia)
4. ankietę osobową kandydata - formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata (rkk), z działu: "Dane kandydata",
5. poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego - dodatkowe informacje,
6. jedną aktualną fotografię, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych - zdjęcie cyfrowe należy zamieścić na swoim rkk,
7. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (tylko osoby posiadające świadectwo dojrzałości lub dyplom wystawione na inne nazwisko niż obecne),
8. suplement do dyplomu lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię,
9. zaświadczenie o średniej ze studiów,
10. zaświadczenie o średniej z ostatniego roku studiów lub ostatniego semestru, jeśli studia trwają 7 semestrów, w przypadku ubiegania się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów,
11. dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

więcej informacji na naszej stronie:
http://rekrutacja.puls.edu.pl

 

Chcesz rozwijać swoje pasje?
Poznać ciekawych ludzi?
Dokonaj trafnego wyboru ? STUDIUJ Z NAMI
Do wyboru 30 atrakcyjnych kierunków studiów