Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Poznań
woj. wielkopolskie

tel. 618466400

puls.edu.pl


Opis

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to druga uczelnia rolnicza w kraju. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

 

W swej misji uczelnia nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu - Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.
Uczelnia kształci około 12 000 studentów na studiach pierwszego stopnia, w większości kończących się tytułem zawodowym inżyniera, studiach magisterskich i doktoranckich oraz anglojęzycznych. Dalsze pogłębianie wiedzy można kontynuować na 27 studiach podyplomowych.

 

Oferta dydaktyczna uczelni i programy studiów zapewniają kształcenie na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym, na kierunkach związanych z szeroko pojętym środowiskiem przyrodniczym, jego zagospodarowaniem i ochroną, także produkcją i przetwarzaniem żywności.

 

Ostatnie z uruchomionych studiów pierwszego stopnia to: Inżynieria i gospodarka wodna, Ekoenergetyka, Medycyna roślin, Projektowanie mebli, Weterynaria a od 2014 roku oferujemy nowe studia na kierunkach: Inżynieria biotworzyw, Inżynieria rolnicza, Ochrona przyrody i Turystyka przyrodnicza. Szeroki wachlarz edukacyjny i wysokie standardy kształcenia zapewniają naszym absolwentom liczne możliwości na rynku pracy.
Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Programach Ramowych Unii Europejskiej, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS, Tempus. Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z partnerami krajów Unii Europejskiej i z nią stowarzyszonych. Działa program Most-AR, w ramach którego studenci od drugiego roku mogą studiować przez semestr lub rok w innej polskiej uczelni przyrodniczej lub rolniczej.

 

Nasze działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 

Adresy Wydziałów:

 

1. Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-70-91, 618-48-70-92 ,618-48-70-94, 618-46-60-60
biotechnologia, ekoenergetyka, informatyka i agoinżynieria
inżynieria rolnicza, ochrona środowiska, rolnictwo
www.up.poznan.pl/wrol
e-mail: dziekrol@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 291, 507 927 276

 

2. Wydział Leśny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-70-98, 618-48-70-99
leśnictwo, ochrona przyrody
www.up.poznan.pl/wles
e-mail: dziekles@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 286

 

3. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-71-04, 618-48-72-44
biologia, turystyka i rekreacja, turystyka przyrodnicza, weterynaria, zootechnika
www.jay.up.poznan.pl
e-mail: dziekanat-student@jay.up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 504 626 189

 

4. Wydział Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-71-05, 618-48-70-51
architektura krajobrazu, medycyna roślin, ogrodnictwo
www.up.poznan.pl/wogr
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 258

 

5. Wydział Technologii Drewna
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28a,
tel.: 618-48-71-01/02, 618-48-72-45
inżynieria biotworzyw, projektowanie mebli, technologia drewna
www.up.poznan.pl/wtd
e-mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 981

 

6. Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-48-70-95, 618-48-70-97
dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka
www.up.poznan.pl/wnoziz
e-mail: wtzdz@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 256

 

7. Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-48-71-03, 618-48-70-73
gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska
www.up.poznan.pl/wmiis
e-mail: melior@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 927 9254

 

8. Wydział Ekonomiczno-Społeczny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-46-67-40/43
ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna
www.wes.up.poznan.pl
e-mail: dziekwes@up.poznan.pl
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tel. 507 926 248

 

Facebook: LINK

 

Pomoc materialna:
Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne
 • stypendium rektora
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za osiągnięcia sportowe, artystyczne

 

Zasady przyznawania pomocy materialnej:
1. Stypendia przyznawane są na rok, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 850,20 zł. Wniosek należy złożyć zarówno na semestr zimowy jak i letni w terminach określonych w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2. Student studiów stacjonarnych o dochodzie na osobę do 850,20 zł może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, który mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.
3. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
4. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.
Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych. W przypadku studiów pierwszego stopnia, kończących się w semestrze zimowym, stypendium przyznawane jest na semestr. Stypendia wypłacane są co miesiąc.
Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.

 

Opłata miesięczna za zakwaterowanie w Domu Studenckim wynosi: 320,00 zł.

 

Progi dochodowe i wysokość stypendiów obowiązujące w Uniwersytecie Przyrodniczym:
stypendium socjalne

dochód do 200,00 zł 400,00 zł
od 200,01 do 500,00 zł 300,00 zł
od 500,01 do 850,20 zł 250,00 zł

 

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o 130,00 zł z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym.
Stypendium z tyt. niepełnosprawności 200,00 zł
Regulamin pomocy materialnej (który zawiera szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu) oraz wszelkie potrzebne formularze wniosków znajdują się na stronie www.up.poznan.pl.

 

Inne - z życia uczelni:
Praktyki studenckie
Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. W zależności od kierunku studiów, praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych.

 

Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dla osób chętnych, którzy chcą zdobyć doświadczenie i wiedzę zgodną z kierunkiem studiów lub w całkiem innej dziedzinie udziela pomocy w organizacji praktyk nadobowiązkowych na terenie kraju. Natomiast praktyki poza granicami kraju (min. w Australii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Kanadzie, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji oraz w Stanach Zjednoczonych) koordynuje Biuro praktyk zagranicznych. Oferty praktyk poza granicami kraju są przygotowywane w oparciu wieloletnie umowy, zawierane z międzynarodowymi oraz polskim przedsiębiorcami. Jesteśmy także członkiem międzynarodowej organizacji GrowAbroad International Training, która przygotowuje staże w ramach współpracy około czterdziestu podmiotów na całym świecie.

 

Organizacje studenckie:
Samorząd Studencki

Organizacja Studencka zrzeszająca studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z różnych wydziałów, kierunków i specjalności. Współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni. Organizuje Juwenalia, Agronalia, Otrzęsiny, Andrzejki oraz wiele innych imprez cyklicznych i spotkań studenckich.
NZS
Niezależne Zrzeszenie Studentów to organizacja, która narodziła się w burzliwych latach PRLu. Głównymi projektami realizowanymi przez NZS to Wampiriada, Drogowskaz Kariery, Studencki Nobel, ale nie tylko.
AZS
Działalność sportowa Akademickiego Związku Sportowego polega głównie na treningach oraz udziale w zawodach sportowych. Członkowie sekcji Klubu Uczelnianego AZS reprezentują uczelnię w rozgrywkach sportowych w wielu dyscyplinach.
"Łany"
Zespół Pieśni i Tańca Łany od 35 lat zachwyca i odnosi sukcesy na całym świecie. Podstawowym obszarem twórczości zespołu jest polski folklor taneczno - muzyczny. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni.
"Venator"
Zespół trębaczy Myśliwskich "Venator" Studentów Wydziału Leśnego wykonuje muzykę myśliwską. Dorobek artystyczny "Venatora" to liczne koncertowania, oprawa mszy Hubertowskiej jak również biesiadowanie. Jest jedną z najbardziej utytułowanych grup tego typu w Polsce.
"Coro da Camera"
Chór od 16 lat śpiewem świętuje uroczystości uczelniane, odnosi sukcesy na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Wykonywany repertuar obejmuje różne style i formy muzyczne.
"Pod Prąd"
Ruch akademicki "Pod Prąd" jest studencką organizacją chrześcijańską. Działa w kilkunastu miastach akademickich Polski. Zrzesza on katolickich i protestanckich studentów. Organizacja zajmuje się również prenumeratą magazynu "Płyń Pod Prąd - STARTER".

 

Współpraca z zagranicą
Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: Erasmus+, COST, Programach Ramowych Unii Europejskiej, Euroforester, Horyzont 2020, CEEPUS, Tempus.
Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z parterami krajów Unii Europejskiej i z nią stowarzyszonych. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i międzynarodowym.

 

Działalność pozadydaktyczna
Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie samą nauką żyje. Uczestniczy aktywnie w 17 sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, ma do wyboru udział w obozach jeździeckich, narciarskich i żeglarskich. Odbywa treningi na obiektach własnych - w nowoczesnej hali sportowej oraz na czterech kortach tenisowych. Bierze też udział w rozgrywkach sportowych, w których odnosi liczne sukcesy: należą do nich między innymi Akademickie Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski, Turnieje międzywydziałowe oraz międzyuczelniane.
Swoje zdolności i zamiłowania rozwija w 20 kołach naukowych: Koło Naukowe Architektów krajobrazu, Biotechnologów, Botaników, Dietetyków, Ekonomistów Agrobiznesu, Gospodarki Przestrzennej, Informatyków, Inżynierii Rolniczej, Inżynierów Środowiska, Leśników, Młodych Menedżerów, Ochrony Środowiska, Ogrodników, Rolników, Turystyki, Zootechników i Biologów, Medyków Weterynaryjnych, Technologów Drewna, Technologów Żywności, działających przy każdym Wydziale. Podstawową formą ich działalności są obozy naukowe takie jak "Ochrona Przyrody w Słowińskim Parku Narodowym" i inne. Student swoje badania i obserwacje prezentuje na corocznie organizowanej Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz sesjach ogólnopolskich i międzynarodowych np. Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Do cieszących się dużym zainteresowaniem są Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Zawody Leśników, konferencja INTERFOB, spływy kajakowe, wyjazdy edukacyjne. Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadza się szkolenia "Stwórz swój biznes", "Inwestowanie bez tajemnic", także szkolenia o tematyce giełdowej.

 

Nie obca studentom jest także kultura. Śpiewać i tańczyć, a przy tym zwiedzać świat może student naszej Uczelni w Zespole Pieśni i Tańca "Łany", w chórze "Coro da Camera".
Na chętnych czeka również Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator". Nie ma więc czasu na nudę, każdy bowiem, kto tylko zechce, znajdzie coś dla siebie. Samorząd Studencki naszej Uczelni należy do czołowych grup studenckich w Polsce. Posiada silne reprezentacje w Parlamencie Studentów RP, Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych oraz ważną pozycję wśród poznańskich uczelni. Każdy chętny do pracy w strukturach samorządowych jest mile widziany. W ciągu roku organizuje liczne imprezy, takie jak Juwenalia (zarówno poznańskie, jak i rodzime Agronalia), obóz integracyjno-szkoleniowy, "Otrzęsiny" dla studentów pierwszego roku oraz wiele innych.

 

Warunki studiowania

biblioteka tak
sale komputerowe tak
stołówka tak
akademiki tak
laboratoria tak
basen tak - wynajem
biuro karier tak
udogodnienia dla niepełnosprawnych tak

 

Oferta edukacyjna

OFERTA DYDAKTYCZNA 2015/2016

studia I stopnia symbol ECTS czas trwania tytuł
  stacjon. niestacjon. zawodowy
1. Architektura krajobrazu AK1A 220 7 8 inż. ak
2. Biologia B1A 180 6 - lic.
3. Biotechnologia BT1A 210 7 - inż.
4. Dietetyka D1P 184 6 6 lic.
5. Ekoenergetyka EK1A 210 7 8 inż.
6. Ekonomia E1A 180 6 6 lic.
7. Finanse i rachunkowość FR1A 180 6 6 lic.
8. Gospodarka przestrzenna GP1A 220 7 8 inż.
9. Informatyka i agroinżynieria IA1A 222 7 8 inż.
10. Inżynieria biotworzyw IB1A 210 7 - inż.
11. Inżynieria i gospodarka wodna IG1A 210 7 8 inż.
12. Inżynieria rolnicza IR1A 218 7 8 inż.
13. Inżynieria środowiska IS1A 213 7 8 inż.
14. Leśnictwo L1A 210 7 8 inż.
15. Medycyna roślin M1A 218 7 8 inż.
16. Ochrona środowiska OS1A 210 7 - inż.
17. Ogrodnictwo O1A 215 7 8 inż.
18. Polityka społeczna PS1A 180 6 6 lic.
19. Projektowanie mebli PM1A 210 7 - inż.
20. Rolnictwo RL1A 218 7 8 inż.
21. Technologia drewna TD1A 210 7 8 inż.
22. Technologia żywności i żywienie człowieka TZ1A 210 7 7 inż.
23. Towaroznawstwo TO1A 210 7 - inż.
24. Turystyka i rekreacja TU1A 180 6 7 lic.
25. Weterynaria (jednolite studia magisterskie) WJM 330 11 - lek. wet.
26. Zootechnika Z1A 210 7 8 inż.

 

studia II stopnia symbol ECTS czas trwania tytuł
  stacjon. niestacjon. zawodowy
1. Architektura krajobrazu AK2A 96 3 4 mgr inż. ak
2. Biologia B2A 120 4 - mgr
3. Biotechnologia BT2A 97 3 - mgr inż.
4. Dietetyka D2A 121 4 4 mgr
5. Ekonomia E2A 120 4 4 mgr
6. Ekoenergetyka EK2A 90 3 3 mgr inż.
7. Gospodarka przestrzenna GP2A 100 3 4 mgr
8. Informatyka i agroinżynieria IA2A 90 3 3 mgr inż.
9. Inżynieria biotworzyw IB2A 90 3 - mgr inż.
10. Inżynieria rolnicza IR2A 90 3 3 mgr inż.
11. Inżynieria środowiska IS2A 90 3 4 mgr inż.
12. Leśnictwo L2A 90 3 4 mgr
13. Medycyna roślin M2A 94 3 4 mgr inż.
14. Ochrona przyrody OP2A 120 4 4 mgr
15. Ochrona środowiska OS2A 90 3 3 mgr inż.
16. Ogrodnictwo O2A 95 3 4 mgr inż.
17. Rolnictwo RL2A 90 3 3 mgr inż.
18. Projektowanie mebli (od 2016/2017) PM2A 90 3 - mgr inż.
19. Technologia drewna TD2A 90 3 3 mgr inż.
20. Technologia żywności i żywienie człowieka TZ2A 90 3 3 mgr inż.
21. Turystyka przyrodnicza TP2A 120 4 4 mgr
22. Zootechnika Z2A 90 3 3 mgr inż.

 

Architektura krajobrazu
Program tych studiów ukierunkowany jest na ochronę i kształtowanie szaty roślinnej w krajobrazie, inwentaryzację i rewaloryzację terenów przyrodniczych, projektowanie, budowę i konserwacje obiektów architektury krajobrazu. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, geometria wykreślna, historia sztuki i architektury, szata roślinna, rysunek, malarstwo i rzeźba, projektowanie, rekultywacja krajobrazu, konserwacja i rewaloryzacja ogrodów zabytkowych, budownictwo ogrodowe, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska przyrodniczego. Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Posiada umiejętności gromadzenia informacji i kształtowania środowiska człowieka, zgodnie z jego potrzebami użytkowymi, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Jest przygotowany do tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne.

 

Biologia
Program obejmuje kształcenie ogólnobiologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu biologii stosowanej w odniesieniu do zwierząt i roślin. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, zoologia i botanika, genetyka i fizjologia roślin oraz zwierząt, anatomia kręgowców z elementami anatomii człowieka, biochemia, ewolucjonizm, biologia komórki, immunologia, rozmnażanie roślin, ochrona przyrody, hydrobiologia, kompleksowe zajęcia terenowe. Absolwent ma możliwość podjęcia działalności w różnych placówkach związanych z biologią np. w laboratoriach, rezerwatach, parkach narodowych, ogrodach zoologicznych. Dobre przygotowanie z zakresu nauk podstawowych oraz umiejętności pozwalają także na podjęcie pracy o charakterze naukowo-badawczym.

 

Biotechnologia
Program integruje przedmioty przyrodnicze, inżynieryjne i społeczno-ekonomiczne, przygotowując absolwentów w zakresie biotechnologii roślinnej, zwierzęcej oraz przemysłowej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia, biofizyka, biologia molekularna, genetyka, inżynieria genetyczna, genetyczne doskonalenie organizmów, biotechnologiczne metody rozmnażania roślin i rozrodu zwierząt, biotechnologia w przemyśle spożywczym, inżynieria procesów biotechnologicznych, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza rynku produktów biotechnologicznych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, hodowli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w laboratoriach kontrolnych i badawczych.

 

Dietetyka
Podstawą programu jest kształcenie w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, analizy i oceny żywności, technologii przygotowania potraw oraz podstawowej wiedzy medycznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia i mikrobiologia, anatomia i fizjologia człowieka, elementy etyki i psychologii, biochemia ogólna i żywności, parazytologia, podstawy żywienia i produkcja żywności dietetycznej, toksykologia żywności, dietoterapia, epidemiologia, ochrona zdrowia i edukacja żywieniowa. Absolwent jest przygotowany do realizacji usług żywieniowych (np. szeroko pojętej żywności, planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności) i doradztwa dietetycznego (np. stosowanie terapii dietetycznych).

 

Ekoenergetyka
Program zapewnia uzyskanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, rolniczych i ochrony środowiska oraz umiejętności wykorzystania jej w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, fizyka, grafika inżynierska, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, technika cieplna i gospodarka energetyczna, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, agroekologia, ochrona środowiska i uprawa roślin energetycznych, gospodarka odpadami, systemy monitorowania środowiska, techniki odnowy gleb i krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy przy projektowaniu i eksploatacji obiektów technicznych, nadzorowaniu procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej energii.

 

Ekonomia
Program ma charakter interdyscyplinarny, łączący szeroką wiedzę ekonomiczną z ekonomikę gospodarki żywnościowej oraz politykę rolną. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, statystyka, makro- i mikroekonomia, ekonometria, geografia ekonomiczna i historia gospodarcza, ekonomika gospodarki żywnościowej, technologie wytwarzania i przetwórstwa rolno-spożywczego, prawo gospodarcze i polityka gospodarcza, analiza ekonomiczna, system podatkowy i celny, zarządzanie jakością, fundusze Unii Europejskiej, ekonomika rolnictwa światowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką żywnościową, w administracji centralnej i lokalnej.

 

Finanse i rachunkowość
Program obejmuje kształcenie ogólnoekonomiczne oraz z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, prawnych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej, analizy zjawisk gospodarczych w agrobiznesie i gospodarce żywnościowej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka i informatyka, statystyka opisowa, rachunkowość finansowa, zarządzanie, makro- i mikroekonomia, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, polityka gospodarcza, gospodarka żywnościowa. Absolwent jest przygotowany do pracy między innymi w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych instytucji prywatnych i publicznych, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych oraz w firmach doradztwa podatkowego i inwestycyjnego, biurach księgowych, podmiotach sektora finansów publicznych, urzędach administracji samorządowej, jednostkach administracji państwowej, lokalnej i centralnej.

 

Gospodarka przestrzenna
Program łączy wiedzę o charakterze przyrodniczym, technicznym i prawno-ekonomicznym z zakresu gospodarowania przestrzenią, zasobami przyrody i środowiska, gospodarowania gruntami i wodami oraz infrastruktury technicznej i społecznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, grafika inżynierska, strategia rozwoju miast i regionów, geodezja i kartografia, budownictwo, projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, kształtowanie krajobrazu. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki terenami, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, strategii rozwoju gospodarczego i promocji, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego. Ponadto w pracowniach planistycznych i urbanistycznych, agencjach nieruchomości i firmach konsultingowych i doradczych.

 

Informatyka i agroinżynieria
Kierunek gwarantuje wykształcenie informatyczne oraz inżynierskie w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, mechanika i wytrzymałość materiałów, architektura komputerowa i technologie multimedialne, projektowanie baz danych, inżynieria oprogramowania, analiza obrazu i wizualizacja procesów, implementacja i wdrażanie systemów internetowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej i leśnej.

 

Inżynieria biotworzyw
Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wybranych działów matematyki, fizyki, chemii i nauk o ziemi w zakresie niezbędnym do opisywania zjawisk i procesów związanych z technologiami pozyskiwania biomasy, jej przetwarzania do postaci biotworzyw oraz ich użytkowania. Poszerzenie wiedzy o gospodarowaniu zasobami naturalnymi, produkcji roślinnej, leśnej oraz pierwiastkowym przerobie drewna. Absolwent posiada wiedzą z zakresu recyklingu materiałowego, wiadomości na temat trwałości i biodegradowalności biotworzyw. Potrafi podjąć działania związane z ich ochroną i konserwacją. Interdyscyplinarność oferowanego wykształcenia wzbogaconego wiedzą o najnowszych osiągnięciach technologii i inżynierii w dziedzinie przetwarzania biomasy i produkcji biotworzyw pozwoli absolwentowi na przystosowanie się do potrzeb współczesnego przemysłu budowlanego, włókienniczego, celulozowo - papierniczego, chemicznego, a nawet motoryzacyjnego, ukierunkowanego w coraz większym stopniu na wykorzystanie naturalnych surowców odnawialnych pod kątem wytwarzania nowych materiałów.

 

Inżynieria i gospodarka wodna
Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego, jego zagrożeniach i ochronie oraz zasadach zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, technologie informacyjne, ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, meteorologia i klimatologia, ekologia środowiska wodnego, hydrologia, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo wodne. Absolwent jest przygotowany do podejmowania zadań z zakresu problematyki inżynierii środowiska przyrodniczego. Uzyskane w trakcie studiów: wiedza, umiejętności oraz kompetencje pozwolą na zwiększenie zdolności produkcyjnych jak i ochronę środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i glebowych.

 

Inżynieria rolnicza - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne trwają 8 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają - 3 semestry. Kierunek techniczny, przygotowujący do zadań inżynierskich dla potrzeb rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, z dużym nakierowaniem na informatykę i aeroenergetykę. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: ekonomia, fizyka, matematyka, systemy operacyjne, rysunek techniczny, technologie materiałów konstrukcyjnych i elektrotechnika, podstawy produkcji rolniczej i leśnej, automatyka, teoria maszyn, maszyny rolnicze i ich eksploatacja, podstawy agrobiznesu. Absolwent jest przygotowany do pracy w rolnictwie, przemyśle rolnym, leśnym oraz w gospodarce żywnościowej.

 

Inżynieria środowiska
Kierunek techniczny o kształceniu w zakresie inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych oraz inżynierii kształtowania i ochrony środowiska; (realizowany do lutego 2012 roku jako kierunek zamawiany - projekt "Priorytet IV PO KL"). Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, fizyka, matematyka, informatyka i programowanie, ekonomia i prawoznawstwo, ochrony środowiska, meteorologia i klimatologia, geometria wykreślna i grafika inżynierska, geodezja i kartografia, mechanika i wytrzymałość materiałów, inżynieria elektryczna, prawo w ochronie środowiska, zarządzanie środowiskiem. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczo-budowlanych i instalacyjnych, w usługach komunalnych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach produkcji, obrotu materiałami budowlanymi i instalacyjnymi, w administracji oraz w ośrodkach badań i kontroli środowiska.

 

Leśnictwo
Program obejmuje kształcenie przyrodnicze oraz techniczno-ekonomiczne dla wszechstronnych potrzeb leśnictwa, gospodarowania lasami, ochrony środowiska leśnego, gospodarki łowieckiej, inwentaryzacji zasobów leśnych i pozyskiwania drewna. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, przedmioty przyrodnicze związane z leśnictwem, hodowla lasu, ochrona ekosystemów leśnych, urządzanie ekosystemów leśnych, użytkowanie zasobów leśnych, technika i inżynieria leśna, zarządzanie w leśnictwie, historia leśnictwa i polityka leśna.
Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, urzędach, biurach projektowych oraz w firmach związanych z leśnictwem np. W zakładach usług leśnych. Po ukończeniu kursu nauczycielskiego absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

 

Medycyna roślin
Kierunek umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności, kompetencji, uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza roślin. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: botanika, chemia ogólna i organiczna, matematyka - podstawy statystyki, fizyka z elementami biofizyki, ekologia i ochrona środowiska, wiedza ekonomiczno-prawna, wirusologia i bakteriologia, biochemia, genetyka i hodowla roślin. Umiejętność diagnozowania chwastów, sprawców chorób roślin i szkodników, a także dobierania właściwych, bezpiecznych dla ludzi i środowiska naturalnego metod i środków do ich ograniczania lub zapobiegania. Jest przygotowany do organizowania i prowadzenia przedsiębiorstw i firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony roślin, pracy w placówkach służb doradczych i ochrony roślin oraz jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytucjach naukowych oraz szkolnictwie.

 

Ochrona przyrody
Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony, nabędzie umiejętności sporządzania i merytorycznej oceny dokumentacji ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych. Absolwent zdobywa rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, ekologii roślin, grzybów, zwierząt oraz ich roli w ekosystemach. Nabędzie umiejętności korzystania ze źródeł informacji o środowisku przyrodniczym dla potrzeb sporządzania dokumentacji, ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych. Zostaje przygotowany do pracy w instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody oraz w jednostkach, które wykonują działania ochronne tj. jednostkach lasów państwowych, parkach narodowych, firmach świadczących usługi z zakresu doradztwa przyrodniczego, jednostkach administracji publicznej, Inspekcji Ochrony Środowiska.

 

Ochrona środowiska
Program jest nakierowany na rozpoznanie zagrożeń środowiska wywołanych eksploatacją rolniczą, skażeniami komunalno - przemysłowymi i zmianami globalnymi, z drugiej strony na zapobieganie zagrożeniom i przywrócenie równowagi przyrodniczej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, klimatologia, biochemia, ekofizjologia roślin, hydrologia i gospodarka wodna, technologie ochrony powietrza, wód i gleby, zagospodarowanie ścieków i osadów, zagrożenia cywilizacyjne i globalne, zrównoważony rozwój. Absolwent przygotowany jest do pracy w administracji państwowej, w inspekcjach ochrony środowiska, jednostkach naukowo-badawczych oraz działach ds. ochrony środowiska różnych przedsiębiorstw produkcyjnych ukierunkowanych na praktyczną realizację ochrony środowiska oraz na organizowanie i kierowanie działalnością w tej dziedzinie.

 

Ogrodnictwo
Program obejmuje kształcenie ogólno-przyrodnicze, technologiczne w zakresie produkcji warzyw, owoców, roślin ozdobnych i materiału nasienno-szkółkarskiego oraz urządzania i pielęgnacji parków i ogrodów. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia i genetyka roślin, botanika i fizjologia roślin, żywienie i ochrona, inżynieria ogrodnicza, warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne zielne i drzewiaste, nasiennictwo i przemysł nasienny, produkcja szkółkarska, ekonomika i marketing ogrodniczy, projektowanie, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, waloryzacja przyrodnicza. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Zależnie od ukończonej specjalności absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni oraz w firmach hodowli roślin i przemyśle nasiennym.

 

Polityka społeczna
Kierunek umożliwia pozyskanie wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym, ułatwiające rozumienie warunków życia i pracy obywateli oraz zmian rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: logika, etyka, ekonomia, podstawy polityki społecznej, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, socjologia i pedagogika społeczna, psychologia, prawo pracy, finanse publiczne, praca socjalna, polityka społeczna wobec rodziny, zagadnienia demografii. Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie planowania oraz praktycznych zastosowań polityki społecznej w licznych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, na różnych stanowiskach w sektorze publicznym, społecznym i rynkowym, a zwłaszcza w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Projektowanie mebli
Program tych studiów umożliwia zdobycie wszechstronnego wykształcenia w dziedzinie nowoczesnych technik i technologii oraz umożliwiają podjęcie twórczej współpracy z przemysłem w charakterze projektanta lub konstruktora. Przykładowe przedmioty: historia sztuki użytkowej, historia mebla, filozofia, socjologia, etykieta i komunikacja społeczna, polityka społeczna. Rysunek projektowy, rysunek prezentacyjny, umożliwiają kształtowanie umiejętności manualnych, pozwalając na swobodne opracowania, a następnie prezentację własnych koncepcji projektowych. Absolwent zdobywa wiedzę w zakresie drzewnictwa i meblarstwa poprzez pryzmat osiągnięć projektowych i technologicznych. Wiedzę związaną z projektowaniem, konstruowaniem, przygotowaniem do wdrożenia oraz wytwarzaniem mebli. Jest ekspertem w tendencjach projektowania, wytwarzania i zarządzania produkcją mebli, jako projektant potrafi tę wiedzę efektywnie wykorzystać.

 

Rolnictwo
Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie agrotechniki, ochrony, hodowli i nasiennictwa roślin rolniczych, a także ekonomiki i zarządzania w rolnictwie. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: ekonomia, chemia, fizyka, przedmioty przyrodnicze, technika rolnicza, hodowla i uprawa roślin, rozród, chów i żywienie zwierząt, ekonomika i zarządzanie produkcją, biologiczne i biotechnologiczne metody w produkcji rolniczej. Absolwent zdobywa wiedzę potrzebną do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, do zarządzania przedsiębiorstwami w zakresie obsługi rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

 

Technologia drewna
Kierunek techniczny o szerokim programie dotyczącym drzewnictwa, obróbki i wykorzystania drewna, przemysłu drzewnego i meblarskiego, konserwacji drewna zabytkowego i archeologicznego. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, mechanika techniczna, elektrotechnika, automatyka, ochrona i konserwacja drewna, konstrukcje i technologie wyrobów z drewna, inżynieria chemiczna i procesowa, maszyny i urządzenia produkcyjne, technologia celulozy i papieru, stolarka budowlana, technologie wyrobów meblarskich, marketing w przemyśle drzewnym. Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także informatyczną. Jest bardzo dobrze przygotowany do pracy w zakładach i jednostkach branży drzewnej.

 

Technologia żywności i żywienie człowieka
Program obejmuje przedmioty chemiczno-biologiczne, inżynieryjne i społeczno-ekonomiczne, przygotowujące absolwentów w zakresie surowców i przetwarzania artykułów żywnościowych, organizacji i kierowania zakładami przetwórczymi, kontroli i przebiegu procesów technologicznych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, biofizyka, biochemia i mikrobiologia żywności, biotechnologia, inżynieria procesowa, analiza żywności, żywienie człowieka, podstawy dietetyki, higieny i toksykologii.
Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej oraz działach z nią związanych: instytucjach kontrolnych, finansowych, marketingowych, instytucjach naukowych, biurach projektowych lub własnych przedsiębiorstwach.

 

Towaroznawstwo
Kształcenie ukierunkowane jest na jakość i bezpieczeństwo produktów rolnictwa, artykułów przemysłowych i żywności przetworzonej, zarządzanie jakością z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów międzynarodowych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, fizyka, biochemia i mikrobiologia, ekonomia, podstawy zarządzania i marketingu, inżynieria i aparatura procesów produkcyjnych, towaroznawstwo artykułów przemysłowych, produktów rolnictwa i leśnictwa, zarządzanie jakością według ISO 9000, logistyka. Absolwent jest przygotowany do pracy związanej z podstawami prawa, zarządzania i marketingu, technologii materiałowych i opakowalnictwa.

 

Turystyka
Program studiów obejmuje kształcenie w zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz nauk rolniczych dla potrzeb organizacji i obsługi turystyki przyrodniczej. Przykładowe przedmioty: ekoturystyka, bioróżnorodność, geobotanika, funkcja turystyczna obszarów chronionych, edukacja przyrodnicza lub ekologiczna, zielone przedsiębiorstwo turystyczne, marketing w turystyce, produkt turystyczny, regiony turystyczne, produkty tradycyjne i regionalne, turystyka zrównoważona w gminnie, społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest przygotowany do podjęcia pracy w różnego rodzaju placówkach, instytucjach odpowiedzialnych za turystykę i edukację przyrodniczą, w organach administracji samorządowej odpowiedzialnych za promocję i rozwój turystyki, obiektach turystyki wiejskiej, punktach informacji turystycznej oraz biurach podróży, szczególnie ukierunkowanych na turystykę przyrodniczą.

 

Turystyka i rekreacja
Kierunek ze specjalnością w zakresie agroturystyki, program obejmuje kształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych oraz nauk rolniczych dla potrzeb turystyki i rekreacji, dla gospodarstw agroturystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego, hoteli i organizatorów turystyki. Przykładowe przedmioty: podstawy anatomii i fizjologii człowieka, psychologia, prawo, historia architektury i sztuki, krajoznawstwo, podstawy turystyki, podstawy rekreacji, hotelarstwo, ekonomika turystyki i rekreacji, biznesplan, turystyka wiejska, zwierzęta w gospodarstwie agroturystycznym, obsługa ruchu turystycznego, 4 tygodniowa praktyka zawodowa z turystyki. Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia działań o charakterze turystycznym i rekreacyjnym w odniesieniu do szerokiej grupy odbiorców. Może podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach, instytucjach i ośrodkach zajmujących się prowadzeniem działalności z zakresu zorganizowanego wypoczynku. Jest przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej a także gospodarstwa agroturystycznego.

 

Weterynaria - jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, trwają 11 semestrów. Kierunek umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii, pogłębienie wiedzy z zakresu nauk podstawowych i zdobycie specjalistycznych umiejętności umożliwiających wykonywanie zawodu w zakresie profilaktyki weterynaryjnej, diagnostyki i terapii oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych z uwzględnieniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej. Absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Może oceniać stan zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, wykonywać zabiegi chirurgiczne, a także prowadzić nadzór weterynaryjny. Jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w lecznicach dla zwierząt, pracy w terenie, laboratoriach diagnostycznych oraz w instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.

 

Zootechnika
Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 3 semestry. Kierunek z 3 wyodrębnionymi specjalnościami: w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, ekologicznego chowu zwierząt oraz hodowli zwierząt wolnożyjących i amatorskich. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia i mikrobiologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, genetyka i metody hodowlane, chów zwierząt, mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, towaroznawstwo produktów zwierzęcych. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia gospodarstwa rolnego, kierowania zespołami ludzi, organizacji hodowli zwierząt oraz do pracy w administracji.

Zasady rekrutacji

e-mail: dzstud@up.poznan.pl

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

 

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek i rekrutację

Biotechnologia*
Ekoenergetyka
Informatyka i agroinżynieria
Inżynieria rolnicza
Ochrona środowiska*
Rolnictwo

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Leśny

Biologia*o specjalności: biologia stosowana
Turystyka i rekreacja o specjalności: agroturystyka
Weterynaria* (jednolite studia magisterskie)
Zootechnika

Hodowli i Biologii

Zwierząt

Inżynieria biotworzyw*
Projektowanie mebli*
Technologia drewna

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu
Medycyna roślin
Ogrodnictwo

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dietetyka
Technologia żywności i żywienie człowieka
Towaroznawstwo* o specjalności: zarządzanie jakością żywności

Nauk o Żywności
i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna
Inżynieria i gospodarka wodna
Inżynieria środowiska

Melioracji i Inżynierii

Środowiska

Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Polityka społeczna

Ekonomiczno-Społeczny

* wyłącznie na studiach stacjonarnych

 

1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

 1. wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości (stara matura) z wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch przedmiotów ) - stanowiąca 80% punktów,
 2. wyników egzaminu maturalnego (z części pisemnej) lub egzaminu dojrzałości (z części pisemnej lub ustnej) z języka polskiego i języka obcego nowożytnego - 20% punktów.

Kandydaci na kierunek Architektura krajobrazu oraz Projektowanie mebli przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego.
Egzamin odbędzie się do dnia 7 lipca 2015 roku.
Z w/w egzaminu zwolnieni będą kandydaci posiadający zaświadczenie o pozytywnej kwalifikacji z rysunku odręcznego wydane w latach 2013-2014 przez uczelnię publiczną.
Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości uzyskane w kraju lub za granicą ustala Rektor w terminie do dnia 31 marca 2015 roku.

 

Przedmioty kierunkowe: stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

 

Kierunek studiów

Przedmioty kierunkowe (w porządku alfabetycznym)

Architektura krajobrazu

Biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka

(+ egzamin z rysunku odręcznego)

Biologia

Biologia albo chemia, albo matematyka

Biotechnologia

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Dietetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Ekoenergetyka

 

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ekonomia

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Finanse i rachunkowość

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Gospodarka przestrzenna

Biologia, albo informatyka, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Informatyka i agroinżynieria

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria i gospodarka wodna

Chemia albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria środowiska

Chemia albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Leśnictwo

Biologia albo matematyka

Ochrona środowiska

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ogrodnictwo

Biologia albo chemia, albo matematyka

Polityka społeczna

Geografia albo historia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Rolnictwo

Biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

Technika rolnicza i leśna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Technologia drewna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Technologia żywności

i żywienie człowieka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Towaroznawstwo

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Turystyka i rekreacja

Biologia albo geografia, albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Weterynaria

Biologia i chemia

Zootechnika

Biologia albo chemia, albo matematyka

 

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną. Terminarz rekrutacji, zostanie podany do wiadomości publicznej w terminie do 31 maja 2015 roku.
Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego tworzona jest lista rankingowa. Kandydaci zostają zakwalifikowani do przyjęcia na podstawie pozycji rankingowej.
Przy kwalifikacji kandydatów, prowadzonej na wszystkie kierunki studiów stosuje się skalę punktową w przedziale 0-100; prowadzona jest etapowo - do wyczerpania limitu miejsc. Minimalna liczba punktów, uprawniająca do kwalifikacji kandydata na studia stacjonarne, wynosi 30 punktów.

Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 45 osób. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej.
Studia niestacjonarne są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.
Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 maja 2015 roku.
Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a studentem.

Bliższe szczegóły na naszej stronie: www.up.poznan.pl

 

 

 

Studia drugiego stopnia

 

Rekrutacja na stacjonarne studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2015/2016 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek i rekrutację

Biotechnologia*
Ekoenergetyka
Informatyka i agroinżynieria
Inżynieria rolnicza
Ochrona środowiska
Rolnictwo

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo
Ochrona przyrody

Leśny

Biologia*
Turystyka przyrodnicza
Zootechnika

Hodowli i Biologii
Zwierząt

Inżynieria biotworzyw*
Technologia drewna

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu
Medycyna roślin
Ogrodnictwo

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Dietetyka
Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauk o Żywności
i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna
Inżynieria środowiska

Melioracji i Inżynierii Środowiska

Ekonomia

Ekonomiczno-Społeczny

* wyłącznie na studiach stacjonarnych

 

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.
Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.

1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

 1. 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,
 2. uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego,
 3. dziekan może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu ww. egzaminu/testu kwalifikacyjnego dla absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub pokrewnego. Kierunki pokrewne określa rada wydziału.

Zakres egzaminu/testu kwalifikacyjnego na kierunek studiów i wykaz kierunków pokrewnych są podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej wydziału nie później niż 3 miesiące przed terminem rejestracji.

Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci wyłącznie kandydaci posiadający
tytuł zawodowy "inżynier architekt krajobrazu" lub "inżynier architekt".

 

Na kierunek Inżynieria środowiska mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku lub kierunku Budownictwo.
Kwalifikacja na specjalność i/lub specjalizację magisterską następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.

 

2. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia z angielskim językiem wykładowym będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

 1. Ekonomia o specjalności agrobiznes
 2. Inżynieria środowiska,
 3. Leśnictwo o specjalności gospodarka leśna,
 4. Ogrodnictwo o specjalności hodowla roślin i nasiennictwo,
 5. Technologia żywności i żywienie człowieka,
 6. Zootechnika.

 

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie podanym do wiadomości publicznej nie później niż miesiąc przed początkiem rejestracji.
Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor.

Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku, z wyjątkiem studiów w języku angielskim, jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 30 osób. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej.
Studia niestacjonarne i studia prowadzone w języku angielskim są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.
Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 marca 2015 roku.
Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a studentem.