Menu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
Poznań
woj. wielkopolskie

tel. 618466400

puls.edu.pl


Opis

dane adresowe:
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 618487011, 6184875222, fax. 618466716
www.up.poznan
e-mail: dzstud@up.poznan.pl

 

O Uczelni:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia dynamiczna o znaczącej roli dla regionu i kraju, uczelnia o ponad 100 letnim rodowodzie i ugruntowanych tradycjach akademickich.
Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego uniwersytetu przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.
W swej misji uczelnia nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu - Augusta hrabiego Cieszkowskiego - znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.
Oferta dydaktyczna uczelni i programy studiów zapewniają kształcenie na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym, na kierunkach związanych z szeroko pojętym środowiskiem przyrodniczym, jego zagospodarowaniem i ochroną, także produkcją i przetwarzaniem żywności. Ostatnie z uruchomionych kierunków to: Ekoenergetyka i Weterynaria, a od 2013 roku oferujemy nowe studia na kierunku: Inżynieria i gospodarka wodna.
Szeroki wachlarz edukacyjny i wysokie standardy kształcenia zapewniają naszym absolwentom liczne możliwości na rynku pracy.
W uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i europejskim. Działa program Most-AR, w ramach którego studenci od drugiego roku mogą studiować przez semestr lub jeden rok w innej polskiej uczelni przyrodniczej lub rolniczej. Na poziomie międzynarodowym wymiana studentów jest organizowana między innymi dzięki programom Erasmus i Leonardo da Vinci.
Uczelnia kształci około 12 000 studentów na studiach pierwszego stopnia, w większości kończących się tytułem zawodowym inżyniera, studiach magisterskich i doktoranckich oraz anglojęzycznych.
Dalsze pogłębianie wiedzy można kontynuować na 25 studiach podyplomowych.

Nasze działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 

Lokalizacja uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - znajduje się w obrębie Sołacza, będącego częścią naszego miasta.
Siedziba władz Uczelni (Rektorat i Dziekanaty) mieści się w budynku Collegium Maximum przy ul. Wojska Polskiego 28

 

Adresy Wydziałów

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-70-91, 618-48-70-92 ,618-48-70-94, 618-46-60-60
biotechnologia, ekoenergetyka, informatyka i agoinżynieria,
ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna
www.up.poznan.pl/wrol
e-mail: dziekrol@up.poznan.pl

 

Wydział Leśny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-70-98, 618-48-70-99
leśnictwo
www.up.poznan.pl/wles
e-mail: dziekles@up.poznan.pl

 

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-71-04, 618-48-72-44
biologia, turystyka i rekreacja, weterynaria, zootechnika
www.jay.up.poznan.pl
e-mail: dziekanat-student@jay.up.poznan.pl

 

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
tel.: 618-48-71-05, 618-48-70-51
architektura krajobrazu, ogrodnictwo
www.up.poznan.pl/wogr
e-mail: wdzogr@up.poznan.pl

 

Wydział Technologii Drewna
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28a,
tel.: 618-48-71-01/02, 618-48-72-45
technologia drewna
www.up.poznan.pl/wtd
e-mail: dziekanatwtd@up.poznan.pl

 

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-48-70-95, 618-48-70-97
dietetyka, towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka
www.up.poznan.pl/wnoziz
e-mail: wtz_dz@up.poznan.pl

 

Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-48-71-03, 618-48-70-73
gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska
www.up.poznan.pl/wmiis
e-mail: melior@up.poznan.pl

 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28,
tel.: 618-46-67-40/43
ekonomia, finanse i rachunkowość, polityka społeczna
www.wes.up.poznan.pl
e-mail: dziekwes@up.poznan.pl

 

Pomoc materialna

Świadczenia pomocy materialnej przysługują studentom zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

 • stypendium socjalne
 • stypendium rektora
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogę
 • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
 • stypendium ministra za osiągnięcia sportowe

 

Zasady przyznawania pomocy materialnej:

 1. Stypendia przyznawane są na semestr, na wniosek studenta, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie 750,00 zł. Wniosek należy złożyć zarówno na semestr zimowy jak i letni w terminach określonych w regulaminie pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 2. Student studiów stacjonarnych o dochodzie na osobę do 750,00 zł może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, który mieszka w domu studenckim lub wynajmuje mieszkanie, jeżeli dojazd z miejsca zamieszkania utrudnia mu w znacznym stopniu studiowanie.
 3. Stypendia Rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 4. Zapomoga przysługuje studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji z przyczyn losowych.

Student może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium rektora, stypendium dla niepełnosprawnych. W przypadku studiów pierwszego stopnia, kończących się w semestrze zimowym, stypendium przyznawane jest na semestr. Stypendia wypłacane są co miesiąc.
Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta.

 

Progi dochodowe i wysokość stypendiów obowiązujące w Uniwersytecie Przyrodniczym:

stypendium socjalne  
dochód do 200,00 zł 400,00 zł
od 200,01 do 500,00 zł 300,00 zł
od 500,01 do 750,00 zł 250,00 zł

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości o 100,00 zł z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym.

 

Stypendium z tyt. niepełnosprawności 200,00 zł.
Regulamin pomocy materialnej (który zawiera szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu) oraz wszelkie potrzebne formularze wniosków znajdują się na stronie www.up.poznan.pl.

 

Praktyki studenckie

Integralną częścią studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest praktyka zawodowa, realizowana zgodnie ze standardami kształcenia oraz programem studiów. Praktyki organizowane są zarówno w kraju i poza granicami (min. w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemczech, Szwajcarii, Australii oraz w Stanach Zjednoczonych). W zależności od kierunku studiów, praktyki realizowane są w przedsiębiorstwach, organach administracji państwowej, gospodarstwach rolnych, placówkach służby zdrowia lub w innych jednostkach organizacyjnych. Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego dla osób chętnych, którzy chcą zdobyć doświadczenie i wiedzę zgodną z kierunkiem studiów lub w całkiem innej dziedzinie udziela pomocy w organizacji praktyk nadobowiązkowych.

 

Organizacje studenckie

Samorząd Studencki
Organizacja Studencka zrzeszająca studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z różnych wydziałów, kierunków i specjalności. Współuczestniczy w podejmowaniu uchwał przez organy uczelni. Organizuje Juwenalia, Agronalia, Otrzęsiny, Andrzejki oraz wiele innych imprez cyklicznych i spotkań studenckich.
NZS
Niezależne Zrzeszenie Studentów to organizacja, która narodziła się w burzliwych latach PRLu. Głównymi projektami realizowanymi przez NZS to Wampiriada, Drogowskaz Kariery, Studencki Nobel, ale nie tylko.
AZS
Działalność sportowa Akademickiego Związku Sportowego polega głównie na treningach oraz udziale w zawodach sportowych. Członkowie sekcji Klubu Uczelnianego AZS reprezentują uczelnię w rozgrywkach sportowych w wielu dyscyplinach.
"Łany"
Zespół Pieśni i Tańca Łany od 35 lat zachwyca i odnosi sukcesy na całym świecie. Podstawowym obszarem twórczości zespołu jest polski folklor taneczno - muzyczny. Członkami zespołu są w większości studenci Uniwersytetu Przyrodniczego jak również innych poznańskich uczelni.
"Venator"
Zespół trębaczy Myśliwskich "Venator" Studentów Wydziału Leśnego wykonuje muzykę myśliwską. Dorobek artystyczny "Venatora" to liczne koncertowania, oprawa mszy Hubertowskiej jak również biesiadowanie. Jest jedną z najbardziej utytułowanych grup tego typu w Polsce.
"Coro da Camera"
Chór od 16 lat śpiewem świętuje uroczystości uczelniane, odnosi sukcesy na festiwalach i konkursach krajowych i zagranicznych. Wykonywany repertuar obejmuje różne style i formy muzyczne.
"Pod Prąd"
Ruch akademicki "Pod Prąd" jest studencką organizacją chrześcijańską. Działa w kilkunastu miastach akademickich Polski. Zrzesza on katolickich i protestanckich studentów. Organizacja zajmuje się również prenumeratą magazynu "Płyń Pod Prąd - STARTER".

 

Współpraca z zagranicą

Uniwersytet bierze czynny udział w programach międzynarodowych: LLP Erasmus, Leonardo da Vinci, COST, EURIFOREST, Programach ramowych UE. Intensywnie rozwija działalność edukacyjną i badawczą z parterami krajów UE i z nią stowarzyszonych. W Uczelni funkcjonuje Europejski System Transferu Punktów (ECTS), dzięki któremu jest możliwa wymiana studentów na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Działa program Most-AR, w którego ramach studenci od drugiego roku studiów mogą studiować przez semestr lub rok w innej polskiej uczelni rolniczej lub przyrodniczej.

 

Działalność pozadydaktyczna

Student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nie samą nauką żyje. Uczestniczy
aktywnie w 17 sekcjach Akademickiego Związku Sportowego, ma do wyboru udział w obozach jeździeckich, narciarskich i żeglarskich. Odbywa treningi na obiektach własnych - w nowoczesnej oddanej do użytku w 2008 roku hali sportowej oraz na czterech kortach tenisowych. Bierze też udział w rozgrywkach sportowych, w których odnosi liczne sukcesy: należą do nich między innymi Akademickie Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Polski, Akademickie Mistrzostwa Wielkopolski, Turnieje międzyuczelniane, międzywydziałowe.
Swoje zdolności i zamiłowania rozwija w 17 kołach naukowych: Koło Naukowe Młodych Menedżerów, Biotechnologów, Rolników, Zootechników i Biologów, Inżynierii Rolniczej, Technologów Żywności, Inżynierów Środowiska, Ekonomistów Agrobiznesu, Leśników, Ogrodników, Botaników, Architektów krajobrazu, Technologów Drewna, Ochrony Środowiska, Informatyków, Gospodarki Przestrzennej, Dietetyków - działających przy każdym Wydziale. Podstawową formą ich działalności są obozy naukowe takie jak "Ochrona Przyrody w Słowińskim Parku Narodowym" i inne. Student swoje badania i obserwacje prezentuje na corocznie organizowanej Uczelnianej Sesji Studenckich Kół Naukowych oraz sesjach ogólnopolskich i międzynarodowych np. Ogólnopolskie Akademickie Seminarium Studentów Biotechnologii, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. Do cieszących się dużym zainteresowaniem są Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Międzynarodowe Zawody Leśników, konferencja INTERFOB, spływy kajakowe, wyjazdy edukacyjne. Na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przeprowadza się szkolenia "Stwórz swój biznes", "Inwestowanie bez tajemnic", także szkolenia o tematyce giełdowej.
Nie obca studentom jest także kultura. Śpiewać i tańczyć, a przy tym zwiedzać świat może student naszej Uczelni w Zespole Pieśni i Tańca "Łany", w chórze "Coro da Camera".
Na chętnych czeka również Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator". Nie ma więc czasu na nudę, każdy bowiem, kto tylko zechce, znajdzie coś dla siebie. Samorząd Studencki naszej Uczelni należy do czołowych grup studenckich w Polsce. Posiada silne reprezentacje w Parlamencie Studentów RP, Porozumieniu Samorządów Studenckich Uczelni Rolniczych oraz ważną pozycję wśród poznańskich uczelni. Każdy chętny do pracy w strukturach samorządowych jest mile widziany. W ciągu roku organizuje liczne imprezy, takie jak Juwenalia (zarówno poznańskie, jak i rodzime Agronalia), obóz integracyjno-szkoleniowy, "Otrzęsiny" dla studentów pierwszego roku i wiele innych.

 

Warunki studiowania

biblioteka tak
sale komputerowe tak
stołówka tak
akademiki tak
laboratoria tak
basen tak
biuro karier tak
udogodnienia dla niepełnosprawnych tak

 

Oferta edukacyjna

Architektura krajobrazu - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne - 8. Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne - 4. Program jest nakierowany na ochronę i kształtowanie szaty roślinnej w krajobrazie, inwentaryzację i rewaloryzację terenów przyrodniczych, projektowanie, budowę i konserwacje obiektów architektury krajobrazu. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, historia sztuki i architektury, szata roślinna, rysunek, malarstwo i rzeźba, projektowanie, rekultywacja krajobrazu, budownictwo ogrodowe, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska przyrodniczego.
Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji, fizyki budowli oraz projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Zna przepisy techniczno-budowlane, także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego.

 

Biologia - studia stacjonarne licencjackie I stopnia trwają 6 semestrów. Studia stacjonarne II stopnia - 4 semestry. Program obejmuje kształcenie ogólno-biologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu biologii stosowanej w odniesieniu do zwierząt i roślin. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, zoologia i botanika, genetyka i fizjologia roślin oraz zwierząt, anatomia kręgowców z elementami anatomii człowieka, biochemia, ewolucjonizm, biologia komórki, immunologia, rozmnażanie roślin, ochrona przyrody, hydrobiologia.
Absolwent ma możliwość podjęcia działalności w różnych placówkach związanych z biologią np. w laboratoriach, rezerwatach, parkach narodowych, ogrodach zoologicznych. Dobre przygotowanie z zakresu nauk podstawowych oraz umiejętności pozwalają także na podjęcie pracy o charakterze naukowo-badawczym.

 

Biotechnologia - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów. Studia stacjonarne II stopnia - 3 semestry. Program integruje przedmioty przyrodnicze, inżynieryjne i społeczno-ekonomiczne, przygotowując absolwentów w zakresie biotechnologii roślinnej, zwierzęcej oraz przemysłowej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia, biofizyka, biologia molekularna, genetyka, inżynieria genetyczna, genetyczne doskonalenie organizmów, biotechnologiczne metody rozmnażania roślin i rozrodu zwierząt, biotechnologia w przemyśle spożywczym, inżynieria procesów biotechnologicznych, zarządzanie przedsiębiorstwem. Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle farmaceutycznym, diagnostyce medycznej, przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, hodowli, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz w laboratoriach kontrolnych i badawczych.

 

Dietetyka - studia stacjonarne licencjackie i niestacjonarne I stopnia trwają 6 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 4 semestry. Podstawą programu jest kształcenie w zakresie żywienia człowieka zdrowego i chorego, analizy i oceny żywności, technologii przygotowania potraw oraz podstawowej wiedzy medycznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia i mikrobiologia, anatomia i fizjologia człowieka, elementy etyki i psychologii, biochemia ogólna i żywności, parazytologia, podstawy żywienia i produkcja żywności dietetycznej, toksykologia żywności, dietoterapia, epidemiologia, ochrona zdrowia i edukacja żywieniowa.
Absolwent jest przygotowany do realizacji usług żywieniowych i doradztwa dietetycznego.

 

Ekoenergetyka - studia inżynierskie stacjonarne I stopnia trwają 7 - semestrów i niestacjonarne - 8. Program zapewnia uzyskanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, rolniczych i ochrony środowiska oraz umiejętności wykorzystania jej w zakresie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej ochrony środowiska. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, fizyka, mechanika techniczna, elektrotechnika i elektronika, automatyka, technika cieplna i gospodarka energetyczna, zarządzanie i logistyka w przedsiębiorstwie, agroekologia, ochrona środowiska i uprawa roślin energetycznych.
Absolwent jest przygotowany do pracy przy projektowaniu i eksploatacji obiektów technicznych, nadzorowaniu procesów oraz systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych w produkcji energii ze źródeł odnawialnych z zachowaniem zasad szeroko pojętej energii.

 

Ekonomia - studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie I stopnia trwają 6 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 4 semestry. Program ma charakter interdyscyplinarny, łączący szeroką wiedzę ekonomiczną z ekonomikę gospodarki żywnościowej oraz politykę rolną. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, statystyka, makro- i mikroekonomia, ekonometria, geografia ekonomiczna i historia gospodarcza, ekonomika gospodarki żywnościowej, technologie wytwarzania i przetwórstwa rolno-spożywczego, prawo gospodarcze i polityka gospodarcza, analiza ekonomiczna, system podatkowy i celny, zarządzanie jakością, fundusze Unii Europejskiej.
Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z gospodarką żywnościową, w administracji centralnej i lokalnej.

 

Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie I stopnia trwają 6 semestrów. Program obejmuje kształcenie ogólno-ekonomiczne oraz z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych, prawnych i finansowych uwarunkowań działalności gospodarczej, analizy zjawisk gospodarczych w agrobiznesie i gospodarce żywnościowej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka i informatyka, statystyka opisowa, rachunkowość finansowa, zarządzanie, makro- i mikroekonomia, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw.
Absolwent jest przygotowany do pracy między innymi w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i innych instytucji prywatnych i publicznych, biurach rachunkowych, firmach konsultingowych oraz w firmach doradztwa podatkowego i inwestycyjnego, biurach księgowych, podmiotach sektora finansów publicznych, urzędach administracji samorządowej, jednostkach administracji państwowej.

 

Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne - 8. Studia stacjonarne licencjackie I stopnia trwają 6 semestrów a niestacjonarne - 7. Program łączy wiedzę o charakterze przyrodniczym, technicznym i prawno-ekonomicznym z zakresu gospodarowania przestrzenią, zasobami przyrody i środowiska, gospodarowania gruntami i wodami. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, geografia ekonomiczna, rysunek techniczny i planistyczny, grafika inżynierska, strategia rozwoju miast i regionów, geodezja i kartografia.
Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji rządowej i samorządowej szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki terenami, urbanistyki, architektury, ochrony środowiska, strategii rozwoju gospodarczego i promocji, agencjach rozwoju lokalnego i regionalnego. Ponadto w pracowniach planistycznych i urbanistycznych, agencjach nieruchomości i firmach konsultingowych i doradczych.

 

Informatyka i agroinżynieria - studia inżynierskie, stacjonarne I stopnia trwają 7 semestrów, niestacjonarne 8 semestrów a studia II stopnia stacjonarne trwają - 3 semestry. a niestacjonarne - 4. Kierunek gwarantuje wykształcenie informatyczne oraz inżynierskie w zakresie maszyn i urządzeń rolniczych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, mechanika i wytrzymałość materiałów, architektura komputerowa i technologie multimedialne, projektowanie baz danych, inżynieria oprogramowania, analiza obrazu i wizualizacja procesów, implementacja i wdrażanie systemów internetowych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego i twórczego rozwijania i wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w szeroko rozumianych obszarach rolnictwa oraz gospodarki rolno-spożywczej i leśnej.

 

Inżynieria i gospodarka wodna - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne - 8. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, technologie informacyjne, ekonomia i zarządzanie, geodezja i kartografia, meteorologia i klimatologia, ekologia środowiska wodnego, hydrologia, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo wodne.
Absolwent jest przygotowany do podejmowania zadań z zakresu problematyki inżynierii środowiska przyrodniczego. Uzyskane w trakcie studiów: wiedza, umiejętności oraz kompetencje pozwolą na zwiększenie zdolności produkcyjnych jak i ochronę środowiska przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania i ochrony zasobów wodnych i glebowych.

 

Inżynieria środowiska - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne - 8. Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne - 4 semestry. Kierunek techniczny o kształceniu w zakresie inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych oraz inżynierii kształtowania i ochrony środowiska. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, fizyka, matematyka, informatyka i programowanie, ekonomia i prawoznawstwo, ochrony środowiska, meteorologia i klimatologia, geometria wykreślna i grafika inżynierska, geodezja i kartografia. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach wykonawczo-budowlanych i instalacyjnych, w usługach komunalnych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach produkcji, obrotu materiałami budowlanymi i instalacyjnymi, w administracji oraz w ośrodkach badań i kontroli środowiska. Po ukończeniu studiów i odbyciu praktyki istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (bez ograniczeń) oraz specjalności konstrukcyjno-budowlanej (w ograniczonym zakresie).

 

Leśnictwo - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne - 8. Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne - 4 semestry. Program obejmuje kształcenie przyrodnicze oraz techniczno-ekonomiczne dla wszechstronnych potrzeb leśnictwa, gospodarowania lasami, ochrony środowiska leśnego, gospodarki łowieckiej, inwentaryzacji zasobów leśnych i pozyskiwania drewna. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, przedmioty przyrodnicze związane z leśnictwem, hodowla lasu, ochrona ekosystemów leśnych, urządzanie ekosystemów leśnych, technika i inżynieria leśna, zarządzanie w leśnictwie.
Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach administracji Lasów państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, urzędach, biurach projektowych oraz w firmach związanych z leśnictwem np. W zakładach usług leśnych. Po ukończeniu kursu nauczycielskiego absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie.

 

Ochrona środowiska - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów. Studia II stopnia - 3 lub 4 semestry a niestacjonarne - 5 semestrów. Program jest nakierowany na rozpoznanie zagrożeń środowiska wywołanych eksploatacją rolniczą, skażeniami komunalno - przemysłowymi i zmianami globalnymi, z drugiej strony na zapobieganie zagrożeniom i przywrócenie równowagi przyrodniczej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, klimatologia, biochemia, ekofizjologia roślin, hydrologia i gospodarka wodna, technologie ochrony powietrza, wód i gleby, zagospodarowanie ścieków i osadów, Absolwent przygotowany jest do pracy w administracji państwowej, w inspekcjach ochrony środowiska, jednostkach naukowo-badawczych oraz działach ds. ochrony środowiska różnych przedsiębiorstw produkcyjnych ukierunkowanych na praktyczną realizację ochrony środowiska oraz na organizowanie i kierowanie działalnością w tej dziedzinie.

 

Ogrodnictwo - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne - 8. Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry a niestacjonarne - 4. Program obejmuje kształcenie ogólno-przyrodnicze, technologiczne w zakresie produkcji warzyw, owoców, roślin ozdobnych i materiału nasienno-szkółkarskiego oraz urządzania i pielęgnacji parków i ogrodów. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia i genetyka roślin, botanika i fizjologia roślin, żywienie i ochrona, inżynieria ogrodnicza, warzywnictwo, sadownictwo, rośliny ozdobne zielne i drzewiaste, nasiennictwo i przemysł nasienny, produkcja szkółkarska.
Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, zagospodarowania terenów zieleni, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi. Zależnie od ukończonej specjalności absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego, podejmowania pracy w przetwórstwie owocowo-warzywnym, w instytucjach zajmujących się kształtowaniem terenów zieleni.

 

Polityka społeczna - studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie I stopnia trwają 6 semestrów. Są to studia o charakterze interdyscyplinarnym, ułatwiające rozumienie warunków życia i pracy obywateli oraz zmian rzeczywistości społeczno-ekonomicznej. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: logika, etyka, ekonomia, podstawy polityki społecznej, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, socjologia i pedagogika społeczna, psychologia, prawo pracy, finanse publiczne, praca socjalna, polityka społeczna wobec rodziny, zagadnienia demografii.
Absolwent jest przygotowany do pracy w zakresie planowania oraz praktycznych zastosowań polityki społecznej w licznych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, na różnych stanowiskach w sektorze publicznym, społecznym i rynkowym, a zwłaszcza w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w urzędach pracy, ośrodkach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Rolnictwo - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne - 8. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 3 semestry. Kierunek obejmuje kształcenie w zakresie agrotechniki, ochrony, hodowli i nasiennictwa roślin rolniczych, a także ekonomiki i zarządzania w rolnictwie. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: ekonomia, chemia, fizyka, przedmioty przyrodnicze, technika rolnicza, hodowla i uprawa roślin. Absolwent zdobywa wiedzę potrzebną do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, do zarządzania przedsiębiorstwami w zakresie obsługi rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

 

Technika rolnicza i leśna - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne trwają 8 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają - 3 semestry. Kierunek techniczny, przygotowujący do zadań inżynierskich dla potrzeb rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej, z dużym nakierowaniem na informatykę i aeroenergetykę. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: ekonomia, fizyka, matematyka, systemy operacyjne, rysunek techniczny, technologie materiałów konstrukcyjnych i elektrotechnika, automatyka, maszyny rolnicze i ich eksploatacja, podstawy agrobiznesu. Absolwent jest przygotowany do pracy w rolnictwie, przemyśle rolnym, leśnym oraz w gospodarce żywnościowej.

 

Technologia drewna - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne - 8. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają 3 semestry. Kierunek techniczny o szerokim programie dotyczącym drzewnictwa, obróbki i wykorzystania drewna, przemysłu drzewnego i meblarskiego, konserwacji drewna zabytkowego i archeologicznego. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, fizyka, chemia, mechanika techniczna, elektrotechnika, ochrona i konserwacja drewna, konstrukcje i technologie wyrobów z drewna, maszyny i urządzenia produkcyjne, technologie wyrobów meblarskich.
Absolwent posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną, a także informatyczną. Jest bardzo dobrze przygotowany do pracy w zakładach i jednostkach branży drzewnej.

 

Technologia żywności i żywienie człowieka - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne i niestacjonarne trwają 7 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia trwają - 3 semestry. Program obejmuje przedmioty chemiczno-biologiczne, inżynieryjne i społeczno-ekonomiczne, przygotowujące absolwentów w zakresie surowców i przetwarzania artykułów żywnościowych, kontroli i przebiegu procesów technologicznych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, biofizyka, biochemia i mikrobiologia żywności, biotechnologia, analiza żywności, żywienie człowieka, podstawy dietetyki, higieny i toksykologii.
Absolwent jest przygotowany do pracy w szeroko pojętym sektorze gospodarki żywnościowej oraz działach z nią związanych: instytucjach kontrolnych, finansowych, markentingowych, instytucjach naukowych, biurach projektowych lub własnych przedsiębiorstwach.

 

Towaroznawstwo - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów. Kształcenie ukierunkowane jest na jakość i bezpieczeństwo produktów rolnictwa, artykułów przemysłowych i żywności przetworzonej, zarządzanie jakością z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów międzynarodowych. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: matematyka, chemia, fizyka, biochemia i mikrobiologia, ekonomia, podstawy zarządzania i marketingu, inżynieria i aparatura procesów produkcyjnych, towaroznawstwo artykułów przemysłowych, produktów rolnictwa i leśnictwa, zarządzanie jakością według ISO 9000, logistyka.
Absolwent jest przygotowany do pracy związanej z podstawami prawa, zarządzania i marketingu, technologii materiałowych i opakowalnictwa.

 

Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne licencjackie trwają 6 semestrów a niestacjonarne trwają 7 semestrów. Kierunek ze specjalnością w zakresie agroturystyki, program obejmuje kształcenie z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych dla potrzeb turystyki i rekreacji, dla gospodarstw agroturystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego, hoteli. Przykładowe przedmioty to fizjologia człowieka, psychologia, prawo, historia architektury i sztuki, hotelarstwo, żywienie człowieka, produkcja roślinna i zwierzęca, hotelarstwo, podstawy turystyki i rekreacji.
Absolwent jest dobrze przygotowany do prowadzenia działań o charakterze turystycznym i rekreacyjnym w odniesieniu do szerokiej grupy odbiorców. Może podjąć pracę w różnego rodzaju placówkach, instytucjach i ośrodkach zajmujących się prowadzeniem działalności z zakresu zorganizowanego wypoczynku.

 

Weterynaria - jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym, trwają 11 semestrów. Kierunek umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii, pogłębienie wiedzy z zakresu nauk podstawowych i zdobycie specjalistycznych umiejętności umożliwiających wykonywanie zawodu w zakresie profilaktyki weterynaryjnej, diagnostyki i terapii oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych z uwzględnieniem zasad etyki i deontologii weterynaryjnej.
Absolwent uzyskuje prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Może oceniać stan zdrowia zwierząt, zapobiegać, rozpoznawać i leczyć choroby zwierząt, wykonywać zabiegi chirurgiczne, a także prowadzić nadzór weterynaryjny. Jest dobrze przygotowany do podjęcia pracy w lecznicach dla zwierząt, pracy w terenie, laboratoriach diagnostycznych oraz w instytucjach naukowo-badawczych i doradczych.

 

Zootechnika - studia stacjonarne inżynierskie I stopnia trwają 7 semestrów a niestacjonarne 8 semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia - 3 semestry. Kierunek z trzema wyodrębnionymi specjalnościami: w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich, ekologicznego chowu zwierząt oraz hodowli zwierząt wolnożyjących i amatorskich. Przykładowe przedmioty i treści kształcenia: chemia, biochemia i mikrobiologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, genetyka i metody hodowlane, chów zwierząt, mechanizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej, towaroznawstwo produktów zwierzęcych.
Absolwent jest przygotowany do prowadzenia gospodarstwa rolnego, kierowania zespołami ludzi, organizacji hodowli zwierząt oraz do pracy w administracji.

Zasady rekrutacji

e-mail: dzstud@up.poznan.pl

  Kierunki studiów symbol ECTS czas trwania tytuł
        stacj. niest. zawod.
1 Architektura krajobrazu AK1A 220 7 8 inż. ak
2 Biologia B1A 180 6 - lic.
3 Biotechnologia BT1A 210 7 - inż.
4 Dietetyka D1P 184 6 6 lic.
5 Ekoenergetyka EK1A 210 7 8 inż.
6 Ekonomia E1A 180 6 6 lic.
7 Finanse i rachunkowość FR1A 180 6 6 lic.
8 Gospodarka przestrzenna GP1A 220 7 8 inż.
  Gospodarka przestrzenna GPL1A 180 6 7 lic.
9 Informatyka i agroinżynieria IA1A 222 7 8 inż.
10 Inżynieria i gospodarka wodna IG1A 210 7 8 inż.
11 Inżynieria środowiska IS1A 213 7 8 inż.
12 Leśnictwo L1A 210 7 8 inż.
13 Ochrona środowiska OS1A 210 7 - inż.
14 Ogrodnictwo O1A 215 7 8 inż.
15 Polityka społeczna PS1A 180 6 6 lic.
16 Rolnictwo RL1A 218 7 8 inż.
17 Technika rolnicza i leśna TR1A 218 7 8 inż.
18 Technologia drewna TD1A 210 7 8 inż.
19 Technologia żywności i żywienie człowieka TZ1A 210 7 7 inż.
20 Towaroznawstwo TO1A 210 7 - inż.
21 Turystyka i rekreacja TU1A 180 6 7 lic.
22 Weterynaria (jednolite studia magisterskie) WJM 330 11 - lek. wet.
23 Zootechnika Z1A 210 7 8 inż.

 

Rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i na jednolite studia magisterskie rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

 

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek i rekrutację

Biotechnologia*

Ekoenergetyka

Informatyka i agroinżynieria

Ochrona środowiska*

Rolnictwo

Technika rolnicza i leśna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Leśny

Biologia*o specjalności: biologia stosowana

Turystyka i rekreacja o specjalności: agroturystyka

Weterynaria*

Zootechnika

Hodowli i Biologii

Zwierząt

Technologia drewna

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu

Ogrodnictwo

Ogrodnictwa

i Architektury Krajobrazu

Dietetyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Towaroznawstwo* o specjalności: zarządzanie jakością żywności

Nauk o Żywności

i Żywieniu

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria środowiska

Melioracji i Inżynierii

Środowiska

Ekonomia o specjalności: ekonomika gospodarki żywność.

Finanse i rachunkowość

Polityka społeczna

Ekonomiczno-Społeczny

* wyłącznie na studiach stacjonarnych

 

 

Po ukończeniu pierwszego lub drugiego roku istnieje możliwość wyboru specjalności kształcenia, których wykaz jest podawany do publicznej wiadomości (strona www Uczelni, informatory wydziałowe i uczelniane).

 

 

 1. Podstawą postępowania kwalifikacyjnego jest punktacja wynikająca z podsumowania:

 1. wyników egzaminu maturalnego (nowa matura) na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym lub egzaminu dojrzałości (stara matura) części pisemnej i ustnej z jednego wybranego przedmiotu kierunkowego (dla kierunku Weterynaria z dwóch), stanowiąca 80% punktów,

 2. wyników z części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (wynik lepszy), albo części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (ocena lepsza) ? 20% punktów. W przypadku kandydata, który na egzaminie dojrzałości nie zdawał języka obcego w punktacji uwzględniona zostanie ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły średniej.

Kandydaci na kierunek Architektura krajobrazu przed postępowaniem kwalifikacyjnym są zobowiązani zdać egzamin z rysunku odręcznego. Egzamin odbędzie się w drugiej połowie czerwca 2013 roku. Uwzględniane będą także zaświadczenia o pozytywnej kwalifikacji z rysunku na kierunek Architektura krajobrazu lub kierunek Architektura, wydane przez inne uczelnie.

Szczegółowe zasady punktacji za wyniki egzaminu maturalnego/dojrzałości uzyskane w kraju lub za granicą ustali Rektor w terminie do dnia 31 marca 2013 roku.

 

 

Przedmioty kierunkowe stanowiące podstawę postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są następujące:

 

 

Kierunek studiów

Przedmioty kierunkowe (w porządku alfabetycznym)

Architektura krajobrazu

Biologia albo chemia, albo geografia, albo historia, albo matematyka

(+ egzamin z rysunku odręcznego)

Biologia

Biologia albo chemia, albo matematyka

Biotechnologia

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Dietetyka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Ekoenergetyka

 

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ekonomia

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Finanse i rachunkowość

Biologia albo historia, albo geografia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Gospodarka przestrzenna

Biologia, albo informatyka, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Informatyka i agroinżynieria

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria i gospodarka wodna

Chemia albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Inżynieria środowiska

Chemia albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Leśnictwo

Biologia albo matematyka

Ochrona środowiska

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo geografia, albo matematyka

Ogrodnictwo

Biologia albo chemia, albo matematyka

Polityka społeczna

Geografia albo historia, albo informatyka, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Rolnictwo

Biologia albo chemia, albo informatyka, albo matematyka

Technika rolnicza i leśna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Technologia drewna

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo informatyka, albo matematyka

Technologia żywności

i żywienie człowieka

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Towaroznawstwo

Biologia albo chemia, albo fizyka z astronomią, albo matematyka

Turystyka i rekreacja

Biologia albo geografia, albo historia, albo matematyka, albo wiedza o społeczeństwie

Weterynaria

Biologia i chemia

Zootechnika

Biologia albo chemia, albo matematyka

 

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, podanym do wiadomości publicznej w terminie do 31 maja 2013 roku.

Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor.

Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona etapowo, do wyczerpania limitu miejsc.

Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku lub kierunku ze wskazaną specjalnością jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 45 osób. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej.

Studia niestacjonarne są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.

Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 marca 2013 roku.

Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a studentem.

 

 

Studia drugiego stopnia

 

Rekrutacja na stacjonarne studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014 będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

 

Kierunek studiów

Wydział prowadzący kierunek i rekrutację

Biotechnologia*

Informatyka i agroinżynieria

Ochrona środowiska dla absolwentów studiów licencjackich

Ochrona środowiska dla absolwentów studiów inżynierskich

Rolnictwo

Technika rolnicza i leśna

Rolnictwa i Bioinżynierii

Leśnictwo

Leśny

Biologia* o specjalności: biologia stosowana

Zootechnika

Hodowli i Biologii

Zwierząt

Technologia drewna

Technologii Drewna

Architektura krajobrazu

Ogrodnictwo

Ogrodnictwa

i Architektury Krajobrazu

Dietetyka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Nauk o Żywności

i Żywieniu

Inżynieria środowiska

Melioracji i Inżynierii

Środowiska

Ekonomia

Ekonomiczno-Społeczny

* wyłącznie na studiach stacjonarnych

 

 

Na studia drugiego stopnia mogą być przyjęci kandydaci z tytułem zawodowym magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnym.

Studia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera mogą podjąć absolwenci studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera.

 

 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się na podstawie rankingu wynikającego z podsumowania średniej z ocen kończących przedmioty studiów pierwszego stopnia oraz wyniku ukończenia tych studiów (ocena na dyplomie), przy czym:

  1. 75% limitu miejsc wypełnią absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia,

  2. uzupełnienie limitu następuje na podstawie wyników egzaminu/testu kwalifikacyjnego w zakresie ustalonym przez radę wydziału. Do tej formy kwalifikacji mogą przystąpić absolwenci kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub innego,

  3. dziekan może podjąć decyzję o nieprzeprowadzeniu ww. egzaminu/testu kwalifikacyjnego dla absolwentów kierunku zgodnego z kierunkiem studiów drugiego stopnia lub pokrewnego. Kierunki pokrewne określa rada wydziału.

Zakres egzaminu/testu kwalifikacyjnego na kierunek studiów i wykaz kierunków pokrewnych są podawane do wiadomości publicznej na stronie internetowej wydziału nie później niż miesiąc przed terminem rejestracji.

Na kierunek Architektura krajobrazu mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku.

Na kierunek Inżynieria środowiska mogą być przyjęci wyłącznieabsolwenci studiów pierwszego stopnia tego kierunku lub kierunku Budownictwo.

Kwalifikacja na specjalność i/lub specjalizację magisterską następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, w oparciu o wyniki postępowania kwalifikacyjnego oraz udokumentowane zainteresowania kandydata.

 

2. Rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia z angielskim językiem wykładowym będzie prowadzona na następujące kierunki lub kierunki ze wskazaną specjalnością:

 1.  
  1. Leśnictwo o specjalności gospodarka leśna,

  2. Ogrodnictwo o specjalności hodowla roślin i nasiennictwo,

  3. Rolnictwo,

  4. Technologia żywności i żywienie człowieka.

 

Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną, w terminie podanym do wiadomości publicznej nie później niż miesiąc przed początkiem rejestracji.

Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną, której wysokość ustala Rektor.

 

Warunkiem uruchomienia studiów na kierunku, z wyjątkiem studiów w języku angielskim, jest przyjęcie kandydatów w liczbie nie mniejszej niż 30 osób. W szczególnych przypadkach Rektor może postanowić inaczej.

Studia niestacjonarne i studia prowadzone w języku angielskim są odpłatne. Opłatę należy wnieść przed rozpoczęciem semestru.

Wysokość opłaty ustala Rektor w terminie do 31 marca 2013 roku.

Warunki odpłatności określa umowa zawierana pomiędzy Uczelnią a studentem.